Ýene gideýin ol günlere... Ol günler, gözel, söýen hem söýlen günlerim. Siz görýän welin, menden has uzakda galan ýaly. Indi siz hakda sadaja arzuwlar, ýatlamalar galan bolsa gerek... Bu günem adaty günleriň biri ýalydy, emma seniň keşbiňi görmegim bilen şol günlere dolanasym geldi. Sen hakdaky ol erbet pikirlerim bir ýerlere zym-zyýat bolup galdy, sähelçe salymyň içinde, dünýämi şeýle gözellik bilen nurlandyrdyň. Emma şol sanda hem gamlandyrdyň. Çünki senli günleri unutmaga, seni terk etmäge meni mejbur etdiň. Ol günden birnäçe wagt geçenden soň seni unutmaga çalyşdym. Wagtyň geçmegi bilen şeýle-de boldy. Ençe gün bäri hakykatdanam seni birje gezek hem ýatlamzalyga çalyşdym, bu günki gün seniň keşbiňi görmegim bilen ýene hakydamda ol senli günleriň ýatlamalary janlandy...

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Wagt hemme zadyñ dermany(mysh) akyl. Alla gowsuny etsinda hernä
  Prokurortm 7 years ago
 • Ynha hakyky soygi !
  yetirenine minnetdar yenede soygi oylanmalaryna garashyas.
  Prokurortm 7 years ago
 • Ynha hakyky soygi !
  yetirenine minnetdar yenede soygi oylanmalaryna garashyas.
  Makintos 7 years ago
 • wagt bejerýändirdä
  Karat 7 years ago
 • gynanma akyl, bu-da geçer...
  Yurekderman 7 years ago
 • cynyn soysen wagtam bejerip bilmeyan eken doslar!
  Guccitm 7 years ago
 • Baah munay Akyl senem yshga dushdunmi
  diyjek bolyanym men 5 aý bäri shu saytda agza bolup giryan (koplenç myhman bolup) agzalaryn temalaryny teswirlerini okayan yone akylymyn soygi barada yazan temasyna gawat gelmedim aý hiclaý
  soyen yurek neylesin berekella akyl gowy yazyp
  bagtyna dush
  Shahyrjyk 7 years ago
 • sagbol mahym yetirenine! Suyji yatlamalar suyji gunlerde-de galyarmysh!
  akylym1989 7 years ago
 • indi bu temalar diňe ýatlama bolup galar. hoş sag boluň
  akylym1989 7 years ago
 • indi bu temalar diňe ýatlama bolup galar. hoş sag boluň
  ependi 7 years ago
 • birina soyupdir bü
  vipboy 7 years ago
 • seni soyen bolaymasyn
  ependi 7 years ago
 • meni yigrenmeseler soymezler arkayyn bol gabanma ogul
  Prettygirl 7 years ago
 • kimka ol akylynyn soyeni?!
  lukmantm 7 years ago
 • Mena dal
  Agent007 | 2012-09-15 12:39:51
  .
  Belki sheýledir :-):-):-)
  Agent007 7 years ago
 • Ayal dogan gawanma.sheyle
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri