ŞAHYRSUMAK ŞOWAKÖRLERE BAÝRAM JÜTDINIÑ BERJEK ŞAPBADY


"ŞAHYR BOLÇULYGYNDA ŞYGYR GYTÇYLYGY" DIÝEN MAKALANYÑ AWTORY DURDYMUHAMMET NURALYÝEWE DUÝGUDAŞLYK

Janyñ ýakma, däl-ä bagyr azapdan,
Derýa boýlap, düre-sadaba ýetmez.
Pysyrdaşyp uçjak bolşy güzapdyr,
Bagdat aşýan şahyr hatara ýetmez.

Ýagşy söze aşyk gülli maýlary
Duýman göriige berlen aýlary,
Haçan görseñ gurulgydyr ýaýlary -
Ýöne bir gezegem atara ýetmez.

Alawa aýlanyp bilmän tütünden,
Nyrhyn sorar ýörer...
gidip getirmez,
Hamyrmaýalary ajan setirler ~
Başa iş düşende kepene ýetmez.

Hiç zady ýüzüne almaýan bolsa,
Aryny ýerine salmaýan bolsa,
Halaly, haramy bilmeýän bolsa ~
Düýrme gylja ýetmez,
sapana ýetmez.

Ynsan ýaly kyn öwrümli sowat ýok,
Jahan çaýkananda, oña böwet ýok,
Hyrawanyñ harmanynda döwek ýok ~
Mülk edinip, mekan tutara ýetmez.

Sallary gaýdyşyp, etmese toba,
Ene ýere meñzäp, gelmese taba,
Toýlarda-ýaslarda geçmese sana,
Gardaş, olar ata-götene ýetmez.

◆ ◆ ◆

ÝAZÝALAR...

Ýazmak bilen iş bitse,
Ýazýalar-a, ýazýalar...
(Köne "Tokmakdan")

Ýazýalar-a, ýazýalar...
Gylçyk hakda ýazýalar.
Kilçik hakda ýazýalar.
Joñ hakynda ýazýalar,
Pañ hakynda ýazýalar.
Alwan hakda,
Ýalman hakda,
Ýuwa,
ýelmik,
Aýran hakda ~
Bilbil,
sümmül,
jüljül hakda ýazýalar.

Kerep hakda ýazýalar,
Tanap hakda ýazýalar.
Taýhar hakda ýazýalar,
Owsar hakda ýazýalar.
Kepek hakda,
Çepek hakda,
Tazy,
gaýyñ,
Köpek hakda ~
Gañña, töññe,
iññe hakda ýazýalar.

Torgaý hakda ~ bäş kitap,
Çirkeý hakda ~ üç kitap.
Tilki,
şagal,
horazlar ~
Tom baryny görendir,
Pişik hakda ýazýalar,
Meşik hakda ýazýalar.
Çalpaw hakda ýazýalar,
Añkaw hakda ýazýalar.
Buzaw hakda,
Gyraw hakda,
Pyşdyl,
kirpi,
Güzer hakda ~
Alça,
ülje,
kelje hakda ýazýalar.

Ne-hä bagyrtlak galdy,
Ne-de sülgün,
jeññeller.
Ne bir höwürtge galdy,
Ir ýetişen tümmüller.
Kelam hakda ýazýalar,
Zereñ hakda ýazýalar,
Hin hakynda,
Gyn hakynda,
Çokaý,
çaryk,
Gön hakynda ~
Tozan,
sözen,
azal hakda ýazýalar.

Azman hakda ýazýalar,
Galgan hakda ýazýalar.
Toşap,
talhan,
semeni ~
Sargan hakda ýazýalar,
Pak hakynda ýazýalar,
Kak hakynda ýazýalar.
Tomzak hakda,
Semzek hakda,
Syrkyn,
şora,
Baldak hakda ~
Garyn,
burun,
erin hakda ýazýalar.

Syryk hakda ýazýalar,
Körük hakda ýazýalar,
Agzy ganly möjekler ~
Guýruk hakda ýazýalar.
Uk hakynda ýazýalar,
Zäk hakynda ýazýalar.
Ýüñ hakynda,
Ýalpak,
girdap,
Çuñ hakynda ~
Kişmir,
kişmiş,
düşdüş hakda ýazýalar.
Baý, ýazýalar, ýazýalar...

◆ ◆ ◆

GUTARNYKLY PORTRET

"Şekspir diýipdir, Şiller diýipdir,
Ine, şeýle diýen Nazrul Yslam.
Muny Gomer ýaly şirler diýipdir,
Bir öwrümde şuny aýdypdyr Paskal..."
Ýene bir aýlawda, soñ bir geçitde,
Gorpuñ gyrasynda ýa-da uçutda.
"Üçürdikläp, zyk etdirmän ajala,
Ak maýadan agan wagty kejebe...
Şonda Sezar çykyp giden senatdan,
Kir şeý diýen geçen güni syratdan.
Dana dözmän boşadypdyr ýesiri,
Öz dilinden soýdurypdyr Nesimi.
Düşüniñ, şu pikir gelýär Darwinden,
Ynha, bular gözbaş alýar Harbinden.
Ol akyldar gaçan wagty hanyndan,
Şeý diýen sal ýasap öküz hamyndan.
Isgenderiñ şahyn buşlapdyr guýy,
Topulan doñuz bor, asylşan aýy.
Lukmany jahana ýaýan zehindir,
Şuny aýdan Gurbannazar Ezizdir.
Ine, Saýat-Nowa, ynha, Jamydan,
Bir gezek derýadan çykanda peýker,
Gözüni tegeläp, añk bolan Haýdar..."
Danalar paýawlap, gutaryp tymsal,
Onuñ öz pikiri ýekeje mysgal.
Şonda-da şakyrdap, gozganýar memmer,
Agzynyñ keýpini görüp ýör zaññar...

◆ ◆ ◆

GÜRLEDIÑ...

Aram-aram gürledäýiñ gendäni,
Bar örüsi ~ ýoluñ tozanna çenli.
Ýigit kimin söýmäni ýa ölmäni ~
başarmaz ~
ärleriñ gazabna çenli ~

Ýetip bilmez, kem kakandyr çaýkawy,
Şonuñ üçin Tañrydanam gorkmazlar.
Bulaşdyrlar Herek bilen Märýkewi ~
Geçen dersi ýörelgesi syrtlanlañ.

Olar başdan häsýetiñe beletdir:
Ataýrylañ,
içýanlaryñ,
kişmirleñ...
O, zaññarlar, tüpeñ ýaly guratdyr ~
Seniñ ýöntem hepbigiñe düşmezler!

Ilki ýylanlary saýgarmak gerek,
Onsoñ almaz gylyç ýaly jarnama.
Başy jem bir ýygyn ibermek gerek ~
Hol Badhyzda ~
ýylan tutýan Orlowa!

Öljek bolup zehinlini gabanar,
Degmäñ ahyr ~ goý, parlasa,
parlasyn.
Aklyña döneýin ata-babalam ~
Diýipdirler: "Urmañ,
sögmäñ,
gürlediñ..."

◆ ◆ ◆

EPITAFIÝA

"Gözüñize basdym, ýazan kitaplam
Üç inere ýük bor, bir pili maýrar.
Bu gün geliñ, gümmez dikiñ üstüme,
Ýogsa garyndaşlam dişiñiz sograr!

Köçeli,
obaly hemem mekdepli...
Tomlarym çykmaly bäşden,
sekizden.
Duýdurýaryn: bir bilini guşansoñ,
Oglanlañ enesi zatdan çekinmez!.."

◆ ◆ ◆

"Başyn başlan" diýdirmegi halardy:
Şygyrýetiñ başyn başlan,
Poemanyñ başyn başlan,
Dramanyñ başyn başlan...
Ýöne olañ birinde-de at goýman,
Düwün-düwün edip, çigşirip taşlan.
Atasy Ýaýlymdy,
ismi - Mapbakdy,
Haý, görgüli ~ boş-boşdy,
pak-pakdy...


Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Çeşme:
http://direlisedebiyat.blogspot.ru/2018/03/5-sapbat-antologiyasyndan-bayram.html?m=1

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir