V. DOK ÖÝÜŇ AÇLARY...  
Baryp, graždanlyk urşunyň möwjeýän ýyllarynda bolşewikler hökümetiniň baştutany Wladimir Lenin Çeleken nebitine umydyny dikýändigini mälim edipdi. Türkmenistanyň pagtasy, garaköli baganasy, beýleki baýlyklary Orsyýede gerekdi. Eýýäm şol wagtlarda Garabogazkölde nähili baýlyklaryň bardygyny bolşewikleriň hökümeti bilýärdi. Şonuň üçinem başy budýonnowkaly sibirli, urally ýaş ýigitleriň ýüzlerçesiniň maslygynyň Garagum çöllüginde galmagyna ol dözýärdi. Şol ýigitler bu ýerde, Garagum çöllüginde “ilaty nähildir bir betpäl adamlardan – basmaçylardan gorap”,  janlaryny gurban edenmişler. Hakykatda welin olar Garagumda Orsyýediň kolonial bähbidini ýerli ilatdan – öz ýurdunyň watançylaryndan gorajak bolup, heläk bolýardylar. Elbetde, uly bähbitler uly ýitgileri hem talap edýär. Bu gün oturyp oýlanýarsyň. Türkmenistan bary-ýogy ýedi ýyla golaý wagtyň içinde dünýäniň iň baý ýurtlaryna deňleşip barýar. Munuň özi diňe bir geçiş döwrüniň jygba-jygly döwründe bolýan zat. Hemme zadyň, aňyň, ýetmiş ýyllap ornaşdyrylan psihologiýanyň kynlyk bilen özgerdilýän döwründe boluň geçýän zat. Önümçilige, önüme, öndüriji  güýçlere bolan garaýşy döwmek, täzelemek, bazar gatnaşyklaryna düşünmek, göz ýetirmek ýeňil däl. Emma biz gysga wagtyň içinde has uly eşretlere ýetenimizi dünýä görýär. Ýurt baýaýar. Görlüp oturylsa, işläberseň boljak eken. SSSR welin 70 ýylda-da biziň hiç birimizi gönendirmändi. Birimizi iki etmändi. Diňe boş wadalaryň girdabyna düşüp, kommunizm jenneti barada oýlanmak hem eýýäm ýürege düşüpdi. Aslyýetinde welin, dok öýüň açlary bolupdyk. Pikir edip görüň, uruşdan soňky ýyllarda bat alyp ösen Kuweýt hem  beýleki arap ýurtlarynyň ýeten ykdysady derejesi nähili? Ýöne bu barada biz indi-indiler eşidip ýörüs. Hytaýdan aýrylyp, özüni özbaşdak diýip yglan eden Taýwanyň ösüşini göremzokdyk. Kiçijik Gonkongyň ýeten derejesini bilmeýärdik. Hatda biziň uruşda ýeňlip, derbi-dagyn edip gaýdan Germaniýamyzyň hem öz ykdysadyýetini sähelçe wagtyň içinde SSSR-iň derejesinden hem ösdürendiginden bihabardyk. Dogry, sowetler ýurdy ýaraglanyşykda deňsiz-taýsyz ösdi. Dünýäni ýaragdan doldurdy. Şonuň üçin bu gün bir ýerde uruş bolýan bolsa, şol ýerde Kalaşnikow awtomatlary, sowet agyr tanklary, sowet bombalaýjy samolýotlary herekete girýär. Aslynda Sowet Soýuzynyň daşary ýurtlar bilen söwdasy diňe ýaraglary çykarmakdan ybaratdy. Ýarag satyp baýap bolýarmy näme? Ýarag satyp baýajak bolmak ahlaksyzlyk dälmi näme?! Ýurtlar ösýärdi, halklar baýaýardy. Biz bolsak, uzyn-uzyn nobatlaryň sapynda surnugýardyk. Bu näme üçin beýle bolupdy? Elbetde, bu sowal çözülmez matal däl. Indi birazajyk oýlanyp görüň, soňky 5-6 ýyldan bäri nirede we nämäniň nobatyna duranyňyz ýadyňyza düşýärmi? Düşmez! Sebäbi nobatlar indi Türkmenistanda ýok. Döwlet köp zady üstünden aýyrdy. Görüp otursaň, uzyn-uzyn nobatlary döredýäniň özi ozalky döwlet sistemasy eken. Bazar ykdysadyýetiniň adamlaryň daňylgy gollaryny gollaryny çözýändigi, ýurdy gün-günden gülledýändigi bu gün görnüp duran zat. Garaşsyzlygyň ilkinji günlerinden başlap, Saparmyrat Türkmenbaşy ýurtda azyk howpsuzlygyny berkarar etmegiň gamyny iýdi. Düýnki “bolsada” meňzeş arzuw bu gün aňryýany bilen myrat tapdy. Türkmen topragy bir million 200 müň tonna galla berdi. Ýakyn ýyllarda ol iki million tonna ýeter. Desterhanyňda nan bolsa, başyňda alada bolmaäz. Aýdypdyr-a, ata-babalarymyz “Garny doka - bela ýok” diýip. Meniň bir zada ünsi çekesim gelýär: entek SSSR öýünde ýaşalýarka, fond gatnaşyklarynyň zynjyry gutarnykly gyrylmanka Türkmenistanda şeýle bir jygba-jygly ýagdaý dörän eken. Muny mertebeli Prezidentimiz Saparmyrat Türkmenbaşy Ýaşulularyň Daşoguzda bolan VIII maslahatynyň we Halk Maslahatynyň bilelikdäki mejlisinde sözlän sözünde aýtdy. Olşeýle diýdi: “1989-njy ýylda Moskwa şäherinde, Kremlde respublikalaryň ýolbaşçylary we M.S.Gorbaçýow, hemmämiz üýşüp şol mahalky ýurduň içindäki ýagdaýa seredýärdik. Ol ýygnaga Federasiýa geňeşiniň agzalary gatnaşýardylar, ýygnagy M.S.Gorbaçýow alyp barýardy. SSSR oba hojalyk ministri çykyň edip Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Sowet Soýuzynyň Ýewropa bölegine girýän respublikalaryň ýene biriniň adyny tutup,şol respublikalardaiki günlük bugdaý galandygyny aýtdy. Ondan soň ol ýerlerde açlyk boljak diýip, bir ýerden bugdaý satyn almagy teklip etdi. Şol mahallar bugdaýyň bir tonnasynyň bahasy dünýä bazarynda 80 dollardy, galla arzandy. M.S.Gorbaçýow meniň we beýlekileriň ýüzüne seretdi, ýöne sesini çykarmady. Şol mahal Sowet Soýuzynyň düzümine giren respublikalaryň ýolbaşçylarynyň iki sanysy “Biz bugdaýyň her tonnasyny 80 dollardan däl-de, 40 dollardan sataly. Bizden satyn alyň” diýdiler. Menem diňläp otyryn. Türkmenistanda iki günlük galla galdy. Ýöne şol ýerde oturanlaryň içinde maňa “Hany, ýoldaş Nyýazow, biz kömek  edeli. Näme gerek?” diýen tapylmady ” Kynçylykda seni taşlajak bolsalar, bile bolmak nämä gerek? Hakyky doganlar şeýle bolýarmy? Muňa şol bada düşünen türkmen lideriniň düşen ýagdaýam göz öňüne gelýär. Herhal, şonda açlyk howpunyň üstüne abanandygyny halk duýmady. Iki gündenem, üçgündenem, bäş gündenem, on gündenem, biraýdanam açlyk bolmady. Saçagymyzda nan boldy. Nähili kyn hem bolsa, nähili çylşyrymly hem bolsa, halkyň ägirt howpdan hamyrdan gyl sogrulan ýaly edilip alnyp çykylandygyny biz ençeme ýyldan soň bilip galdyk. Belki, bu ýagdaý sapak bolandyr. Şu günki 1 million 240 müň tonna şol günki ýürege düwlen maksadyň myradydyr. Dünýäniň ägirt bölegini eýeläp oturan ägirt SSSR dargady. Emma biz gark bolup barýan gämiden ilki bolup gaçyp barýan alakalaryň gününde bolmadyk. “Minaly meýdandan”seresap hem ýitgisiz geçdik. Munuň özi asuda öwrülişikdi. Biz hiç kimi öýkeletmedik we özümizi-de öýkeletdirmedik. Bu zatlarbeýik lider SaparmyratNyýazowyň syýasat sungatynyň netijesidi. Bu gün pritça öwrülen sözler bar: “Syýasat – bu mümkin bolan sungatdyr”. Il-gününi görnüp duran belalardan sowup, dawa-jenjellerden aman-esen alyp çykyp bilýän syýasat hakyky sungatdyr. Biz şu günümiz üçin öz syýasatymyza, ony bina ediji Serdarymyza guwanmaga haklydyrys.
VI. DEŇLIK – O DÜNÝÄDE !  
Biziň käbirimiz bu gün Sowet döwrüni “hemmeler üçin deňligiň döwri” diýip atlandyrmaga ýykgyn etjek bolýarys. Emma “Deňlik – o dünýäde” diýip, garry enemiň hemişe gaýtalaýany ýadyma düşýär. Ideýanyň “deňlik” şygaryndan ybarat bolandygyny biz bilýäris. Emma ideýa bir başga, real hakykat birbaşga. Aslynda deňlik boldumy? Hojaýyn bilen hyzmatkäriň bir okara el sokan ýeri barmy? Seýrek! Umumy kersendäki ýagly omaça kimiňki? Kim hojaýyn bolsa – şonuňky! Onsoň deňlik barada nähili gürrüň bolup biler? Meger, SSSR-iň paýtagtynyň Moskwa bolmagy hem şunuň üçindir. Kiýew ýaDaşkent däl, Minskýa Tbilisi däl, Almaty ýa Aşgabat däl! Näme üçin? Bu gün bu sowal – adaty ritorika. Oňa jogap gerek däl. Adamlar hem edil şeýle ýagdaýda boldy. 30-njy ýyllarda zandy baýlar ýok edildi. Emma 70-nji, 80-nji ýyllarda olaryň deregine ogry baýlar döredi. Şolar hem SSSR-iň deňlik ýa-da adalat öýi däldigini subut etdiler. Ýok edilen zandy baýlardan tapawutlylykda soňky dörän ogry baýlarda eldegrilmesiz häkimiýet hem bardy. Olar nomenklaturada durýardylar. Hersi Ýokary Sowetleriň birsydyrgyn deputatlary, Sosialistik Zähmetiň Gahrymanlary. Hatda ol eldegrilmesizlik hukuklary Konstitusiýa hem ýörite kanunlar bilen-de berkidilendi. Kim onsoň olara “Ýüzüň üstünde burnuň bar” diýsin? 1985-nji ýylda Türkmenistanda hem bütin Soýuzda bolşy ýaly täzeden gurmak tolkuny bat aldy. Respublikanyň täze ýolbaşçysy Saparmyrat Nyýazowyň şondan bir ýyl soň diňe bir Daşoguzda ýa respublikada däl, tutuş regionda ady haýbatly daşoguzly ketdäniň ýüzüne onuň galplaşdyryjy, parahor, garyndaşparaz, artdyryp ýazýan gözboýagçy adamdygyny köpüň içinde gös-göni bazyrdadyp basmagy we onuň wezipesinden boşadylmagyny gazanmagy adamlarda adalatyň entek gutarnykly ölmändigine ynam döretdi. Beýle batyrgaýlyk geçen 70 ýylyň içinde görlüpmidi näme? Şeýle aýgtytlylygy Saparmyrat Nyýazowyň öňden görüji, adyl, uzaga gidiji, düýbünden täze tipli ýolbaşçydygyny görkezdi. Halkda ynam döredi. Lebapda, Maryda,  Ahalda iň ýokary wezipelerde telim ýyllap sarsman oturan parahor we gözboýaçy ýolbaşçylaryň birenteginiň küli kakyldy. Iň ýokardan başlanan şahsy göreldäniň bat bermegi bilen halk ýygnaklarda, metbugatda özüniň telim ýyllar bäri ýüreginde göterip ýören dogry sözüni aýtmaga çekinmedi. Muňa “aýanlyk” diýdiler. Aslynda munuň özi ruhy taýdan galkynmagyň başlangyjydy. Dar galypda ýaşaýan halkyň ruhy bütinleý gurşupdy. Nyýazowyň batyrgaýlyk başlangyjy şol gurşugy ýazmaga açylan ilkinji mümkinçilikdi. Halk gerindi. Halk galkyndy. Şeýle bir zat ýadyma düşýär: 1987-nji ýylyň başlarynda ýa ortalarynda respublikanyň şol wagtky ýustisiýa ministriniň çykyşyny “Sowet Türkmenistany” (hazirki “Türkmenistan”) gazeti üçin çapa taýýarlamaly bolupdym. Şonda ministriň getirýän bir fakty meniň ünsümi aýratyn çekdi. Olşol Daşoguz welaýatyndaky bir kolhozyň respublikada iň öňde baryjy hökmünde hemişe öňe çykarylan bolsa-da, soňky barlaglaryň bu hojalygyň hiç wagtam döwlet planyny hakykat ýüzünde dolmandygyny görkezýändigini faktlar bilen delillendiripdi. Geň galarlyk ýagdaý! Bu hojalyk Sosialtistik Zähmetiň Gahrymanlarynyň 37-sini, iki gezek gahrymanlaryň hem birini öňe çykarypdy ahyryn. Şu hojalyga baraga-da, kim bilen salamlaşsaň, onuň döşündäki Zähmet Gahrymanynyň “Altyn Ýyldyzy” şaňňyrdap, gözüňi gamaşdyryp durdy. Görüp otursaň, bu-da sosializmiň bir ýympyk oýny eken. Tutuş ýurt – sahna, adamlar hem haýsydyr bir rollary býerine ýetirýän artistler. Bu sahnada edil položitel gahrymanlar bilen bir hatarda otrisatle gahrymanlar hem aýyl-saýyl edilen ýaly. Ine, şonda Darganata, häzirki Balkan welaýatynyň käbir etraplary ýaly ýekeje “Altyn Ýyldyzsyz” raýonlaryň bolandygy weýeke bir hojalykda 37 sany “Altyn Ýyldyzly” “gözboýagçynyň” bolandygy bilen baglanyşykly ýagdaýa näme diýip bolar? Aslynda, artdyryp ýazmalaryň, gözboýagçylyklaryň ummasyz uly faktlaryny şol “Altyn Ýyldyzsyz” etraplardan däl-de, “Altyn Ýyldyzly” hojalyklardan tapdylarahyryn. Beýle zatlaryň arasyndan deňligi gözlejek hem bolup oturmalyň.ol ýok. Ol asyl bolmandy! Ýene bir ýagdaýy mysal getiresim gelýär. Lebapda bir “Altyn Ýyldyzly” hem atly kolhoz başlygy barada iki hili gürrüň edýärler. Bir gürrüňçilikde ol başarjaň hem guramaçy hökmünde häsiýetlendirilýär. Başga bir gürrüňçilikde bolsa ony zalym hem husyt,ogry hem ganhor edip goýýarlar. Hatda “Derýadan maslygy tapylan pylany-pylanylar hut şonuň eliniň işi” diýip, çekinmän aýdýarlar. Elbetde, bu zatlary hiç kim “men gözüm bilen gördüm” diýip tassyklap hem baranok. Meniňkem eşitmiş. Ýöne kalbyňda güman galýar. Hut şol döwürde biz mafiýanyň nämedigini eşidip başlapdyk ahyryn. Puluň köp ýerine, häkimiýetiň köp ýerine zandy hapalar aralaşanda şeýle zatlar we şeýle ýagdaýlar hemişe bolagan bolýar. Biz bu gün ors mafiýasynyň bütin dünýäni sandyradan italýan mafiýasyndan ýa amerikan mafiýasyndan has ozdurandygynyň faktlaryny bilýäris. Gawun-gawundan reňk alar. SSSR ahlagynyň ýeten derejesi şeýle boldy. Özbegistanly Adylow, krasnodarly Medunow we ýene-ýene ýalylar Türkmenistanda bolmandy ýa-da ol zatlar bize mahsus däl diýip hiç kime aýdyp bilmese gerek! Hemme zat bir ojakda, bir gara gazanda gaýnaýardy ahbetin! “Doňzuň ölse-de hor-hory ýatmaz” diýip aýdylan sözler bar. Türkmenistan garaşsyz bolandan soňam goçulyk satjak bolanlaryň tapylandygyny bilýäris. “Kanuny ogrular” (worzakonlar) we şuňa meňzeşler öz kanunlary boýunça ýaşajak bolýardylar. Döwlet içinde döwlet bolmaýar. Kanun hemmeler üçin deň. Döwlete we onuň bütewiligine, halkyna kast edene Saparmyrat Türkmenbaşynyň ýolbaşçylygynda jenaýatçy toparlaryň 50-ä golaý ordasynyň duw-dagyn edilmegi halkyň gerdeninden agyr ýüki aýyrdy. Gorkup ýaşamagyň ruhubelentlige eltýän ýoly ýapýandygy düşnükli zat. Ruhyýet binýadyny dikmek üçin mafiýany, öz kanunlary bilen ýaşaýan jenaýatçy toparlary aradan aýyrmasaň bolmaýandygyna halk şonda düşündi. Muňa soňky ýyllarda jenaýat faktlarynyň belli-külli azalmagy-da şaýat. Goý, hemişe şeýle bolsun! Ýurduňda jenaýatçy näçe azalsa, dünýäde mertebäň şonça beýik!
(dowamy bar)...
Allaguly ÝUSUBOW,
žurnalist.

Köneler, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir