VII. BIZ NÄME ÝITIRDIK, NÄME GAZANDYK ?!   SSSR binýat edilip, Türkmenistan hem onuň içine girizilenden soň türkmeniň gören zyýany, çeken ýitgisi çensiz-çaksyz boldy diýip aýtmaga esas bar. Bolşewikler ideologiýasy hemme zady orslaşdyrmaga örän bilniksiz gönükdirildi. 100-den gowrak milleti özüne birleşdirýän metropoliýa halklaryň hiç biriniň hem, şol sanda türkmen halkynyň hem mentalitetini nazara almady. Bela bütin ýurda bilelikde geldi. Onuň has ýowuz netijeleri 30-njy ýyllardaýüze çykdy. “Troskizm”, “Panturkizm” we şuňa meňzeş toslama akymlar halkyň boýnundan ildirilip, il-günüň ylymly-bilimli gatlagy, telekeçilik edip gününi dolaýanlar pürrelenip başlandy. Özüni çala oňarýanlar “duşman synpa” öwrüldiler-de, “baý-kulak”  diýlip sowuk Sibire iberildi. Garaz, öz döwründe unitar Soýuza “meýletin” girmek bilen biz öz başymyzy özümiz gowga sokduk. Men diýen gerçekler “halk duşmany” boldy. 1979-njy ýylda Aşgabatda neşir edilen “TKP sosializm gurmak we kem-kemden sosializme geçmek ugrundaky göreşde” diýen kitapda şeýle setirler bar: “Respublikada baýlary ýok etmek işi 1930-njy ýyla çenli çekdi. Baý we pomeşikçilik hojalyklaryň üç müňüsinden köpüsi ýok edildi”. Görüň, näçe adamy öldürmelidigi ozalyndan belli edilen ýaly. Sosializmde ölüm hem planly. Belki, her etraba “pylança adamy tutmaly, pylança adamy öldürmeli” diýip, ýörite tabşyryk hem berlendir. Şol öldürilenleriň, ýok edilen hojalyklaryň türkmenlerdigi, musulmanlardygy düşnükli ahyryn. Segsene ser uran ejem häli-şindi öz kakasyny – meniň hiç haçan ýüzünem, suratynam görmedik babam Ysmaýyl baýy ýatlaýar. Ony baý diýip tutupdyrlar. Ähli düýelerini, goýunlaryny alypdyrlar. Baýlary bolsa ýaňky kitapda bellenilişi ýaly, tutuş hojalygy, maşgalasy bilen ýok edýän ekenler. Şeýle howp babamyň maşgalasyna-da abanypdyr. Ine, şonda oba şurasynda işleýän bir garyndaşy olara kömek etmek isläp, ejemiň ejesiniň – meniň hiç wagt ýüzüni hem suratyny görmedik mamamyň ýanyna gelipdir-de: “Seniň äriň Ysmaýyl baý tutulyp, Sibire iberilýär. Eger çagalaryňy, özüňi halas etjek bolsaň, äriň bilen nikaňy boz, aýrylyş. Şonda size hiç kim hiç zat diýmez” diýipdir. Mamam bu sözleri ýokuş görüpdir. “Indi men 5 çagam bilen ärinden aýryldy adyny alarynmy? Men bütin ile masgara bolarynmy? Gowusy, men öleýin. Huda şu gije meniň janymy alsady...” diýip, kän aglapdyr. Keç ykbalyndan nalapdyr. Onuň özüne uzyn gije gargandygyny ejem häli-şindi aýdýar. Hudaý onuň gargyşyny eşidipdir, masgaraçylykdan halas edipdir. Ertir görseler, mamam pahyr dem-düýtsüz sowap ýatyr eken. Şondan soň ejem dagynyň maşgalasyna zat diýilmändir. Bir zat welin meni hemişe geň galdyrýar. Öz güýji-zähmeti bilen mal-mülk edinen babamy Sowet häkimiýeti ýok etse-de, onuň adyny adamlaryň aňyndan öçürip bilmedi. Amyderýanyň sag kenarynda 5-6 sany ulygyr bar. Olaryň birine “Ysmaýyl baýyň gyry” diýýärler. Oňa mundan soňam şeýle diýerler. Sebäbi ol il-günüň dakan ady. Halk hakydasy - hemişelik zat. Babamy-mamamy görmesem-de, käte men şol gyry synlaýaryn. Şo-da bir teselli. Dinine degilmegini musulmanlar degnasyna degilmegi hasaplaýarlar. Emma Sowet ideologiýasy näme etse-de, ilki gözüňi-başyňy, eliňi-aýagyňy “daňyp”, soň edýär. Il-günüň iň bir uýýan, perişdä deňeýän adamlary bolan ahunlar, işanlar, Hudaýa sygynyp oturan mollalar sähelçe salymyň içinde “jalataý” hataryna goşuldy. Olaryň mertebesi peseldildi. Şeýdibem halkyň aňyndan olara bolan ynamy almaga synanyşyk edildi. Hudaýyň ýerdäki öýi hasaplanylýan metjitler ýykyldy. Bu ýowuz ideologiýa halkyň ýaş gatlagynda we soňky nesillerde Beýik Taňra bolan tersleýin garaýşy kemala getirmäge dyrjaşdy. Biz öz dillerimiz bilen Marksyň “Din halk üçin tirýekdir” diýen myjabatly sözlerini mukaddes Kurany-Kerimiň sürelerinden, Muhammet Pygamberimiziň (s.a.w) Hadyslaryndan ýokarda goýmaga çenli baryp ýetdik. Halkyň elinden ynam alynsa, onuň elinden barzadynyň alyndygydyr. Bu belli bir möçberde şeýle hem boldy. Munuň özi ors agalygy zamanasynda biziň çeken iň uly ýitgimizdir. 
Türkmen edim-gylymynyň öz aýratynlyklary bar. Ol beýleki halklaryň mentalitetine, edim-gylymyna laýyk gelmeýär. Türkmeniň aýal-gyzlara garaýşy üýtgeşik. Ol öz zenanyna ar-namys, maşgala mertebesi hökmünde garaýar. Bu zatlar biziň aýalllarymyzyň geýnişinde-de, öýde we meýdanda özüni alyp barşynda-da ýüze çykýar. Türkmeniň myhmana garaýşy-da beýleki halklaryňa meňzänok. Biz myhmanymyzy atamyzdan hem uly görýäris. Munuň özi biziň gulagymyza çagalykdan guýulýan zat. Ol dessur nesilden-nesile geçýär. Ony hatda sowet ideologiýasynyň zabunlyklary-da biziň aňymyzdan aýryp taşlap bilmedi. Emma nesilden-nesle geçip gelýän birentek ýörelgeler, edim-gylymlar, däp-dessurlar welin “gyzyl aždarhanyň” garnyna gitdi. Sünnet meselesine Moskwanyň gözi bilen garalmagy biziň iň bir degnamyza degen zatlaryň biri boldy. Kommunizm sünnet bilen tä soňky demine çenli göreşdi. Emma türkmen halkyna musulmançylygyň bu parzyndan el üzdürip bilmedi. Munuňözi türkmeniň kommunizm ideýalaryna görä öz din-imanyna hasygrarly bolup galandygyny görkezdi. Nahar iýeniňde çemçäni haýsy eliňde tutmalydygyny, tabaga kimiňilki el uzatmalydygyny, çöregi nähili döwmelidigini, eje-kaka, ýaşulular bilen gürleşeniňde salamlaşanyňda özüňi nähili alyp barmalydygyny, toý-tomgyny nähili guramalydygyny, geçirmelidigini, saza, sazanda, özüňden ula, özüňden kiçä nähili garamalydygyny... ýene-de ýitip, ýok bolup giden ýa-da ýatdan çykyşyp barýan däpleriň-dessurlaryň ençemesini öz çagalarymyza – geljekki nesle biz indi täzeden öwretmeli. Aslynda yrymlar ýöne ýerden döremändirler ahyryn. Çaga köp däpler-dessurlar yrymlaryň üsti bilen öwredilipdir. Halk mirasy halka ýene hyzmat eder. Gyşaran türkmen ýene göneler! Biz muňa ynanýarys. Sowet döwründe şäher ýerlerindäki çagalar ýasli-baglarynda terbiýeçilik işleriniň kileň ors dilinde alnyp barylmagy hem bize ruhyýetde köp ýitgi çekdirdi. Ýasli-baglaryndan öýlerine gelen çagalar,köplenç, hatda öz ata-eneleri bilen hem düşünişip bilmediler ýa-da örän kyn düşünişdiler. Olara esasan partiýa, Lenin, Moskwa hakyndaky aýdymlar, goşgular öwredildi. Hut soňky ýyllara çenli-de Aşgabatda bar bolan 60-a golaý mekdebiň 8-10-syndan özgesi ors dilinde okadylýan mekdeplerdi. Magtymgula derek Gorkini, Maýakowskini öwrenýän çagalaryň türkmen ruhundan, edim-gylymyndan barha we barha daşlaşyp barýandygy hiç kimi biynjalyk etmeýäne meňzeýärdi. Milli mentalitetde mutasiýalaşma geçýärdi. Ne türkmen, ne ors! Belki, türkmen myhmanparazlygynyň saçaga näçe çüýşe aragyň çykarylmagy bilen ölçenilip başlanmagy-da, diller senaly ýaşulularymyza “Ýaşulyşka” diýip ýüzlenilip başlanmagy-da, maşgalada aýal ornunyň, erkek ornunyň näbelli bolup başlamagy-da şonuň netijesidir? Hemme zat okaýan okuwyňa bagly! Hudaýa şükür. Ol bize hälem öz wagtynda aslymyza dolanmaga pursat berdi... Biz bu gün ykdysadyýetde, gurluşykda ýitirilen zatlary sanap durmagy zerur hasaplamaýarys. Mertebesi belent Prezidentimiz Saparmyrat Türkmenbaşy olar barada şänik döwen ýaly edip, kän aýtdy. Diňe bir SSSR zamanynyň soňky 15 ýylynyň içinde bizden 200 milliard amerikan dollaryna barabar zady alyp, deregine 2 milliardlyk zat berendikleri indi hemmämize mälim. Biz pagta, ýüpek öndürdik-de, sintetika geýdik, biz gaz çykardyk-da, çöpleme, tezek ýakdyk, biz nebit çykardyk-da, benzinsiz kösendik... Agyr degen  ýeri – bize merkeziň boýnunda oturan agyr ýük hökmünde gyýa seretdiler. Biziň gelin-gyzlarymyzyň uz barmaklary bilen dokan halylaryny “Buhara halysy” diýip satdylar. Bizi “medeniýetsiz çarwa halk” diýip atlandyrdylar. Emma bir gowy zat, nähili kynçylyk, nähili horluk, nähili kemsidilme bolanda-da “Bu-da geçer!” diýip giňlige salan türkmen bu zatlary hem öz üstünden geçirdi. Başyny aman saklady. 110 ýyllyk ors agalygy türkmenden türkmen taryhyny gizläp saklady. Okuw kitaplary gös-göni ors taryhynyň terjimesi boldy. Biz Gökdepe urşunyň Beýik Watançylyk urşy bolandygyny soň bildik. Çekilen pidalar, dökülen ganlar taryha girmedi. Türkmeniň özbaşdaklygy, ruhy päkligi ugrunda göreşen gerçekler “basmaçylar”, ”galtamanlar” diýip atlandyrylypdy. Türkmen ruhy bize ýat ruh bilen garyşdyryldy. Gahrymançylyk eposlarymyz, yşky-liriki dessanlarymyza, aslynda tutuş edebi-çeper mirasymyza zyýanly zatlar hökmünde garalyp, olar biziň aňymyzdan öçüriler ýaly derejä getirildi. Poeziýada türkmen ruhuna bap gelmeýän däpler öňe çykaryldy. Bütin Gündogara kybapdaş türkmen goşguçylyk däpleri Ýewropa stiline iterildi. Ak goşgular döredi. Aýdym-sazlarymyz hemmilli keşbinden daşlaşyp ugrady. Aýdym-saz äleminde Türkmen sährasy ýaly sadalygyň, agraslygyň ýerine ýeňleslik, göçgünlilik eýeledi. Herhal, şeýle göçgüne, şowhuna döz gelip, biziň bagşylarymyz, sazandalarymyz öz dutarlaryny, gyjagyny ýitirmediler. Olar bize atalardan miras geçipdi. Bu gün biz uzaga çeken ors agalygynyň ýowuz netijeleri üçin ors halkyna kitüwli däl. Ors halky bize hemişe dost boldy, dogan boldy. Sistema günäkär. Ol türkmenem awundyrdy,orsuň özünem. Biziň belent mertebeli Prezidentimiz Saparmyrat Türkmenbaşy ors halkyny gahryman halk diýip atlandyrdy. Beýik goňşymyz Orsyýet bilen bolsa dostlugymyzyň bakydygyny aýdýar. Dogry gürrüň. Il-günem şeýle pikirdeelbetde, 110 ýyllyk ors agalygynyň bize beren zatlary barada hem aýtman bolmaz. Dogry, bu mesele, belli bir ýagdaýda jedel döretmänem duranok. Kim “Türkmenistanyň Orsyýetiň golastynda bolmagy halkymyzy çökerdi” diýse, kimse ony türkmen halkynyň häzirki zaman siwilizasiýasyna goşulmagynda rolunyň uly bolandygyny nygtaýar. Hawa, türkmen bu gün doly bolmasa-da, belli bir derejede siwilizlenen halk. Bilimli, sowatly. Biz siwilizasiýa ors medeniýetiniň üsti bilen geçmeli bolduk. Gyşarmalar, öte geçmeler boldy. Ýöne biz sowatly, medeniýetli halk bolup ýetişdik. Ylaýta-da, doly sowatlylyk babatda biz ors halkyna minnetdar bolmalydyrys. Eger SSSR öňde-soňda bize bir zat beren bolsa, ol bilimdir, sowatdyr. Şunuň bütin “Sowet halky” diýlen deň-derman paýlanan zatdygyny boýun almak gerek. Sowatlylygyň bolsa hemme zady çözýändigini unutmak bolmaz! Ýurduň birentek ýerini birleşdirýän müňlerçe kilometrlik demir ýolunyň, dünýäde iň uly emeli derýa bolan Garagum kanalynyň, örän ujypsyz hem bolsa iki-ýeke zawodyň hem Türkmenistanyň territoriýasynda bolmagy bellärliklidir. Emma Garaşsyzlygyň ýedi ýyla golaý wagtynyň içinde bina edilen zatlaryň ýanynda welin, olar deňizden bir damja alan ýalydyr. Şeýle-de bolsa,olaryň barlygy gowy. Ors-türkmen bileliginde biziň ýene-de bir guwanýan zadymyz bar: biz bilelikde adamzadyň ganym duşmany bolan faşizmi kül-peýekun etmäge gatnaşdyk. Özüni syýasatda bütin dünýä tanatmagy başaran türkmen ykdysady reformalary örän agyrysyz amala aşyrmak bilen, bazar gatnaşyklaryna geçmegi tamamlamagyň soňky etaplaryna ýol arçady. Azyk howpsuzlygy gazanyldy. Munuň özi ruhy galkynyşyň esasyny goýdy.
Biz öz aslymyzyň nirelerden gaýdýandygyny bilmezden, taryhymyzyň haýsy döwürlerden başlanýandygyny bilmezden, doly derejede galkynyp bilmeris. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy 1993-nji ýylda Stambul uniwersitetinde eden çykyşynda şeýle diýdi:
“Türkmen halky Oguz hanyň 6 müň ýyllyk taryhyndan, oguz nesilleriniň bütin taryhy geçmişiň dowamynda dünýäde guran 50-den gowrak döwletleriniň taryhyndan, türkmenleri bir ýere jemläp, Anadola, Şama, Yraga, Kawkaza akyn-akyn akdyran Togrulbeg bilen Çagrylbegden, Alp-Arslandan, Soltan Sanjardan, Seljuk begden, olaryň Dendenakan, Malazgirt söweşlerinde görkezen ölmez-ýitmez gahrymançylyklaryndan, Anadolyda dörän ýigrimiden gowrak türkmen begliklerinden guran Osmanly döwletiniň taryhyndan mejbury halda bihabar galdy”. 
Bu sözlerde halk halyna agy bar, arman bar. SSSR-iň hiç bir ensiklopediýasynda ady şahsyýet hökmünde agzalmadyk Oguz handan gaýdýan türkmen taryhynyň doly derejede dikeldilmegi bize özümiziň kimdigimizi açykdan-açyk aýdar. Biz türkmen taryhyny bu günki gün “Türkiýe taryhy” diýilýänden aýrylykda öwrenip bilmeris. Seljukly imperiýasy, Osmanly imperiýasy bu türkmen taryhynyň belli bir döwrüdir. Hazar kaganlygy, Peçenek hanlygy, Garahanlylar döwleti, Gaznawylar döwleti, Hindi topragyndaky türkmen döwletleri, Gypjaklaryň döwleti, Beýik Seljukly imperiýasy, Ýazyrlar ýurdy, Horezmşalaryň döwleti, Salyr soýuzy... Bularyň ählisi biziň taryhymyz. Biziň ruhyýetimiz öz gözbaşyny, käbir diletantlaryň belleýşi ýaly, diňe gara öýden alyp gaýdýan däldir. Aşgabadyň etegindäki Nusaý harabaçylygy, Marydaky Soltan Sanjaryň mawzoleýi, Amyderýanyň çep kenaryndaky, ýüpek ýoluny üstünden geçiren Daýahatyn kerwensaraýy, Daşoguzdaky ajaýyp orta asyr ýadygärlikleri we başga birentek arhitektura ýadygärlikleri türkmeniň öz ömür ýoluny, taryhyny, medeniýetini gara öýden başlamandygynyň subutnamasy hökmünde häzire çenli saklanyp galan şol kaşaňdan-kaşaň ymaratlar ösen türkmen medeniýetiniň bolandygyna şaýatlyk edýär. Munuň özi biziň ata-babalarymyzyň ruhunyň gara öýüň derejesinden has ýokarda, hasbelentde bolandygyny aňladýan ýagdaý. Biziň edebiýaty öwreniş ylmymyz türkmen edebiýatynyň diňe orta asyrlardan başlanmaýandygyny subut etmäge borçludyr. Sowet döwründe birentegi ýok edilen-de bolsa, şu çaka çenli saklanylyp galan golýazmalar şol döwürden aňyrky boşlugyň syryny açyp biljek açardyr. Biz şol açary müňýyllyklarda dörän posdan arassalamalydyrys. Biz beýik Galkynyşyň ýoluna düşdük. Bize öz taryhymyzy, medeniýetimizi, edebiýatymyzy, sungatymyzy öwrenmäge uly taryhy mümkinçilikler döredildi. Muny beýik Saparmyrat Türkmenbaşy döretdi. Biz şol ägirdiň şoly bilen şu beýik mümkinçilikden aňrybaş peýdalanmaga, halkymyzyň ruhuny öňküden-de galdyrmaga ýardam etmäge borçludyrys!biz muny öz geljek nesillerimiz üçin etmelidiris, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistany baky belent, müdimi döwlete öwürmek üçin etmelidiris!          

VIII. HAŞAMLY AKWARIUMDAKY BALYJAKLAR  

Ýurduň Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşy il-günüň arasyna çykanda, halk bilen didarlaşanda, söhbet edende “Gurjak ýaly döwletimiz bar” diýen sözleri häli-şindi gaýtalaýar. Gurjak ýaly döwlet! Daşyndan seredeniňde bu iki düşünje biri-biri bilen deňeşdirip bolmajak ýaly görünse görünýändir. Emma bu deňeşdirme ýöne ýerden dile gelen zat däl. Gurjak – çaganyň iň eý görýän zady. Ol arassa, kir-kimirsiz kalpdan mähir siňdirilýän zat. Ýürek höwesi. Bu ýerde “Öz ýurdumyzy çaganyň öz gurjagyny söýşi ýaly söýeliň” diýen many-çagyryşyň bardygy görnüp duran zat. Bu sözleri aýdanda Serdaryň çaganyňky ýaly arassa kalbyny uly joşgunyň gurşaýandygyny, ýüreginiň Watan duýgusyna gurşalan sarsgyna sezewar bolýandygyny, hatda onuň daş keşbindenem aňyp bolýar. Ol bu jadyly jümläni şeýle bir mähir-muhabbet bilen gaýtalaýar welin, hatda oňa jüpüne düşýän deňeşdirme-de tapman görgä galýarsyň! Hawa, biziň gurjak ýaly Türkmenistan döwletimiz döredi. Bu külli türkmeniň sekiz asyrlyk arzuwynyň wysal tapmagy. Beýle berkararlygy gör, näçe gan döküşikleriň, çekip-çydap bolmajak kemsidilmeleriň, agzalalyklar ýalnynyň içinden geçilip gelindi. Biziň gara gul ýaly ejir çekdirilen ýerlerimizem boldy, biziň maýmyn ýaly oýnalan ýerlerimizem boldy. Ýöne asyr çalşygynyň sepgidinde biz berkarar döwletli we hemmäni agzyna bakdyryp bilýän Serdarly bolduk. Guran döwletimiziň binýady polatdan, diwary mermerdendir, palçygy biziň arzuwlarymyzdandyr. Indi oňa wagt yzgary kär etmez. Diken ýaşyk tugumyz ömürbaky pasyrdar durar. Yza ýol ýok. Biz – Garaşsyz döwlet. Saparmyrat Türkmenbaşy arada şeýle diýdi:
“Eger SSSR ýene-de bir 30 ýyl dowam eden bolsa, onda türkmeniň öz milliligini büs-bütin ýitiräýmegem mümkindi”.
SSSR döwletiniň hatarynda bolan ýyllar türkmende, diňe bir türkmende däl, daş-töweregi çitenekli sim bilen örtülen bu ýurtda ýaşaýan milletleriň ählisinde-de şeýle bir arkaýynçylygy, kaýyllygy döredipdi wlin, eliňdäki kakyp alyp gitselerem arkaýyn aňkaryp oturar ýaly bolupdy. Şonuň üçinem soňky döwürde garaşsyz döwlet gurmak barada nähilidir bir tagalla etmeg-ä beýlede dursun, hatda ol barada pikir etmegem kellä geler öýdülýän zatdäldi. SSSR hamala biziň ömürlik ykbalymyz ýalydy. Sowet ideologiýa maşyny adamlaryň aňyny şol derejä çenli üýtgetmegi oňarypdy. Göýä jadylanan ýaly. “Biz mankurtlaşdyk” diýip, meniň galamdaşlarym, meger, şonuň üçin aýdan bolsalar gerek. 1991-nji ýylyň 17-nji martynda SSSR-iň sostawynda galyp-galmazlyk bilen baglanyşykly referendum geçirildi. Halkyň öňünde goýlan sowala “Hawa” ýa-da “Ýok” diýip jogap bermelidi. Emma şol sowal şeýle bir çylşyrymlydy welin, onuň haýsy dilde ýazylanlygy-da mälim däl ýaly bolup durdy.
“Siz Sowet Sosialistik Respublikalary Soýuzyny deňhukukly, özygtyýarly respublikalaryň her bir milletden bolan adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny doly derejede kepillendiriljek täzelenen federasiýasy hökmünde saklap galmagy zerur diýip hasap edýärsiňizmi?”
Referendumyň öň ýanynda men elime diktofonymy alyp, Aşgabadyň ortarasyndaky ors bazarynyň köp adamly ýerine bardym-da, öňümden çykana öwrümli däl-de, ýönekeýje sowal berdim: - Siz Türkmenistanyň täzelenen Soýuzyň hatarynda galmagynyň tarapyndamy ýa-da Soýuzdan çykmagynyň? Berilýän jogaplar edil biragyzdan çykýan ýalydy: - Soýuz bolmasa, biz ýaşap bilmeris. Kyn bolar. Adamlardan başga jogaba garaşmak hem mümkin hem däldi. Sowet ideologiýa maşyny etmeli işini edipdi. “Agasy” “inisini” şeýle bir güne salypdy welin, hatda ol “Partiýa-hökümet” diýen sözlerden başga sözi aýdybam bilmeýän ýaly görünýärdi. Hatda biziň gepleýşimizem edil terjime eseri ýaly bolup gidipdi. Biz edil akwariumdaky balyjaklar ýalydyk. Dörtburçlukdan çykyp bilmeýşimizem, dymyşymyzam, üstümizden taşlanýan iýme bagly bolşumyzam edil şolar ýalydy. Şonuň üçin şol döwürde nämedirt bir zadyň kimdir birinden geň görüljek bolnup durlan ýerem ýokdy. Hemmeler birmeňzeşdi, hemmeler şol birmeňzeş haşamly akwariumyň balyjaklarydy. Akwarium balyjaklaryna bolsa käte “tylla balyjaklar” hem diýilýär. Edil referendumyň öň ýanynda, ýagny 1991-nji ýylyň 16-njy martynda “Ýaşkomda” (häzirki “Watan”)  kärdeşimiz Täçgeldi Gutlyýewiň “Soýuz hem Garaşsyzlyk” atly makalasy çap edildi. Biz muny edilşol güne ýetişdirmek üçin kän urunmaly bolupdyk. Makala Türkmenistanyň özbaşdak, garaşsyz döwlet bolmagynyň tarapyny çalýardy. Referendumy opurmaga gönükdirilen bolmasa-da, ol türkmen halkynyň baknalyk döwründekä görä garaşsyzlykda has oňat ýaşajakdygyny deliller arkaly düşündirýärdi. Emma bir makalanyň, iki makalanyň bitirip biljek işi ýokdy. Ertesi referenduma gatnaşanlaryň 99%-i SSSR-iň sostawynda galmagyň peýdasyna ses berdi. Ýöne garaşylyşy ýaly, bu makala köp emosiýa döretdi. Köne kommunistler, şol döwrüň nomenklaturaly işgärleri, belli bir döwürde atlandyrylyşy ýaly, partokratlar muny referendumyň öň ýanynda “ýagyrnydan urlan pyçak” hökmünde häsiýetlendirdiler. Radioda, telewideniýede “men-men” diýip oturan professorlar, akademikler “beýle zat bolup bilmez” diýip çykyş etdiler. Herki zat öz ýerine öz wagtynda gelýän eken. Şol ýylyň oktýabrynyň 27-si muny açykdan-açyk görkezdi. Türkmenistan SSR Ýokary Sowetiniň sessiýasynda Türkmenistan SSR-niň Prezidenti Saparmyrat Ataýewiç Nyýazow Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny bütin dünýä jar etdi. Külli türkmen el çarpdy. Garaşsyzlygyň düýp-teýkaryna düşünýän Saparmyrat Nyýazow köplügi öz yzyna düşürmegi başardy. Şol gün onuň Serdarlygynyň iş ýüzünde hakyky ýüze çykmasy bolupdy. Döwür asyryň aýagynda bizi Serdarly etdi.
Şol günden – 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan başlap biz özümiziň täze taryhymyzy ýazyp ugradyk. Ýer şarynda täze Garaşsyz döwlet döredi. Onuň ady Türkmenistan. Biz öz Garaşsyz döwletimize guwanmagy öwrenip başladyk. Ol biziň telim ýüzýyllyklaryň içinden ölmän geçip, şu günki gün wysal bolan arzuwymyz ahbetin! SSSR-iň ýykylmagyny kimler aşagyndan çykyp bolmajak pajyga hasaplady, kimler tükeniksiz toý-baýram hökmünde belläp başlady. Kimler bu beýik berbatlyga haýran galyp, baş ýaýkamak bilen oňdy. Her kim bir zat diýdi. Dogrudanam, SSSR-i kimler ýykdy? Bir zat belli: ony türkmenler ýykmady. Şonuň üçin bu sowal bizi gyzyklandyrmaýar. Biri ýykdymy, özi ýykyldymy – ol ýykylanyň öz işi. Aslynda ol ýöne bir sowal däl, tükeniksiz jedel. Biziň bolsa tükezibana goşulyp ýörmäge wagtymyz ýok. Täze garaşsyz döwletimiziň binýadyny berkden tutmaly. Tutarysam. Türkmen bu pursata sekiz asyrlap garaşypdy. Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy taryhy zerurlyk bolup orta çykdy. Belki-de bu Taňry işidir.
Türkmeni baknalykdan çykaran kim? Türkmeni dagynyklardan goran kim? Türkmeni gandöküşiklikden goran kim? Türkmene açlykdan-horlukdan, gedaýlykdan, goran kim? Türkmen ilini jebisleşdiren kim? Türkmen ilini asudalykda saklan kim? Türkmen ilini abadançylyk öýüne öwren kim? Türkmeni millet hökmünde galkyndyran kim? Türkmeni belent mertebeli eden kim? Bu sowallaryň ählisiniň bir jogaby bar: Saparmyrat Türkmenbaşy!
(dowamy bar)...
Allaguly ÝUSUBOW,
žurnalist.

Köneler, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir