GURBANMYRAT IŞANA

"Işanym, işanym, ýör-hä-ýör boldy..."
(Köne aýdymdan)

Işanym,
işanym, gözleriñ aýdyñ,
Adyñ ýene doga boldy illerde.
Men Sizi hemişe keramat saýdym -
Agyr-agyr geçmişlerde -
düýnlerde.

Gara ýel dek güwläp gygyrýanlary,
Diýdim: "Tañry öz päline duşursyn".
Gökdepä jort atyp tüýkürýänleri -
Ertir namazynda duza tabşyrdym...

Ol bolsa güýçlüdir -
kalba salsynlar -
Watan,
toprak,
il-gün ezizdir eziz.
Türkmen ruhunda pirli tamdyrsyñ -
Gurbanmyrat işan -
Resula ýakyn!

Sözüñiz bigüman Haka ýetendir!
Onuñ düýni bardy -
dowamy boldy.
Serdarlar,
işanlar,
ärler - Watandyr,
Türkmen, şeýdip, beýik galaly boldy.

Ony kesek saýmañ çig süýt emenler,
Doga okañ, aýat-töwiri ýetsin.
Munda ýurt iññildär...
Şehit ölenler -
Bizden razy bolsun hem göwni bitsin...

Ýogsa olañ güler ýüzi salyk bor,
Bu bolsa aýypdyr - türkmene ýatdyr.
Ýurdy saçak saýyp - bagtly bolup bor,
Ýurdy saçak saýyp - iller abatdyr!

Işanym,
Işanym, günämiz geçiñ,
Size aýan ahyr - dünýe yrgady...
Keremiñiz bilen ýolumyz açyñ -
Goý, ýalkansyn Hak Resulyñ ymmaty!


Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir