Birahatlanýan bäbekleri kislorod testi halas edip biler             

 Angliýada alymlar az we gysga wagtlaýyn dowam eden test arkaly dogabitdi kalp birahatlygy bolan birnäçe bäbegiň ömrüniň halas etmek mümkinçiliginiň bardygyny subut edipdirler.        
20.055 sany ýaňy dogulan çagalaryň ganyndaky kislorod derejesini barlanlarynda, munuň beýleki synanşyklardan has ygtybarlydygy ýüze çykaryldy.        
Barlaglaryň netijesini beýan eden “Lancet” atly žurnal kislorod testleriniň Angliýanyň  hemme ýerinde ornaşdyrylmagyna çagyrdy.  
Bäbeklerde kalp birahatlygyna aňsat synag              
Geçirilen soňky barlaglar ýaňy dogan bäbeklere geçirilýän işleriň iň bir ujypsyzynyň-da kalp birahatlygynyň döremegine ullakan derejede täsir edýändigini subut etdi.       
Angliýanyň Kalp Fondy bu kislorod testiniň köp halatlarda bejerip bolmaýan kalp birahatlygynyň öňüni almak bilen saglygy goraýyş ulgamynda uly özgerişlikleri döretjegini nygtap geçdi.       
Kalp öýjükleriniň arasyndaky deşikler we ýüregiň kemis gulaklary zerarly her 145 çagadan biri ejir çekýär.        
 Bu synag 20 ýyldan bäri ulanşykda.
Bu keseliň öňüni almak üçin göwrelilik döwründe ultra barlag we dogluşdan soňky ýürek urşunyň çaltlygynyň ölçelmegine garamazdan oňa garşy kesgitli çäre gazanyp bolanokdy.      
 Angliýaly alymlar zenanlaryň dogluş öýünde bolup görenlerinde, 20 ýyldan bäri  ulanyşykda bolan kislorod beriji enjamlaryň bäbeklerdäki kalp näsaglyklarynyň öňüni almakda has  üstünlikli bolandygyny subut etdi.
Lukmanlar gandaky kislorod derejesiniň pesligi babatda hem-de el-aýagyň biriniň gysgarak ýa-da biriniň uzynrak tapawtut edýän bäbekler üçinem ylmy barlaglary geçirýärler.

Bilim, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir