bar gidiber,göwün diýler köshesher söz berýän ol muñ üçin gashynamçytmaz. barybir,barybir ejiz gelerin, öñüñde durmaga gurbatym çatmaz. belki sen muñ üçin ejir çekmersuñ, artykmaç gowlugam egniñden basmaz. emma,bilgin tukat halda göräýsem, heshelle kakmaga boýunym ysmaz. nägile däl shat günleriñ bol bolsun,ýöne maña ýetirmäwer ahyñy, yn günüñde gynanýaryn ýürekden sen meñ üçin keseki däl ahyry. bar gidiber ,aýyp görme aglasam, indi jañyñ almajagyma ynanýan, bashga birin saýlanyña nalammok, kysmatymda ýoklugyña gynanýan... akyl..1988

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir