Terk etmen diýip söz beripdiň bir wagt ... Bu günki gün näme üçindir güniň doguşyny men bir hili halamadym. Günüň bu gün şöhle saçyşam bir üýtgeşik adatydakylardan bir zat ýetmeýän ýaly oňa. Belkide seniň ýoklugyňa ýüregim syzandyr, emma näme üçin, habar-hatyrsyz terk etdiňde gidiberdiň. Bir wagtky seniň „ Läläm, seni hiç wagt terk etmerin“ diýen sözleriň gulagymda ýaňlanyp dur. Dogrudanam näme üçin bu günki gün meni terk etdiňde gidiberdiň, hany bir wagt söz beripdiň ahyryn hiç haçan terk etmerin diýip...dogrusy bu sözleriň bu günki gün gulagymda şol ýaňlanyp durdy, ýaňlanyp durdy... Asuda kalbymy lerzana goýup, Gitdiň terk etdiňde hiç gelmez ýola, Ýüregimde aýralygyň sazyny çalyp Gitdiň terk etdiňde hiç gelmez ýola... Näme üçin bile-bilmän kimiň günäsin, Allam bu gün eştmedi naçaryň sesin, Düşün ahyr söýen ýürek neýlesin, Gitdiň terk etdiňde hiç gelmez ýola... Ýatan ýeriň ýagty bolsun söwer ýar, Bu gün aýralyga goýan, meni ýar Haýsy günälerime jeza munça ýar? Gitdiň terk etdiňde hiç gelmez ýola...

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
  sahett 7 years ago
 • kä wagt käbir zatlar bähbide bolýar olar üçin gynanmagyñ ähmiýeti ýok...
  virmenaard 7 years ago
 • Eger yzyna gelayse şu sözlerin barysy biderrkmi???
  pida 7 years ago
 • akyl gynanch bildiryan......!
  Makintos 7 years ago
 • wah ola bolmandyr akyl
  gynanch bildiryan
  Jemka91 7 years ago
 • :'( ...hic gelmez ýola?
  Friendship 7 years ago
 • gussaly waka... Herne, oz durmushyngdan alnan daldir diyip umyt edyan, Mahym..!
  Gulyalakjan 7 years ago
 • Muna durmysh diyilyar, durmushda her hili yagdaylar bolup biler...
  balajyk12 7 years ago
 • imanly.bolsun.jora.wah.wahey.bolmandyr.yuregine.gar.yagsyn.gynanma.jora.yuregini.gin.tut.
  akgultm 7 years ago
 • gidene gimediyyip duzurup bolmaz giden gider barar gelene gelme diyme gelen gelendir eyyam
  phenomen2 7 years ago
 • mahymka gynanma bu durmushdur bilshin yalak durmushda bolmayan zat yok.gaytam aglaman baky durmushda jayy jennet bolmagyny dile
  makgush 7 years ago
 • Gynancly eken
  Kuraldyshy 7 years ago
 • hiç wagt terketmerin !

  şu sözleri, şeyle suwjyk wadalary şeytan aýtsa ynanardymmm
  Kuraldyshy 7 years ago
 • ya birem akylym89, siz gyzmy ya erkekmi ?
  virmenaard 7 years ago
 • şu sözleri, şeyle suwjyk wadalary şeytan aýtsa ynanardymmm
  kuraldyshy | 2012-11-05 05:43:19

  şeýtan aýtsa-da ynanmazdym. men özümi gowy tanaýan.
  Kuraldyshy 7 years ago
 • hiç wagt terk etmerin

  wirmeneard, sen nireden çykdyň ?
  virmenaard 7 years ago
 • guraldaşy, ýerlikli sorag berseň jogaplaýyn. nireden çykdyň näme diýmek?
  Kuraldyshy 7 years ago
 • men ozumi gowy tanayan diyipsin-da ?
  virmenaard 7 years ago
 • şeýtanyň aýtýan hiç bir zadyna ynanmajagymy bilýän. elbetde şeýtanyň oýunlaryna gitmerin manyny berenok.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri