X Jubutler dususdylar, ozlerem uly kuseg bilen, yone gyzlyk duygusy ahli zady caklendirdi. Name ucin uzak ayralygyn kusegi gyzda yokka, name ucin ol ozuni Jelaldan goramaga guyc gaygyryarka? Oglan nace jan etsede gyz ozuni ondan uzak tutyardy. Oglanyn janyna batmadyk hasiyet gyzyn gaharyny getirdi. Gaharyna guyc ulanmagy saylan Jelal, bu hereketi bilen gyzy ynjydyandygyny bilmeyardi. Emma gyz jydamlylygy yene biraz jan et hemmesi gecer gahara yol berme, diyyardi. Ayjahana suwsan Jelal bolsa edenini az goryardi. Pynhan dususyk oglanyn pikir edisinden gysga we lezzetsiz boldy. Dususyk gezegi gyz nazikliginin godeklige yan bermanligi ucin gaharly we kineli ayrylysdylar. Gun yashdy agsama golay Oglan marydan oyune seyle keypsiz gaytdy, ahmyryna hyrcynyny dislap paytagta geldi. Gijanin umsumligine birugurly gosulasy gelenokdy. Icinin yangyny basylan adimleri gysgaltyardy. Cunki Uc ayyn ayralygyna doz gelen oglan ucin gyzyn bu bolshy diysen agyr degdi. Hamala diyersin mertebesi kemsidilene dondi. Wakadan son gyzy seyle soyenine birjikde gaharlanmady. Dine ahmyryny icine sygdyryp bilman gin kocanin gyrasy bilen gorkezilen ugury yzarlap gelyardi. Oyune baran sonam uzak gijani pikirlere ozuni gark edip gecirdi. Cunki ol Ayjahanda soygunin azda bolsa ocup baslandygyny duyyardy, emma natmelidigini welin kelle dowup netije cykaryp bilenokdy. Dine ozuni samsyk pikirlere bermezlik ucin Jelal gozlerini berk yumup yatmaga jan etdi. Jan edishi yaly iki gunun yol yadowlugy yumulan gozleri samsyk pikirlerden dessine halas etmek ucin beynini oz erkine goydy. Ahli syna dync almak ucin suyji uka gitdi... Ayjahan yerine gecip entegem uklanokdy. Gecen gununi sagatlary bilen yatlayardy. Hany Jelal bilen bolmaklyga hyyal edyardi, onun gelmegine garasyardy. Mumkin garasmakdan ona gaharlanandyr. Nahilem bolsa diysen gendi. Jelalda bu hasiyetilerin on barlygyna garamazdan bu gunki hereketlerinin ozune yaramazlygy gyzy inkise goydy. Suyji soygi yuwash gyzyn kalbyny sowuklyga yykgyn edyardi. Cunki gyzyn toweregini alyp durmasan gyz gysga wagtda bolmasada uzagyndan unutyandygyny Ayjahan ynanmayardy. Yone bu hakykat gyzam oz kitabyna salypdy. Gyz Jelaly onkuler yaly soymeyardi.

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir