salam talyplaryň agzalary gowumysyňyz, mukaddes Orazaňyz hem kabul bolsun! meniň bu günki tema okuw hakda bu günler bilýän bolsaňyz ýurdumyzyň ähli welaýatynda şol sanda paýtagtymyz Aşgabatda okuwa dokument alyşyk döwri dowam etýär. siziň araňyzda hem okuwa dokument tabşyranlaryňyz bar bolsa gerek. menem pikirlenip-pikirlenip ýene tabşyrdym. ÝYkylan göreşden gaýtmaz diýleni, dogry okadym öz ugrymdan işläbem ýörün emma, ýokary okuw ýokary bolaýýarda. enşalasa 19-njy awgustda ilkinji egzamenim Aşgabat şäherinde bolýar. egzamenlardan sag amanja geçip ýene Talyp ada eýe bolup, talyplara gelmegi niýet edinýän. beýleki okuwa tabşyran agzalar sizem kyn görmän aýdaýsaňyz. resminama tabşyran agzalar egzamenda uly üstünlikler arzuw etýän!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir