GELNIME Neneňsi söýýänmi soraýaň ýene, Başyna täç edende dünýämiz Güni. Hatarlap goýulsa söýgi gatlagy Sen bolarsyň, basganjagyň çuň - düýbi. Aýdaýyn nämäni söýgülim saňa Ene-atamy täç edeňde başyňa. Şol sebäpli olar senden beýikdir, Şol sebäpli saklap ýörün başymda Seni özümden beýikde.

Köneler, wagt tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir