ARÇMAN ATA. GÖZBAŞ


Üç ýüz sekizinji. Öñki otagym.
Ilim, ruhuña gitmäge geldim.
Bu gijeler dañlar bilen ataryn ~
Özümi gözbaşa tutmaga geldim!

Men şeýle bir mätäç,
ynha, şu günler,
Baky çeşmelerden gana içmäge.
Atalarmyñ-babalarmyñ öñünden
Günäm hem sogabym bilen geçmäge.

Ýalñyşlarym kändir iner ýükünden,
Belki, sogabymam görner mizanda.
Gaýtmyşym etmekden asla çekinmen,
Gül ömrümiñ ýüzi gaýdyp, güýzände.

Bilip durkañ öz günäñi ýuwmasañ,
Peslik bolar, etegiñe düwmäwer.
Atylañda nyşanaña degmeseñ,
Owal-başda aýdym bolup dogmawer!

Aýdym bolsañ,
derýa göz edip aksañ,
Barha owazlanyp, ýetseñ ertire.
Gara gazmalary iñledip çyksan ~
Soñ belent başlary buýsanç getire.

Derýalaram akyp-akyp bulanýar...
Dumany sowulýar daglañ başynyñ,
Adam ogly bir gün ýadap,
dolanýar,
Gözbaşlaryń bakylygna düşünip.

Gudrata ynanasy gelýär ejizläp,
Onuñ öz-özüni päkläsi gelýär.
...Arçman atañ gözbaşynda ýalñyzkam,
Ilimi kän dertden saplasym gelýär.

Kalby godukladyp sarsydyryp bagry,
Bu janyndan üzüp aýdasym gelýär.
Boz topraga düşen ýeke-täk dogry ~
Tohum ýaly sözüm aýdasym gelýär!

Gözümiñ alnynda dañlar çalardy,
Iller ördi bu mähriban diýarda.
Gözbaşa ýetýänçäm saçym agardy,
Munuñ baryn dost syry dek aýar-da ~

Ertelere çapar edip ýollaryn,
Şonda maña bir ogullyk paý düşer!
Topragym,
gözbaşym, ýalñyz hossarym,
Saña baky güneş, dolan Aý düşer!..


Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir