EÝ-HOO, ADAM ÖLDÜRDIK-MAÝ? POLISIÝADAN GÖZÜMIZ AÇYLMADY

(satiriki hekaýa)


Nureddin ilki bir awtoulag aldy. Ol awtoulagly Ýewropa gezelenç etmekçidi. Iñ köp görmäge höwes edýän ýerem Şweýsariýady. Köpden bäri şular ýaly gezelenje çykmak isleýärdi, emma hiç ugruny tapyberenokdy. Ahyrsoñy arzuwyna-da ýetdi. Ol hem-ä sport awtoulagyny edindi, hemem ýolharjy bolar ýaly pul süýşürdi. Tomus gelendenem ýola rowana boldy. Onuñ gezelenji bolmanda birküç aýa çekmelidi. Ýola düşende:

– Hat-habarlaşyp durmasam, aýyp-syn etmäñ. Ýöne her baran ýerimden otkrytka ugradaryn - diýdi.

Item gitdi, ýüpem gitdi. Ne hat ugratdy, ne otkrytka.....


◆ ◆ ◆

Dowamy:

www.direlisedebiyat.blogspot.ru saýtynda..

Edebiýat, wagt tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir