MTS Türkmenistandak y setini täzeden işe salmaga $1.5 million sarp edipdir. 2015-njy ýyla çenli şonuň üstüne $40 million goşup sarp eder. MTS Türkmenistanda 30-njy Awgustda aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürläp başlaýar. “Biz ilki bilen MTS simkartlaryny saklan müşderilerimize hyzmaty dikeltmekçi. Ilki bilen SIM kartlarygöni satyşa çykarmarys. Biz ilki bilen öz setimizi synagdan geçiriponyň kadaly ýöräp -ýöremeýändigin i barlarys. Belli bir wagt geçenden soňra biz dolugöwrümde söwda işlerini başlatmakçy,” diýip MTS-in baştutany Andrey Dubovskoy şu gün mebugat konferensiýasyn da sözlän sözünde aýtdy. Şu ýylyň aýagyna çenli MTS Türkmenistandak y müşderi bazasynyň 440,000 adama yetmegine garaşýar. Bu bolsa 2010-njy ýylyň aýagynda ýurdy terk eden wagtynda eýe bolan 2.4million müşderisiniň sanyndan 95göterim azdyr. Şu ýyl MTS Türkmenistanda $3.3 million dollar girdeji edinmäge garaşýar.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir