GURT ÇAGASY

Ony güjükligne getirip çölden,
Et berjek boldular gapyda ~ elden.

Almady. Aýñalman geçdi ýasyndan,
Itler hol beýlede gaçdy ysyndan!

Agşamlar aw küýsäp, çyñsady näler,
Türkmen sährasynda myrady galan ~

Bendi otyr, ynha, üýtgedip ýurdun,
Onuñ damarynda gany bar gurduñ!

Gurt bolsa aýakdan çekmeli minnet,
...Öý eýesi haýran,
haýrandy millet.

Ol gatap galypdyr gözünde ahmyr,
Gurtlar ýitirmeýän bolarly aslyn...


Baýram JÜTDIÝEW,
Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir