Balkanabat-Merw 6:0 uffffffffffffffff Bu gün Türkmenistanyň çempiýony bolmak ugrundaky ýaryşlaryň ýene birisi boldy. Balkanayň Balkanabady bilen Merw oýny özüm görmesemem, jigim Merwiň oýunçysyna jaň etmegi arkaly hasaby bildik. Umuman oýnuň 1-nji taýmy 4:0 hasaby bilen tamamlanýar. Soňra 2-nji taýmda ýene 2 sini urdurýalar. Emma şu ýerde oýunçy ýene bir zady janygyp aýdypmyş sudýa 80 prosent diňe Balkanlarňky diýýär edil özümä gözüm bilen göremmok welin, emma ildeşlerimiň beýle ýokary hasap bilen utulmagy meni gynandyrdy. Aý hiçle entek öz ýerimizde hem duşuşmaly bu iki topar. Galan zadam şonda belli bolar

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir