yurekdesh.ru Šu gün irden agzalar bilen gyzykly maglumatlary paýlašaýyn diýip šo ady agzalan yurekdesh.ru saýtyna girip gördüm welin saýt mahabatlandyrylyp satlyga çykarylan eken. Onda ine šu ýazgylar bar: '' Bellik! Saýt satylýar. Saýt maglumatlary:Domen: Yurekdesh.Ru 05.01.2019 ýyla çenli aktiw edilenHostiň: 3gb lyk, tölegi 25.02.2019 ýyla çenli tölenenŞu wagtky agzalar sany 1004Forum: 1594 mowzuk, 9364 teswirSaýt reklama tarapdan doly edilen.Google, yandex gozleglerde birinji sahypada cykyar. Bahasy: +99363378129 sorap bilersiňiz wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018'' diýen ýazgy bar. Bu saýta öñki ertir.comyň agzalary girýärdi. Özleriniň gymmatly maglumatlaryny paýlašyp sayty baýlašdyrýardylar. Indi bolsa saýtyň (Aly) admini sylananokmyš. Gahary gelipmiš. Šeýdibem agzalaryň zähmet bilen saýtyň kerpijini örüšdirip bölümlerini baýlašdyran soňam saýty petikläp satlyga çykarýar. Bu bolsa ähdiýalanlyk we agzalaryň zähmedini pula satmak isleýär. Bu bolsa sylag-hormatsyzlyk we adminiň özüni alyp baršynyň dar düšünjeli hem harsydünýäligini, paýhassyzlygyny aňladýar. Ol satsyn satmasyn diýjekdäl ýöne forum saýty bir açyp goýmaly eken. Sessizje satyp sessiz adminem üýtgedip bolardy. Kim satyn alan bolsa. Beýdip mahabatlandyryp goýmak ikiýüzliligi aňladýar. Yurekdesh.ru saýtynyň admini okasyn we ýene bir sapar pikirlenip görsün. Meň pikirimçe saýt açyk dursun. Ol ýerde giden agzalar garašyp durlar. Gmail hasap bilen girip bilmeýän agzalar bar. Men šolaryň aladasyny göz öňüne tutup ýazdym bulary. Ýazan: yurekdesh.ru forumyň kiçeňiräk agzasy: @Akrap,

Köneler, Jeksparro tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir