Biz dargama ýagdaýynda duran medeniýet döwründe, çagalarymyzy terbiýeleme meselesi bilen ýüzbe-ýüz durýarys. Barlaglar hasabat beriş gullugynyň Amerikada her gün nämeler bolýandygy baradaky hasabaty￾na esaslanyp, bize gorkunç zatlary habar berýär:  1000 sany durmuşa çykmadyk ýetginjek gyzlar ene bolýarlar; 1000 sany durmuşa çykmadyk ýetginjek gyzlar ene bolýarlar; 1106 sany ýetginjek gyzlar abort etdirýärler; 106 sany ýetginjek gyzlar abort etdirýärler; 4219 sany ýetginjege jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän kesel ýokuşýar; 219 sany ýetginjege jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän kesel ýokuşýar; 500 sany ýetginjekler neşe ulanyp başlaýar; 00 sany ýetginjekler neşe ulanyp başlaýar; 1000 sany ýetginjekler alkogolly içgileri içip başlaýar; 000 sany ýetginjekler alkogolly içgileri içip başlaýar; 135 000 çaga mekdebe ýany bilen pistolet ýa-da başga ýarag alyp 35 000 çaga mekdebe ýany bilen pistolet ýa-da başga ýarag alyp gelýär; 3610 sany ýetginjek üstüne hüjüm edilmelere; 80 sanysy bolsa zorla- 610 sany ýetginjek üstüne hüjüm edilmelere; 80 sanysy bolsa zorla￾malara sezewar edilýär; alara sezewar edilýär; 2200 sany ýetginjek mekdepden çykarylýar; 200 sany ýetginjek mekdepden çykarylýar; (10-19 ýaş aralygyndaky) 7 sany çaga öldürilýär; 10-19 ýaş aralygyndaky) 7 sany çaga öldürilýär; (17 we ondan kiçi ýaşly) 7 çaga adam öldürendigi üçin tussag edilýär; 17 we ondan kiçi ýaşly) 7 çaga adam öldürendigi üçin tussag edilýär; 6 sany ýetginjek öz janyna kast edýär. sany ýetginjek öz janyna kast edýär. 1 Şonuň üçin köp erkekleriň atalyk bilen baglanyşykly borçlaryna gorky we sandyrama bilen seredýändigi geň zat däldir. DÜNÝÄDÄKI IŇ WAJYP IŞ Atalyk borçlaryny berjaý etme meselesiniň örän wajyplygy bardyr. Bu mesele, ylaýta-da, biziň döwrümizde güýçli ösdi. Çaganyň kakasy bilen özara gatnaşyklary, ýaş ýigitde ýa-da gyzda saglygyň, ösüşiň, bagtyň kemala gelmesiniň çözüji ýagdaýydyr. Resminamalar bilen berkidilen aşaky delilleri siziň dykgatyňyza teklip edýärin:  Beýni saglygy boýunça halkara institutyndan doktor Loren Moşen, Beýni saglygy boýunça halkara institutyndan doktor Loren Moşen, ABŞ-nyň ilat ýazuwy geçirilip, alnan sanlary derňäp görýär. Şonda BŞ-nyň ilat ýazuwy geçirilip, alnan sanlary derňäp görýär. Şonda ol garyplyga seredende atasyzlygyň, ýetginjek düzgüni bozujylaryň l garyplyga seredende atasyzlygyň, ýetginjek düzgüni bozujylaryň sanynyň köpelmegine has uly täsir edýändigini bildi. anynyň köpelmegine has uly täsir edýändigini bildi. Ýel uniwersitetiniň häsiýeti öwreniji topary, bütin dünýä boýunça dürli el uniwersitetiniň häsiýeti öwreniji topary, bütin dünýä boýunça dürli medeniýetli kyrk sekiz jemgyýetdäki ýetginjek düzgün bozmalaryny edeniýetli kyrk sekiz jemgyýetdäki ýetginjek düzgün bozmalaryny öwrendiler. Yazgy:"ata bolmagyn duzgunleri" kitabyndan Text:wagt (line id medet22)

Köneler, wagt tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir