Atly sportunda erkekler we zenanlar biri-biri bilen oýun meýdançasynda ýaryşýarlar. Üstünligiň esasy görkezijisi fiziki güýç bolman, tehniki usullar bolup durýar. Çapyksuwaryň we atyň ikisiniň hem ukyplylygy ýeňiji bolmak üçin möhüm bolup durýar we bäsleşikde atyň ýeterlik derejäni gazanyp bilmegi üçin ony taýýarlamak örän köp wagty talap edýär. Sport görnüşi Ýaryşyň maksady kesgitlenen wagtyň içinde böwetlerden geçmekdir. Kesgitlenen wagtdan geçen ýagdaýynda wagt jerimeleri kesgitlenilýär. Pasgelçilik ýykylan ýa-da düzgünler bozulan ýagdaýynda, mysal üçin, atyň pasgelçilige ýetip durmagy üçin konkur jerimeleri kesgitlenýär. Iň az jerime alan türgen medal hasapda ýokarky setiri eýeleýär. Hiç hili jerime almadyk çapyksuwar bilen at “arassa tapgyry” geçen hasaplanýar. Gelip çykyşy Adamlaryň atlar bilen işleşmegi barada Gadymy Hytaý, Müsür we Pars döwletleri bilen baglanyşykly maglumatlar bar. Gadymy Olimpiýa oýunlarynda atlar ýörite arabalarda çapyşmak üçin ulanylypdyr. XVIII asyrda Angliýada tilkileri atly awlamak naýbaşy güýmenjeleriň biri bolupdyr, bu bolsa atçylyk sungatynyň ösüşine umumylykda itergi bolupdyr. Mundan başga-da, çapyksuwarlar awda dürli tebigy päsgelçilikerden geçmäge mejbur bolupdyrlar, bu bolsa atyň üstünde bökmegiň emeliniň ösüşine getirdi. Atly sportuň konkur görnüşi 1900-njy ýylda Pariždaky Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi.

Köneler, yashalym tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir