düýn aýyň 26.08 ne ýurdumyzyň Merw we talyp sporty komandalary duşuşyk geçirdi. Umuman oýun şeýle gyzykly boldy Marynyň täze stadiýonynda bolup, 1 nji taýmy Döwran Seýidowyň batly depen topy esasynda hasap açyldy. Soňra ýene ýer eýeleri hüjümi güýçlendirip, Umitjan Kasanow hasaby 2-ä ýetirdi. şeýlelikde oýnuň 1-nji taýmy 2:0 hasabynda ýer eýeleriniň şanyna gutardy. 2nji taým hakda aýtmaly bolsa ýer eýelei hüjüm baryny gurnap bildiler şeýlelikde ýene Döwran Seýidow özüniň 2-nji topunam Talyp Sportynyň derwezesinden salmagy başardy. Ýusup Orazmuhammedow bolsa hasaby ýalpyldadyp 4-e ýetirdi-de goýdy. Oýun hakda umumy netijäm her oýna özümjik elim degsem barýan hökman ,sudýa oýunda Maryňkylyk bolan bolsa hasap 8-e ýeterdi gaýta Talyplaryňky boldy, olar jyzybrak oýnadylar, hiçle umuman Merw has oňat oýnandygy köre mälim.Soňa baka talyp sportuň oýunçylary goransa kaýyl boldy çagajyklar.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
    akylym1989 7 years ago
  • çalt ýazanymdan gitdi, umuman ýokarkyda-da ýene 1 ýalňyşlyk hiçle esasy hasaby ýetirmek isledim.
    kevve95 7 years ago
  • gooooooool barcalay dine
    virmenaard 7 years ago
  • kevve shu gezega urulyanow sen akyldan :D :D
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri