Bugün 9-njy maý. Beýik Watançylyk urşunyň ýeňiş bilen tamamlananyna 69 ýyl dolýar. Bu ganym uruşda türkmen ojagyndanam köp ýigitler atsyz ýitdi ýa-da wepat boldular. Dolanyp gelenlerem ýarawsyz gaýdyp geldi. Şol ganym uruşyň turmagyna näme sebäp boldy? Gitler duýdansyz Sowet Soýuzynyň üstüne goşun çekäýdimi? Sowet Soýuzynyň bu uruşda günäsi barmy? Ýeňişde diňe Sowetler söweşdimi ýa-da beýleki uly döwletlerem goşuldym? Şular barada her kimiň pikirini bilesim gelýär.

Köneler, Yylgyn tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir