ŞEÝTAN


Şu gün säher bilen
Iş ýerimde işlän bolup otyrkam,
Meniñ açyk duran gapymy kakman,
Sorap bilinmedik islegme bakman,
Şeýtan gelip girdi meniñ ýanyma.
Ilki tanamadym,
Bilip bilmedim,
Näçe agram salsam-da men añyma.
Onuñ keşbi,
Oñ görnüşi däl eken,
Aýdyşlary ýaly şeýle bir myrtar.
Gaýta bu şeýtanyñ şeýtan ýüzünde,
Bu çaklar duşmaýan ýiti mähir bar.
Edepli ekeni,
Gelmedi ol alkymyma dykylyp,
Onuñ orny boldy otagyñ künji.
Ýöne men özümi oñaýsyz duýdum,
Ynjalyk berenok maña bir ünji.
Soradym men ondan:
Etdimmi ikilik
Işimde,
durmuşda
ýa-da ömrümde,
Lebzim ýuwutdymmy,
adam satdymmy,
Wezipe aldymmy
Bir kişiniñ aýagyna ýykylyp?
Ýa howpdan çekinip,
Itdimmi başgany uçut gaýadan
Yza çekilip?..
Soragyñ yzyndan sorag ýagdyryp
Berýän sowallamdan barýan ýygrylyp.
Şeýtan söz gatmady,
Köpmanyly garap otyr ýylgyryp.
Dymdym öz soragma özüm düwünip,
Diñlemekçi boldum şeýtan buýrugyn.
Ol bolsa ýerinden galdy-da sessiz,
Sorag alamaty ýaly göterdi
Ýere ýetip ýatan uzyn guýrugyn.
Soñ bir sözem diýmän çykyp gitdi ol,
Bu şeýtandan maña bolmady zowal.
Müñ soragma derek goýup gitdi ol,
Meñ soragma derek ýekeje sowal...

Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
Ynjan ynsabyna diýýärmi şeýtan?!.

◆ ◆ ◆

Dünýä bazaryna çykdym men bu gün,
Hyrydary bolup juda köp zadyñ.
Gözläber,
saýlaver islegñe görä
Bardyr munda özi,
tapsañ bor adyn.
Aljakmy sen töläp ýoñsuz bahany
Taryh jümmüşinden gelen kitaby.
Ynha, datsañ şumerleriñ şeraby,
Ýa-da iýseñ faraonlañ gutaby,
Bu öwrümde satylyp dur daraklar,
Ýasalypdyr olar süñkünden piliñ.
Hyrydar bolsañyz - guluñ zynjyry,
Zynjyrdanam agyr okuwdyr bilim.
Seret, munda geljek,
geçmiş satylýar.
Gülki,
agy,
aýdym,
Etmiş satylýar.
Ömür,
ölüm,
Gala,
gorgan satylýar.
Nika ýüzük bilen ýorgan satylýar.
Bu zeminiñ üsti,
Deñiziñ düýbi,
Çaganyñ reñki,
Geliniñ düýşi,
Akyllyñ agysy,
Akmagyñ huşy,
Ejizlik satylýar - dyzyny epen,
Satylýar kepen.
Satylýar içgi,
Satylýar içki...
Bu gyzan bazarda bahaladýan ýok
Satylsa-da ynsan,
Ynsap
Ähli zat satylýar ýalandan,
çyndan.
Gorkýan ýok bazarda
Hudaýdan,
jyndan.
Sebäbi olañam bahasyn biri,
Alandyr el basman,
Satýanlaryñ özi özüni bir çak
Satandyr ahmal...
Bahaladyp gördü ýeriñ şaryny,
Mugt diýdiler,
Kime gerek beýle biderek haryt?
Başga zat almaga pulum ýetjek däl,
Mugt zady almasa meñ ýaly garyp.
Özüm bilen el basyşdym,
Söwdalaşdym,
ylalaşdym,
Indi alyp gidýän zemini öýe.

Indi ol meniñki,
meniñki düşün!
Söwdañyzy başga ýerde ediñ siz,
Düşüñ...

Orazguly ANNAÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir