III. TARYHYŇ ÝAZYLMADYK SAHYPALARYNY KIM DOLDURMALY?!.
Watany hiç haçan hiç kime ýöne ýere bermeýärler. Watanyň diňe deň bolmadyk söweşlerde gan dökülip, uly ýitgiler çekilip elden gidrilmegi mümkin. Muňa alaç ýok. Bu – ykbal. Gökdepe gandöküşikliginde güýçler babatda ýagdaýyň nähilidigi barada bu söweşiň häzirki zaman bilermeni, ýazyjy Nargylyç Hojageldiýew özüniň “Skobelew milli gahrymanmy ýa-da...” diýen makalasynda şeýle ýazýar: “Gökdepäni zabt edip almak üçin Skobelew  45 rotany, 11 ýüzlügi (sotnýa – A.Ý.) hem eskadrony, 11 raketa stanogyny, 76 topy, 5 müňe golaý tüpeňi, 150 put därini, 1 million 140 müň patrony, 30 müňe golaýdürli kalibrdäki snarýadlary hem granatlary jemleýär”. Şunça güýç galanyň içinde jemlenen 3040 müň adamyň garşysyna gönükdirilýär. Maglumatlardan alnyşyna görä, olaryňam deň ýarysyndan gowragy aýallar, garrylar, çagalar. Galadaky adamlaryň hem nädereje ýaraglanandygyny ýazyjy Nargylyç Hojageldiýew galanyň alynmagyna gatnaşan A.N.Kuropatkiniň memuaryndan şeýle parçany getirmek bilen aýan edýär: “Tiz atýan ýarag bilen ýaraglanan täze tipli goşunyň garşysyna her bir erkek adamy esger hasaplanýan, esasy ýaragy gylyç bolan we diňe garpyşma söweşini bilýän ilat göreşdi”. Ine, şeýle. Orslar ýaragyna – tälimine daýandylar, türkmenler bolsa topragyna – terbiýesine, däbine-dessuryna. Tälimli goşun hem sada watançy, ot açýan ýarag, tüpeň top, raketa hem gyly, pyçak, gyrkylyk! Biri bu topraga ýigrenç bilen geldi, biri bu topragy söýgi bilen gorady. Güýçler deň bolmady. Şeriň üstün çykýan pursaty azmy näme?! Herhal, bu gün biz başga döwürde ýaşaýarys. Biz indi özerkli, garaşsyz döwlet hökmünde dünýä ýüzünde deňli-derejeli ýurt. Özümiziň garaşsyz daşary we içeri syýasatymyz bar. Ýyllar geçdi. Gözýaşlar kepedi. 110 ýyllyk ors agalygy bu gün biziň kalbymyza ar biynjalygyny salyp duranok. Türkmen asman ýaly giň halk. Ol geçeni-geçdi bilip bilýän millet. Ýowuz ykbal üstümizden geçdi. Gökdepe gyrgynçylygy, dökülen nähak ganlar hem taryhda galdy, ýatlamalar derýasyna damjalarbolup goşuldy. Hakyda ýaşaýar. Ýöne onuň öç döretmäge haky ýok. Bu ýowuz ykbaly ors halky biziň boýnumyzdan ildirmedi. Belki, ol aýry-aýry ganojaklaryň işidir, belki, ol döwrüň işidir, belki ol ykbal işidir, belki Alla tarapyndyr. Geçen-geçdi, ýara-yz salsa-dageçdi. Geçdigi bolsun! Indiki nesillere Watany goramagyň nusgasyny görkezen, mertebäňi saklamagyň nusgasyny görkezen ata-babalarymyzyň ruhuny ýatlamak, olaryň mertebesini öňküden-de belende götermek galýar. Gökdepe gyrgynçylygynyň her bir pursady dikeldilmäge degişlidir. Diňe şeýle etmek bilen taryhyň boş sahypalary doldurylar.
Elbetde, Gökdepe gandöküşikligi barada obýektiw kartinany döretmegiň, ony eliň aýasyndaky ýaly edip görkezmegiň wagty geldi. Indiden soň dymmak, ylaýta-da, taryhçylar üçin gelşiksiz. “Obýektiw kartinany dikeltmek mümkinmikä?” diýip ikirjiňlenýänler bar. Mümkin. Muny eýýäm Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Nargylyç Hojageldiýew halal subut edip barýar. Ol Orsyýetiň men diýen kitaphanalaryny gyzyl-dörjük etdi. Köp zat tapdy. Köp zat ýazdy. Emma taryhy waka ýazyjynyň çemeleşişi başga, taryhçy alymyň çemeleşişi birbaşga bolýar. Bu işde biziň azyýaran taryhçy akademik alymlarymyzdan kän bir zada garaşyp bolar öýdemzok. Sebäbi öz wagtynda olar üçin bu tema ýokdy. Umyt ýaşlarda. Bizde bolsa taryhçylaryň ot ýaly ýaş nesli döredi. Olaryň türkmen taryhyny dikeltmekde has köp iş edendigini, edýändigini biz eýýäm gördük, görüp ýörüs. Bize indi Seýitmyrat Öwezbaýew diýen watançynyň öz döwründe bolup ötendigi mälim. Ol Gökdepe gandöküşikligini gözi bilen görmese-de, ony görenler bilen köp gürrüňdeş bolan adam. 20-nji ýyllaryň aýaklarynda neşir edilen “Typкменоведение” žurnalynda S.Öwezbaýew tarapyndan çapa taýýarlanylan Gökdepe gandöküşikligini gözi bilen göreniň gürrüňiniň beýany bar. Ol ors dilinde. Öz döwrüniň bilimli, medeniýetli intelligenti Öwezbaýew hiç wagtam ors düzgüni bilen ylalaşmadyk adam. Ol öz ynanjynyň pidasy bolubam gitdi. Bu gün oňa sarpa goýmaga biz borçly. Türkmenistanyň Milli döwlet kitaphanasynda General Skobelewiň Ahalteke ekspedisiýasy baradaky birentek oçerkleriň, kitaplaryň, broşýuralaryň, ýazgylaryň bardygy belli. Ol ýerde N.I.Grodekowyň “Türkmen ilindäki uruş” atly dört tomlugy hem bar. Onda wakalar giňişleýin hem dokumental beýan edilýär. Sebäbi Grodekowyň özi hem Gökdepe gandöküşikligine gös-göni gylyç bilen gatnaşan örs generallarynyň biri. Gynandyrýan ýeri, şol kitaplaryň ählisiniň ors dilindedigidir. Meger, olar öňde-soňda türkmen terjimeçileriniň hem ünsüni çekse gerek. Indi Gökdepe gandöküşikligini gözi bilengörenler-de, gözi bilen görenleriň gürrüňleriniň diňlänler-de ýok. Hakykat kitaphanalardawe arhiwlerde ýatyr...
IV. ŞEÝTAN OÝUNLARY ÝA-DA MILLETIŇ BOLMASA, DÖWLETIŇ BOLMAZ, DÖWLETIŇ BOLMASA MERTEBÄŇ BOLMAZ !  
Hawa, ors agalygy türkmene 110 ýyllyk keç ykbal boldy. Şu 110 ýylyň içinde ýitirilen zatlaram kän, gazanylan zatlaram bar. Biz birentek elhençlikleriň üstünden geçmeli bolduk. Şol elhençlikler bolsa bizi gür jeňňeligiň içinden ýalaňaç geçene dönderdi. Pers-ala etdi. Üzülip-ýolnan zadymyz örän köp. Biz agyr ýitgileri orsagalygynyň soňky 70 ýylynda çekdik. Orsyýetiň öz içinde dörän agdarylyşyklar-öwrülişikler bizi “derýada kädi münene” dönderdi. Kimiň-kimdigini tanap bilmän, kimiň näme maksadynyň bardygyna düşünmän, görgä galdyk. Biri ors diýdi, biri iňlis diýdi. Ýene biri ikisiniňem garşysyna durdy. Bolşewik-menşewik, aklar-gyzyllar. Bularyň barsy şeýtan oýny ýaly bir zatlardy. Şeýdip, daşary syýasata kän bir ähmiýet bermeýän türkmen syýasatyň toruna çolaşdy. Özüniň kimlikdigini bilmän, kän ejir çekdi.
Ors patyşasy Nikolaý II agdarylandan soň ýurt başyna geçen Kerenskiniň hökümeti ors imperiýasynyň koloniýalaryna özbaşdaklygy wada beren-de bolsa, bolşewikleriň oktýabr agdarylyşygynyň bu wadanyň soňuna sogan ekendigini biz bilýäris. Çünki koloniýalaryň aglabasy ýöne bir koloniýa däldi. Olaryň birenteginiň territoriýasy tebigy baýlyklaryň tükeniksiz gorunyň mesgenidi. Oktýabr agdarylyşygyndan soň häkimiýet başyna geçen Wladimir Ulýanow-Lenin öz häkimliginde güýçli hem baý Orsyýeti görmekçidi. Zakawkazýäniň  nebitinden, Ukrainanyň kömürinden, Orta Aziýanyň pagtasyndan, nebitinden, altynyndan, garaköli baganasyndan el üzüp boljak däldi. Oňa güýçli imperiýa gerekdi. Şonuň üçin koloniýalar bilen her hili eglişiklere gidenden bolunýardy. Ol “ikä üçi goşsaň, bäş bolýar – bu gerek däl” diýseler, “onda üçe ikini goşmaly” diýýärdi. Sebäbi  köne imperiýa derek emele gelen metropoliýa “bäş” gerekdi. Ol her edip-hesip edip şol “bäşi” gazanmalydy. Ýüz gezek forma üýtgedildi. Mazmun şol öňküligine galdy. Ýene şeýtan ara düşdi. Öz oýnuny görkezdi. Ahyrsoňunda-da Iosif Staliniň awtonomiýa pelsepesi rüstem çykdy. Öwürdiler-çöwürdiler – imperiýany sakladylar. Respublikalaryň, awtonomiýalaryň özbaşdaklygy kagyz ýüzünde kepillendirilgidi. Taryh bu gün bize hemme zady aýdyp dur. Bize özbaşdak diýselerem, garaşsyz diýselerem,  jylawyň merkeziň elinde bolandygy indi düşnükli zat. Şonuň üçin Orsyýet Sowet bolsa – bizem Sowet bolardyk. Orsyýet Sosialistik bolsa – bizem Sosialistik bolýardyk. El-aýagy daňylgynyň hiç wagtam azat bolan ýeri ýokdur. Nirä süýreseler, şol ýere-de gitmeli. 1918-nji ýyldaSowet Russiýasy döredilende OrtaAziýa we Gazagystan oňa “Sowet Türküstany”bolup girip durdy. Gündogar Ýewropada yzly-yzyna döreýän “Sowet döwletleri” deň hukuklardan peýdalanmagy, birek-birek bilen sylag-hormatda ýaşamagy isleýärdiler. Şonuň üçinem 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Russiýa Sowet Döwleti, Ukraina Sowet Döwleti, Belorussiýa Sowet Döwleti, Zakawkazýe Sowet Federasiýasy birleşip, Sowet Sosialistik Respublikalary Soýuzyny – SSSR-i döretdiler. Şol döwürde Orta Aziýa we Gazagystan bu Soýuzyň subýektleri däldi. Olar ýöne bir Sowet Russiýasynyň Türküstan awtonom Sowet Respublikasydy. Ondan känbir pikir hem soralyp durulmaýardy. 1924-nji ýylda Türküstan Awtonom Sowet Respublikasy Respubliklara we Awtonom Respubliklara bölünip, SSSR-e girdi. 1940-njy ýylda eýýäm SSSR-i “özbaşdak, deňhukukly, azat Sowet Sosialistik Respubliklaryň” 15-i düzýärdi.
Ynha, 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabry. Bu sene 1991-nji ýyla çenli Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilen güni hökmünde bellenilýärdi. Diýmek, baýram! Ýöne 27-nji oktýabr kalendarlarda diňe dynçalyş günlerine düşende gyzyl bilen alamatlandyrylýardy. Başga wagt hüýt-garady. Iş günüdi. Ýöne beýle döwletiň bardygyny beýleki döwletler-ä beýlede dursun, özüne diňe taryhy siňdirip bilýän taryham ykrar etmedi. Beýle döwlet ýokdy. Şeýle koloniýa bardy. Ýöne Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Garagaplagystanyň we beýleki käbir koloniýalaryň özbaşdak bolmagy üçin amatly taryhy pursatwelin bolupdy. Entek ýaňy dörän SSSR demoktarik şygarlara duwlanýarka, delilleriň garşysyna delil gözlemek bilen meşgullanýarka, entek bolşewistik diktatura ganly gamçysyny doly bulamaýarka, Staliniň repressiýa maşyny herekete girmänkäşol taryhy pursatdan peýdalanyp galmaga mümkinçilik bardy. Sebäbi Orta Aziýa häkimligi, formal taýdan bolsa-da, esasan Orta Aziýalylaryň öz elindedi. Türküstan Awtonom Sowet Respublikasynyň jylawy eline berlen Ahunbabaýew, Atabaýew we başgalar ýene-de sähelçebatyrgaý hereket edende Türküstan Awtonom Sowet Respublikasynyň çäklerinde Türkmenistan, Özbegistan Sowet Sosialistik Respublikalary, birentek awtonom Sowet Sosialistik Respublikalary däl-de, Özbaşdak, Garaşsyz döwletleriň birnäçesi dörärdi diýip aýdyp bolardy. Elbetde, şeýle taryhy amatlykdan peýdalanylmazlygy Ahunbabaýewiň, Atabaýewiň gös-göni günäsimi, ýalňyşymy? Bu barada näme diýjegiňi-de bileňok. Ýöne olaryň haýal-ýagallyk edeni-hä çyn. Başga-da bir ýagdaý bar: eger şol döwürde Orta Aziýa aýry-aýrylykda Orsyýetden aýrylyp, garaşsyz döwlete öwrülen bolsa, olar özleriniň şu günki garaşsyzlygyny tapyp bilermidiler? Biz örän çylşyrymly taryhy jygba-jyglyklaryň üstünden geçdik. Belki çagşadyjy, dargadyjy pursatlar biziň garaşsyzlygymyzy has uzaklara zyňardy. Ýene amatly pursatlara asyrlap garaşmaly bolardy. Bu hem oýlandyrýan ýagdaý! Meger, 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan başga bir amatly pursat bolup hem bilmezdi. Ol pursat sypdyrylmady. Döwür bize öz wagtynda, öz ornunda Serdar berdi. Onuň ýolbaşçylygynda Ýer togalagynda Garaşsyz Türkmenistan döwleti döredi. 800 ýyldan soň Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasynda Garaşsyz Türkmenistan döwleti döredi. Bu döwlet – baky döwlet! Ol türkmen milletiniň belent mertebesi.
(dowamy bar)...
Allaguly ÝUSUBOW,
žurnalist.

Köneler, wagt tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir