EJEME HAT
Didäme siňdirip didäň nuruny,
"Sag aman bar" diýip salaňsoň ýola,
Ak pataňda ýitirmedim ugrumy,
Dilegleriň ýetirendir wysala.

Meň üçin tiz geçer talyp ýyllarym,
Bilýärin, seň üçin ömre barabar.
Diýersiň elmydam: "Neneň günleriň,
Ýat ýerlerde habardarrak bolawer".

Eje, töweregim däl maňa del  il,
Ynjydanok howpam abanyp, meni.
Sen gama batmaga edinme delil,
Deň-duş gyzlarymdan gabanyp meni.

Düşünýärin, kalbyň tapanok karar,
Gursagyňda aladalar gör, nije.
Ynan, men öňkümden ulaldym biraz,
Bu ýylam doldurdym ýene bir müçe.

Çagadyryn seniň gözüňde häli,
Gama batma hemme saglyk, salamat.
Ak pataňy alyp, düşülen ýoly,
Men hemişe hasaplaýan keramat.

© Dañatar GALPAKOW.

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir