AMERIKAN HALKYNYÑ IÑ KÖP TÄSIRLENEN ÝAZYJYLARY BELLI BOLDY
Ýakyn günlerde geçirilen bir barlagyñ netijesi amerikan halkynda çuññur täsir galdyran ýazyjylary we kitaplary belli etdi.
Amerikan kongresiniñ kitaphanasy tarapyndan düzülen bu sowalnamada amerikalylara öz durmuşlarynda yz galdyran kitaplar we ýazyjylar barada soraldy. Edebiýat dünýäsiniñ saýlama wekillerinden birnäçesi bu sanawnamada ýer almady, munuñ tersine garaşylmadyk ýazyjylaryñ ady peýda boldy.
Dünýä meşhur ýazyjy Stiwen King "Magşar" romany bilen başky orunlary eýeledi. "Gum üýşmegi" ("Dune") atly ylmy-fantastiki romanlar tapgyry arkaly öñ görlüp-eşdilmedik edebi stil döretmegi başaran Frenk Gerbert we  "The Moon Is a Harsh Mistress" romanynyñ awtory, amerikan ylmy-fantastiki edebiýatynyñ iñ ussat üç ýazyjysyndan biri hasap edilen Robert A.Haýnlaýn hem amerikalylary has köp özüne çeken ýazyjylaryñ hataryna girýär.
"Zen* we motosiklleri bejermek sungaty"  atly kitaby bilen dünýä derejesinde meşhurlyk gazanan Robert M.Pirsig,  "Anthem", "Ýaşaýyşyñ çeşmesi", "Atlas silkinýär" kitaplary bilen Aýn Rad ýaly ýazyjylar halk köpçüligini öz täsirine alan ussat ýazyjylar hökmünde öñe saýlanýar.
Ernest Hemingueý "Gün ýene dogar", "Goja we deñiz" romanlary bilen, Jon Steýnbek bolsa "Syçanlar we adamlar", "Behiştiñ ýoly" romanlary bilen sanawda eýýäm ikinji gezek ýer alýarlar.
Silwio Plath "Syrçaly panus", Kurt Wonnegut hem "Gassaphana No: 5" atly kitaplary bilen okyjylary özüne çekiji eserleri ýazyp bilýän ýazyjylar hökmünde öñe saýlandylar. 
17.200 amerikalynyñ gatnaşan anketasynda jemi 65 kitap ses berilşige goýuldy. Kitaplaryñ 40-y gönüden-göni bu sowalnamanyñ netijesi jemlenen badyna belli bolsa-da, 2012-nji ýylda Kongres kitaphanasynyñ hut halk tarapyndan düzülen sanawdan alynyp sanawa goşuldy.
2012-nji ýylda geçirilen barlagda saýlanan we bu sowalnamada-da ýer almagy başaran ýazyjylaryñ we kitaplaryñ käbirleri şular:
1. "Bilbili öldürmek" (Harper Li);
2. "Geklberri Finniñ başdan geçirenleri" (Mark Twen, şu eser türkmen dilinde hem neşir edildi);
3. "Tom daýynyñ külbesi" (Garriet Biçer Stouw, şu roman türkmen dilinde hem neşir edildi);
4. "Çowdary meýdanyndaky çagalar" (J.D.Salinger);
5. "Ajaýyp Getzbi" (F.S. Fitsjerald);
6. "Moby Dik" (German Melwill).
Bellik: Zen* - buddizm taglymatyny öwredýän mekdebiñ ady.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir