IX. ÝALAN WE ÇYN  
Biz ýetmiş ýyllap”Türkmenistan Russiýa meýletin birleşdi” diýip gezdik. Ýowuz ýalan öňe düşdi. 37-nji ýylyň ýalnynyň içinden çirkizilip-çürtülip, geçen ýaşulular nämäniň-nämedigini magat bilýän bolsalar-da, gepläp bilmediler, lal açdylar. Soňraky nesiller bolsa totyguşa döndüler. Näme diýseler, şony dogrudyr öýtdüler. Ýowuz hakykat welin nägehan ýalanyň kölegesinde görünmän ýatyrdy. Türkmenistan Orsyýete “meýletin birleşmeginiň” şanyna düzülen goşgular, odalar, aýdylan aýdymlar çensiz-çaksyz boldy. Tom-tom kitaplar ýazyldy, sansyz-sajaksyz kinolar döredildi, spektakllar goýuldy. Ýowuz ýalan baýdagyny galgadyp, öňe düşdi. Hatda biz 1981-nji ýylda Türkmenistanyň Orsyýete “meýletin girmeginiň” 100 ýyllygyny uly toý edip, belläbem geçdik. Şäheriň iň gözel ýerinde 100 sany fontan bina edip, mukaddes ýagydgärlik hökmünde çynar oturdyp, bu seýilgähi “100 fontan” diýip hem atlandyrdyk. Munuň özi aslyýetinde Türkmenistanyň Orsyýete “meýletin girmeginiň” 100 ýyllygyna dikilen ýadygärlik bolsa-da, manysy boýunça ol başga zady simwolizirleýär. Bilmedim, onuň arhitektorynyň bilip eden işimi, ýa bilmän eden işimi, garaz, şol 100 fontan, meniň pikrimçe, bu gün türkmeniň ýüz ýylda akan gözýaşynyň simwoly ýaly bolup, paýyrdap akyp dur! Hawa, diňe şatlyga däl, hesrete-de ýadygärlik dikilýär. Täze Türkmen döwletiniň döremegi bilen täze türkmen jemgyýetiniň dörändigi jedelsizdir. Biziň taryhda ilkinji garaşsyz Konstitusiýamyzyň başynda Türkmenistanyň “dünýewi, demoktarik hukuk döwletdigi” aýdylýar we onuň hut şeýle döwlet boljakdygyna kepil geçilýär. Aslynda dünýewiligem, demokratikligem, hukuk prinsiplerem türkmenler we türkmen jemgyýeti üçin täzelik däl. Türkmen halky müňýyllyklaryň dowamynda demokratik jemgyýetde ýaşap geldi diýip aýtmaga esaslar bar. Ol jemgyýet öz döwrüniň siwilizasiýasyna laýyk demokratik jemgyýet bolupdyr. Ol biziň öz köküni has ägirt çuňluklardan alyp gaýdan halkymyzyň aňynda, edim-gylymynda, däp-dessurlarynda, kada-kanunlarynda bar hem bolan zat . Türkmen mentaliteti şeýle. Biz zorluk bilen däl-de öz peýwagtymyza işleýäris – gurýarys, döredýäris. Bu gün agaçekseň, ertir miwe iýersiň. Ýöne şol miwäniň dady idediş derejäňe bagly bolýar. Ýedi ýylyň içinde ýedi ýüz ýylda edip bolmajak işleri bitiren türkmen arkaýyn däl. Şu ýedi ýylyň içinde 10 milliard amerikan dollaryna barabar inwestisiýa özleşdirildi. Çig mal ýurdy indi gaýtadan işleýji merkeze öwrülip barýar. Ýurt – tutuşlygyna gurluşyk meýdany. Beýle gurluşyklar 70-ä däl, ýene 100 ýyl dowam edenem bolsa, SSSR-iň Türkmenistan baradaky planyna-da girmezdi diýip aýdyp bolar. Türksib demir ýol magistraly, Saýano-Şuşensk GES-i, BAM, Ýamal-Ýewropa gaz geçirijisi. Bularyň barysyna türkmenler gatnaşsdy. Emma bu zatlaryň höziri bu gün türkmen üçin däl. Iň bärkisi, gaz geçirijini alyp görüň. Moskwaly çinownikler bu gün şonuň üsti bilen türkmen gazyny hatda Ukraina, Zakawkazýä ibermäge-de dürli bahanalar bilen päsgel berjek berjek bolşup durlar. Olaryň isleýän zady belli. Emma Saparmyrat Türkmenbaşy 2 ýyllap şol gaz geçirijisinden gaz geçmände-de ýurduň ykdysadyýetine ol diýen bir uly zyýanyň ýetip durmajakdygyny ynandyryjy deliller bilen aýtdy. Bu – söwda. Islän satar, islän alar. Her niçik-de bolsa, geljek biziňki. Türkmenistan-Eýran-Türkiýe-Ýewropa gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Päkistan gaz geçirijisiniň proýektleri bu gün hereketde. Olar dünýä ähmiýetli proýektlerdir. Olar bizi ertirki eşretli durmuşa eltjek proýektlerdir. Dünýäde bir baý ýurt bolsa, ol Türkmenistan bolar. Çünki, ähli ýerasty baýlyk gorlarynyň 30 prosenti Türkmen topragynyň astynda. Indiki mesele – olaryň bazaryny tapmakda. Eger Türkmenistan dünýä bazaryna doly derejede çykyp bilse, onda onuň halkynyň, geljekki nesilleriň zerre gamy-gaýgysy bolmaly däl diýip, arkaýyn aýdyp bolar. Şonuň üçin şu gün biz has köp işlemeli. 70 milliard tonna nebitgorumyz bar. Her ýylda onuň çykarylyşyny 30 million tonna ýetirip bolsa, diňe bir nebitiň özündenem ep-esli baýap bolar. Özümiziň Ýer şarynyň demirli guşagynda ýerleşýändigimiz-de Hudaýyň beren bir eşreti. Asudalyk bolsa, agzybirlik bolsa, Garaşsyzlygymyzy gorap saklap bilsek, bu zatlaryň ählisi özümiziňki. Ine, şu zatlary göz öňüne getirýärkäň, SSSR döwrüniň käbir “eşretleri” barada edilýän gürrüňler kejikdirmänem duranok. Nämemiş, hemme zat bolanmyş! Boldy, ýöne surnukdyryjy hem kemsidiji nobat bilen. Özem sanalgyja zat. Şol zatlara derek biziň mertebämiz aýak astyna gaçypdy. Mertebe – bahasyz zat. Ol satylmaýar we satyn alynmaýar. Ony özüň goramaly, özüň beýgeltmeli. Bilelikdäki öýüň käbir imrindiriji zatlary GDA-nyň ýurtlarynyň iki-ýekesinde SSSR baradaky ýympyk nostalgiýany döretdi. Ilki Orsyýetde, soňra Ukrainada Parlament saýlawlarynda kürsüleriň köpüsi aýlygyny wagtyndaalyp bilmeýän ýönekeý adamlaryň islegi bilen kommunistlere ýetdi. Olar bolsa ýene-de çüýrük diwary dikeltmegiň arzuwynda. Golaýda men ýene-de diktafonymy alyp, iliň köp üýşýän ýerine – ors bazaryna çykdym. Gabat gelene “Siz köne SSSR-i küýseýärsiňizmi ýa-da Garaşsyz Türkmenistana guwanýarsyňyzmy?” diýen sowaly berdim. Dogrymy aýtsam, meniň bu sowalym adamlarda gülki döredýän ýaly göründi. Hatda bir ýaşuly: “Indi SSSR diýen zadyňy goýsana, inim!” diýdi. Munuň özi Garaşsyz Türkmenistana bolan aňrybaş guwançdy. Sähelçe salymyň özünde adamlaryň aňynda milli buýsanç esasy orny alypdyr diýen pikiri döredýärdi.  Hut şunuň özem milli Galkynyş ruhy Galkynyş dälmi näme?! Kommunizm  we Kommunistik partiýa düşünjesi indi türkmenler üçin ýat bir zada öwrülip barýan ýaly. Hatda onuň biziň durmuşymyzda bolany hem düýş pisint bir zat diýesim gelýär. Aslynda Kompartiýa nämedi? Bolmalysy-ha kommunizm ideýasyna ynanýanlaryň, ony alyp götermäge, ösdürmäge çalyşýanlaryň topary. Emma bizde kommunist bolmaga dyrjaşýanlar üçin ol wezipe tramplindi. Haýsydyr bir ynanjyň diregi däldi. Bu şol wagtam hemmä mälimdi, häzirem mälim. Indi onda häkimiýet ýok. Şonuň üçinem ol hiç kimiň ýadyna düşenok. Beýik Türkmenbaşy bir zady subut etdi: adamlary yzyňa düşürmek üçin nähilidir bir partiýa hökman däl eken, oňat ideýa we abraýly hem mertebeli ýol görkeziji Serdar ýeterlik eken!  
X. BILIMI BOLANYŇ HEMME ZADY BOLAR !
Näme üçin ýurdumyzyň ilkinji Prezidenti mertebeli Saparmyrat Türkmenbaşy Garaşsyz Türkmenistanyň syýasatynyň ugruny kesgitlände ilkinji nobatda täze “Bilim” syýasatyny öňe sürdi? Sebäbi her bir döwletde bilim esasy zat. Türkmenem aýdypdyr ahyryn “Bilegi zor – birini ýykar, bilimi zor - müňüni” diýip. Köne bilim sistemasy indi garaşsyz Türkmenistanyň täze bilim ýodasy üçin ýaramsyz. Bize garaşsyzlyk ruhly bilim sistemasyny düzmek gerekdi. Durmuşyň ähli ugruny bilim kesgitleýär. Bize bilimli nesil gerek. Diňe bilimli bolup, Watany, ýurdy beýgeldip bolar. Men Päkistan Yslam Respublikasynda bolup gördüm. Şonda maňa ýurduň ilatynyň 75 prosentine golaýynyň düýbünden sowatsyzdygyny aýtdylar. Sowatsyz halk ýaramaz ýaşaýar. Öz gününi görüp bilmeýär. Kim sowatly bolsa, şol hem baý. Bize baý nesil gerek! Goý, olar ýurdy öňküden-de ösdürsinler. Täze nesil eýýäm bilimi täzeçe alýar. Olar öz ata ýurduny öwrenýärler. Ýöne olara öwredilýän materiallar döwrüň talabyna laýyk bolsa ýagşy. Bir zat ýadyma düşýar. 1969-njy ýylda uniwersiteti tamamlanymdan soň, iberilen ýerime – Krasnowodsk (häzirki Türkmenbaşy) etrabyna işe bardym. Maňa raýon halk magaryf bölüminiň mekdepler inspektorynyň wezipesini berdiler. Inspektor diýen adam – barlagçy. Düşünjäm, tejribäm bolmasa-da, men inspektor. Ol az aýlykly wezipe eken.şonuň üçin oňa höwes edip durmaýan ekenler. Garaz, 4-5 aýdan soň meni gumuň içindäki birküçsany mekdepdçe inspektorlyk barlagyny geçirmäge iberdiler. Etrap merkezinden 250 kilometr ýol geçip, Gyzylgaýa şäherçesine bardym. Soň Altyguýruk diýen ýerdäki başlangyç mekdebe nähili barmalydygyny maňa düşündirdiler. Ol ýere maşyn örän seýrek gidýän eken. Şonuň üçin düýeli gitmeli boldy. Ep-esli ýöräp bardyk. Men mekdep görjekdim. Görkezdiler. Bir otagdan ybarat hütdük ýaly jaý. Onuňam gapysyna gulp urulgy. Kanikul döwrem däl, dynçgünem däl. Mugallymlary nirede, direktor nirede? Okuwçylar hany? Görüp otursam, mugallymam, direktoram bir adam eken. Başlangyç mekdep bolansoň, onuň dört klasynda ähli okaýan okuwçy 9 sany eken. Hemmesem bir otagda goşulyp, bile okadylýan eken. Mugallym nebitdagly bolansoň, bir ýarym aý mundan ozal öýne gidipdir. Şondan bärem gelmändir. Okuwçylar diýilýänleriň iki-ýekesi bilen gürleşip görsem, hatda olaryň 4-nji klasda okaýanlary hem harplary doly tanamaýan eken. Emma mugallym welin “depder barlady, klas ýolbaşçysy boldy, kružogy alyp barýar, mugallym, direktor” diýip 460 manat aýlyk alýardy. Raýon halk magaryf bölüminiň mekdepler inspektorynyň aýlygy bolsa 90 manatdy.   Bu zatlar şu günki ýaly ýadymda. Onsoň Garaýman diýen ýerdäki sekizýyllyk mekdebe gitmeli boldum. Asudaja obajyk. Sekizýyllyk mekdepde 40-a golaý okuwçy bar eken. Barysam çopanlaryň çagalary. Men ors dili sapagynyň okadylyşyny barlamak üçin klasa girdim. Ors dili mugallymy türkmen oglany eken.ol bu ýere tussaglykdan çykandan soň iberilipdir. Ogurlyk edeni üçin basylanmyş. Ýöne gep mundadäl. Iň erbet ýeri, ors dili mugallymy ors dilini bilmeýän eken. Görüp otursam, asyl onuň hiç hili pedagogik bilimem ýok eken. Bilýänje ors sözlerinem tussaghanada öwrenenmiş Bu bir anekdot ýaly zat. Men raýon halk magaryf  bölüminiň Sowetinde barlan iki mekdebimdäki ýagdaý barada mesele goýdum. “Başga kadr ýok” diýdiler. Soňra bu barada “Zähmetkeş” diýen raýon gazetinde makala bilen çykyş etdim. “Öz uçastogyňy tankytlapsyň” diýip igendiler. Ýöne raýkom, raýispolkom goşulyp, Altyguýrukda we Garaýmanda ýagdaýy düzetdim etdiler. Nireden düzelsin! Sistema giren zadyň düzelmejekdigi öz-özünden belli ahyryn! Bu bir ýönekeý “gözdaňdy” oýnydy. Edil gumly çagalar sowat bermejek bolup, bilgeşländen edilýän ýalydy. Gumda mal yzynda bolar ýaly çopan gerekdi.
Men bu zatlary mysal getirmek bilen, sowet bilim sistemasynyň derejesini görkezmek isledim. Indi bize öz-özümizi aldamak gerek däl. Çaga bir sagat okadylsa-da, şol bir sagadyň içinde nähilidir bir peýdaly zady öwrense, düşünjesi bir gez beýgeler. Şonuň üçinem öwredilýän zat saýlanylyp-seljerilse ýagşy. Ynha diýeli, bu gün Berdi Kerbabaýewiň “Aýgytly ädimi” garaşsyz döwrüň nesline, düýbünden başga sistemada ýaşamaly nesle taryhy hakykaty öwredip bilermi? Partiýa komitetleriniň işini şöhlelendirýän “Nebitdag” romany, “Aýsoltan” powesti olara näme berer? Hydyr Derýaýewiň “Ykbaly”, Beki Seýtäkowyň “Doganlary” hem edil “Aýgytly ädim”, “Nebitdag”, “Aýsoltan” ýaly, öz döwrüniň ajaýyp eserleri. Olar kommunistik aňy, “ösen sosializmi” berkitmekde öz wagtynda belli bir roly oýnadylar. Towşan Esenowanyň “Şemşady”, “Günodgar uzan goly”, beýleki birentek eserler hem şeýle. Bu gün olary okuw programmasyna goşmak zerurmy? Bu eserler öz döwründe naýbaşy derejede görlen eserler. Emma indi okuw kitaplarynda olaryň ýerini garaşsyz milli edebiýat eýelese, dogry bolmazmy näme? Elbetde, ýokarda atlary agzalan eserleri hem islän adam okabermeli. Bazar gatnaşygy döwründe neşir işleremuly biznes. Olar hususy neşirýatlarda gaýtalanylyp neşir edilip durulsa-da, hiç kime zyýan etmez diýip pikir edýärin. Muňa bazar diýilýär. Bazar gatnaşyklarynyň döwri kimdir birlerinden “kumirleriň” emeli döredilmegi bilen ylalaşyp bilmeýär. Ýurduň mertebesini belende göterýänler şeýle derejä – hormata mynasyp. Kumirleri şu günden gözlesek, ýaşňyşmasak gerek! Eger klassyka derejesine çykan, türkmen halkynyň ruhuny götermäge niýetlenilen, aýdaly, Magtymgulynyň, Mollanepesiň derejesindäki ölmez-ýitmez eserler bolsa, kim oňa garşy. Okuw programmasy giň. Biz bu gün Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, onuň dünýä ýüzündäki mertebesine, mertebeli Serdarymyz Saparmyrat Türkmenbaşynyň edýän işlerine buýsanýarys. Buýsanç barada ata-babalarymyz şeýle pähmi miras goýupdyrlar:
“At üstünde oturan – bir sagt buýsanar. Eýer-esbap edinen – bir gün buýsanar. Öýe gelin getiren – bir ýyl buýsanar” Menem şuny üstüne goşmakçy: “Garaşsyz Watany bolan – ömürlik buýsanar”.
  XI. HAKYKAT
Hawa, Taryh ýalandan başga hemme zady içine siňdirýär. Saparmyrat Türkmenbaşy şeýle diýipdi: - Türkmenistan döwleti döredi. Yza ýol ýok! Bu dünýäde Türkmenistan döwletiniň barlygy – taryhy hakykat. Ol Müdimidir, Bölünmezdir, Jebisdir, Bakydyr! Ony esaslandyran, berkarar eden, jahana tanadan Saparmyrat Türkmenbaşydyr! Bu taryhy hakykaty inkär edip biljek hiç zat ýokdur! Beýik Taňrynyň ýeke bolşy ýaly, Hakykat hem ýekedir. Taňrynyň ýekeligine dil ýetirseň, saýrap duran diliňden jyda düşersiň. Hakykatyň ýekeligine dil ýetirseň, göni barýan ýoluňdan jyda düşersiň!  
* * *
Ine, mertebe dessany häzirlikçe şeýle. Elkyssasyny ýazyp gutarmak mümkin däl. Ol dowam eder. Namalaryny galamdaşlarym, şahyr dostlarym bireýýäm ýazdylar. Ýene ýazýarlar. Tutuş türkmen ili goşgy ýazýar, nama aýdýar. Watan hakda, halk hakda, Serdar hakda, mertebe hakda. Bu – tükeniksiz tema! Mertebe dessany tükenmeýän dessandyr!
25.08-01.09.1998-nji ýyl.  
(soñy)
Allaguly ÝUSUBOW,
žurnalist.

Köneler, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir