doglan güniň gutly bolsun türkmentug!!! salam hormatly agzalar bu gün saýdymyzda özüniň temalary we teswirleri bilen köpleriň hormatyna mynasyp agzalarymyzyň biri bolan türkmentug agzamyzyň doglan güni. Doglan günüñ gutly bolsun, türkmentug, Ýüregiñ deý durmushyñam ak bolsun! Daglar ýaly bagt miýesser edip, Onda ne-hä ölçeg, ne-de çäk bolsun! Ýagty bolsun, nurly bolsun ýollaryñ, Akja göwnüñ baýdak ýaly parlasyn! Ýagshylyga uýgunlashyp görjegiñ, Ýamanlygyñ gyrasynam görmesin! Ýeñilmesin ýash ýüregiñ durmushda, Dolsun dünýäñ "sag bolsun"-dan, alkyshdan! dogrusy goşgy ozal doglan günüme ýazylan goşgularyň biridi bu setirleri size bagyşlasym geldi. hany onda agzalar gijä galman başlalyň.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 6 years ago
  akylym1989 6 years ago
 • başlaňa gutlaga gijä galmanjyk
  virmenaard 6 years ago
 • doglan gunun gutly bolsun dost. yokardaky akylym.1989in aytyanlary bolsun. esasy zat janyn sag bolsun.
  makgush 6 years ago
 • Gutlaýan nejep aga, uzak hem manyly ýaşa:-)
  makgush 6 years ago
 • Gutlaýan nejep aga, uzak hem manyly ýaşa:-)
  Abadan 6 years ago

 • Tuweleme,Mahym bize aytmana zadam goymandyr ;))
  Menem aydylan gutlaglara gosulyan,Nejep dogan uuzak yasañ, mydama ustunlik yaranyñyz bolsun,elmydama ýylgyryp geziñ! :)
  makgush 6 years ago
 • Tüweleme, bu gün ýitip giden abadan daýzada gelipdir:-)
  Abadan 6 years ago
 • Hayt Makgush yzygiderli gutlaglañ arasyny pozma :)
  Bayramsoltan 6 years ago
 • gutlaglara goshulyan, manyly yasha turkmentug
  makalester 6 years ago
 • Turkmentug doglan gunuñiz gutly bol. ALLAJAN beren ya$yny saglygy bilen bile bersin.
  Uzak hem bagtly ya$an
  mirasymyz 6 years ago
 • Turkmenchilik,turkmenchilik. Turkmen dili, turkmen dili diyip yanyp koyen agzalan biri bolmaly Turkmentugam.
  Allah hayyrly we manyly omurler bersin.
  Oliya 6 years ago
 • gorjegin gowluk,gulkiden -bagtan payyn, durmushda in agyr diyip goteren yukunem abrayyn bolsun diyesim gelyar
  turkmenntug 6 years ago
 • ...Tolgundym ... :)
  gutlagňyz,sylagňyz, barlygňyz üçin minnetdar,Hemmäňiz sag boluň. Hemmämizden Alla Razy bolsun ,Gadyrdanlarym.
  Bayramsoltan 6 years ago
 • hany indi bi, otyrylyshyk zat yokmy? ;)
  Makintos 6 years ago
 • uzak we manyly yasha turkmenntug
  akylym1989 6 years ago
 • tort hany tolkunyp jyrjak bolma:D
  spartac 6 years ago
 • dunyadaki ahli gowulyklar yar bolsun,bagtly we uzak yasha!
  hakykygyz 6 years ago
 • saglykda,agzybirlikde uzak yashamagyny dileyan turkmentug agza.
  yagshy arzuwlary alladan dilemek b.n hakykygyz.
  pida 6 years ago
 • Gutlaglara goshulyan, uzaaaaaaak yasha turkmenntug aga!
  Multyk 6 years ago
 • Gijirägem bolso gutlaly.ýa$añda sag we $at ýa$a.
  Jebislik 6 years ago
 • ertirde otyr ol
  bayramsoltan |
  2012-12-01 11:29:14

  ertirdäki goly www.talyplar.com bolmaly gerek $u agzanyñ:-)
  hakyky talyplar.com çy

  Turkmenhanymy 6 years ago
 • yene ilin sonuna galypdyryn.gijem bolsa,doglan gununiz bilen gutlayan turkmentug.bagtly manyly omur yashamagynyzy arzuw edyan.arzuwlarynyz hasyl bolsun!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri