ÝIGRIMI ÝAŞLY IT HAKYNDA GOŞGY


Ýigrim ýaşan iti görüp hopukdym,
Göwre ejiz götererden kellesin.
Kirpiksiz gözünden ýaşlar akypdyr,
Diýýär öýdýän: "Çagalarñyz degmesin!.."

Olar bolsa, päheý, tapýar erbedin:
Guýrukdan çekýärler,
geçýärler ätläp,
It janawer gurtlap ýatyr kölgede ~
Aç börini çeýnän günlerin ýatlap!

Ir ertir,
giç agşam, synladym öýlän ~
Ýany ýerde, meger, aýdýandyr ahyn...
Köne diñ dek kelle horlaýar öýdýän ~
Kä saga, kä sola gidende agyp.

Gatlaklydan hantama däl,
ýüzüni ~
Toýa tutmaz, günler gysar,
ereder.
Käte zordan açyp gyzyl gözüni,
O dünýäden seredýän dek sereder.

Birdenem togalar goşa düwmäni...
Soñ ol ýara ömür bitmez ekeni.
Wepaly köpegin şeýle garrany ~
Hiç wagt gözüñden gitmez ekeni.


Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir