Salam hormatly agzalar! bu gün siz bilen talyplarda öz ýöretýän lakamymyz hakda sorag-jogap alyşasym geldi. Mümkin bu dogrusynda ozalam tema açylan bolmagy mümkin, emma menä ol temany tapmadym. onsaňam indi täze birnäçe agzalaram köpeldi. geliň gysgajyk her haýsymyz talyplarda özümiziň göterýän lakamymyzyň döreýşi hakda ýazalyň. Mümkin hersiniň öz aýratynlygy bardyr. ilki bilen özüm başlaýjak onda: akylym1989-talyplara 2011-nji ýylyň 3 nji noýabry güni registrasiýa boldum, lakam meselesinde şol wagt akylym1990 etjek boldum welin, emma 1990 bolmady iň kiçi 1989 ekeni. şol wagt akylym-sözem dilime geldi, şeýdip hem siziň araňyzda akylym1989 peýda boldy. ýöne birhiliräk hem hasaplaýan akyl we ym-menlik ýöňkemäniň birliginiň goşulmasy. özümiňki diýen manyda hem bolýar welin, indi lakamymy täzelemäge gijä galan bolaýmasam aý hiçle. hany onda aşakdab başlaýalyň:

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
  virmenaard 7 years ago
 • baaa, maslahatlashar yaly tema hacan acylarka diyip yordum, ahyr achyldow.
  akylym1989 7 years ago
 • tüweleme bu wagta saýtda adamam käniräk ekeni hany lakamyňyzy aýdyp otyryň ýa-da gizlin syrmy bu.
  Shajy 7 years ago
 • men lakamym shajy/ muny soyen yarym ayjeren adymy uzyn gorup mana gowy niyet bilen kanagatlanarly edip yuzlenjek bolup shajym diyip ilki shol goydy/ ondan son onun boydashlary shajy diyyardiler/ bu lakam 2011-02 ayyndan bari yoreya/ a tak adym shanazar/ men ayjereni shu yerden tapmak uchin lakamymy shajy diyip goydum
  M1 7 years ago
 • M1, 2011-09-02 03:48:48 senesinden bäri agzamyz.
  17 ýazgy, 124 jogap ýazypdyr.
  yemelyankaň urşyan sporty m1
  heartbreaker 7 years ago
 • menem goteryan lakamym barada gysgaca maglumat:
  heartbreaker- inlis dilinden terjime edende yurek dowuji(onem kop gezek aydypdym).
  men talyplar.com-a agza bolmak islegimi synpdash gyzlarym doretdi, olar koplenc sapaga telefon getirip yazylan yazgylary okayardylar, bir gezegem menem okap otyrkalar geeldim, agza bolmak ucin komek soradym we mirasymyz agzanyn komegi bilen agza boldum, men agza bolanyma birjede okunemok.
  bu ady saylamagymam sebabi bilmedim, emma inlis dilinde heart sozuni halayadym we saylaydym
  virmenaard 7 years ago
 • men realnyy durmusdaky lakamym danny. barde hickim adymy aydyp bilenok. menem danny diysenem bor diydim.
  heartbreaker 7 years ago
 • aa virmenaard- sozi name many anladyar?( sorag sorasa bolyandyra...)
  virmenaard 7 years ago
 • elbetde bolyar dost. men aytmasam bolyamy?
  heartbreaker 7 years ago
 • ok aydyn( yene bir zat men gyzjagaz emma dost sozunede garshy dal :)
  heartbreaker 7 years ago
 • bagyshlan aytsam bolyamy diyip okapdyryn, sorry...:(
  virmenaard 7 years ago
 • barde jynsy gorkezyan anketa yok welin oglandyr oytdum. obychnyy oglanlaryn lakamy heartbreaker
  heartbreaker 7 years ago
 • cynymy aytsam men owrenıshdımem :) kop agzalar mana oglandyr oytyaler
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Menem öñ kän aydypdym lakamym hakda. Men google.dan gül zaman salony hakda info gözledim. Bulam friendship.in fatamy ya keteni diyen temasyny berdi oturyberdi. O temada ependiñ jogaplaryna 1 günläp gülüp otyrdym. Meñem agza bolasym geldi. Indiki problema lakam boldy, name yazsam öñ eyelen diydi durdy. Birdenem klas yolbashchym bayramsoltan mugallymymyñ ady yadyma düshdide yazdym. Ine sheydibem bayramsoltan agza siziñ bn. :-)
  makgush 7 years ago
 • Meñkem makgush:-) adym maksat bolansoñ çagalykdan adymy tutman makgush diýerdiler, ine şeýdibem şu lakam galdy.
  hazeleye 7 years ago
 • hazeleye "goñur gözli" diymek iñlisçe, türkmenler muña "goyungöz" diyaler. Iñlisçe öwsenemde gow görüpdim shu frazany
  hazeleye 7 years ago
 • hazeleye "goñur gözli" diymek iñlisçe, türkmenler muña "goyungöz" diyaler. Iñlisçe öwrenemde gow görüpdim shu frazany
  Eldarado 7 years ago
 • lakamymyz
  belgiler:  agza , lakam
  geliň her agza öz lakamynyň manysyny ýazsyn!
  eldarado119 jogap 1356 okalan 2011-01-23 09:32:37

  jogaplar
  özüm barada aýdaýyn.
  eldarado diýmek türkmenistan diýmek.garagum čolü önler eldarado diýilýän bag-bakjaly češmeli ýer bolupdyr.wagtyň gecmegi b/n ol ýerdäki suwlar,adyna anyk bilemok bir deňizemi,okeanamy čekilipdir,šeydibem garagum čölü döräpdir.
  alymlar ol ýerden balyk
  süňklerni hem tapypdyrlar.
  eldarado | 2011-01-23 09:42:44
  men adymam belli bolshy yaly ependi! manysam ependi!
  ependi | 2011-01-23 09:46:28
  haysy ady yazsam saylanandyr diylip durdy.onnan name yazjagym bilman balochka diyip yazaydym.
  balochka | 2011-01-23 09:57:23
  jogap ýazanyň ucin sagja
  bol dost.
  eldarado | 2011-01-23 09:59:12
  menkam prosto escada, yoneje yazyp goyberdim.

  escada | 2011-01-23 10:02:14
  meñki "dostluk"
  friendship | 2011-01-23 10:06:21
  men oz adymyn birinji ay bogunyny aldymda yzynam ozumche goshup goyberdim
  ayjagash | 2011-01-23 10:12:14
  men oz adymyn birinji ay bogunyny aldymda yzynam ozumche goshup goyberdim
  ayjagash | 2011-01-23 10:12:14
  men oz adymyn birinji ay bogunyny aldymda yzynam ozumche goshup goyberdim
  ayjagash | 2011-01-23 10:12:15
  men oz adymyn birinji ay bogunyny aldymda yzynam ozumche goshup goyberdim
  ayjagash | 2011-01-23 10:12:15
  men oz adymyn birinji ay bogunyny aldymda yzynam ozumche goshup goyberdim
  ayjagash | 2011-01-23 10:12:15
  men oz adymyn birinji ay bogunyny aldymda yzynam ozumche goshup goyberdim
  ayjagash | 2011-01-23 10:12:15
  men oz adymyn birinji ay bogunyny aldymda yzynam ozumche goshup goyberdim
  ayjagash | 2011-01-23 10:12:15
  bagyshlan kop gezek yazyldy
  ayjagash | 2011-01-23 10:13:26
  kop durtme ayjagash, beyleki mowzukta hemmesi seni in gowy agza diyip yazypdyrlar, gutlysh
  escada | 2011-01-23 10:14:35
  belki bir gün bir ýere ýygnanyp otyrsak biri-birimize lakamymyzy tutup gürlešsek gyzykla bolardy.
  eldarado | 2011-01-23 10:21:35
  belki bir gün bir ýere ýygnanyp otyrsak biri-birimize lakamymyzy tutup gürlešsek gyzykla bolardy.
  eldarado | 2011-01-23 10:21:35
  hawa okadym sag bol. meni sylany alla sylasyn.
  ayjagash | 2011-01-23 10:34:58
  men lakamymy aytsam rap dinleyan, zumerin fanaty diymek. zumer diymek arapcha esger diymek
  zumerchi | 2011-01-23 10:43:28
  mening lakamym bir syr. siz syr saklap bilyânizmi?
  nmg | 2011-01-23 10:51:07
  name saklaman aydyber nmg
  zumerchi | 2011-01-23 10:56:50
  nmg gaty syrly bolsa hökman däl.syry aýytmaýančan sen onuň hojaýny,aýdanyňdan soň sen onuň guly!
  eldarado | 2011-01-23 11:09:31
  menem at saylap otyrkam bonakwa icip otyrdymda,yazaydym.
  akwa | 2011-01-23 11:24:15
  men hakyky adym yazjemal jigilerimem adym kyn bolanson aydyp bilman yaya diyaler menem shol adymy yazaydym.
  yaya | 2011-01-23 11:32:02
  haahaahaay kola icmaninem bir gowy zat
  ependi | 2011-01-23 11:35:41
  yaya men sana oglansyn oydup yorduma
  ependi | 2011-01-23 11:37:09
  hahaha
  zumerchi | 2011-01-23 11:37:17
  zumerchi sen syr saklap aytmayşyng yaly menem syr saklap aydamok.
  nmg | 2011-01-23 11:45:23
  samat-shamyrat ady ekzamende samat diyip ylgadypdylar we hemme yerde muny ulanyan
  samat | 2011-01-23 11:47:00
  haha betley sen
  zumerchi | 2011-01-23 11:47:09
  menden biri sorady,sen gyzmy ya-da oglan diyip,on bolan zatlay ol...mana doglan gunumde futbolka berdiler pechat basylgy,pechatyn ichinde yazyk "halkara ayallar guramasy",ashagynda yazyk idealnyy mujik,yagny birkemsiz erkekonson hemme dostlam mana sheyle diyip bashladylar.ine shondanam galdy bu,indi hemme yerde lakamym idealman
  idealman | 2011-01-23 11:49:05
  tuweleme adyna eye bol :лопну от смеха: gowja at galan soraglara jogap berda

  ependi | 2011-01-23 11:53:33
  hemmäňize sag bol aýydýan ýazanyňyz üčin
  biri-birimiz b/n azajygam bolsa tanašdykmykak diýýän!
  eldarado | 2011-01-23 11:58:58
  hemmelere salam. men adymyn birinji harpyny aldym, yzynam ozumche yazaydym
  ozik | 2011-01-23 12:08:36
  sozuni bolenim un bagysla eldarado. eldarado diymek turkmenistan diymek dal. eldarado bu soz ispan dilinden terjime edilende altyn diymegi angladyar. sonam eldado diyip hazirki latym amerikasynyng 16-17 nji asyrlardaky ady. has takygy orinoko amazonka towe
  Eldarado 7 years ago
 • turkmenistan diymek dal. eldarado bu soz ispan dilinden terjime edilende altyn diymegi angladyar. sonam eldado diyip hazirki latym amerikasynyng 16-17 nji asyrlardaky ady. has takygy orinoko amazonka towerekleri. bu diydigim onung ofisialny ady dal yone halk arasynda aydylyan ady.
  menign latyn amerikaly dostumyng aydyshyna gora shol dowurler ol yerde sheyle bir altyn kan eken yone yerli taypalar onung namedigini bilmeyanler eken. song taryhdan bilshiniz yaly ol yerlere kollonizatorlar gelya we.......
  kritik01 | 2011-01-23 12:30:51
  agzalar, geliñ, bir zat edeliñ! lakamlarymyz bilen kimiñ oglandygyny, kimiñ gyzdygyny bilip bolanok. eger kyn görmeseñiz her kim özüniñ gyzmy ýa oglandygyny aýdaýsa?! bolmasa käwagt oglana aýdylmaly sözler gyzlara aýdylaýýar.
  friendship | 2011-01-23 12:31:04
  ependi,kime diyyanay???
  idealman | 2011-01-23 12:41:36
  mena gyz. lakamymdanam bildiryarmyka diyan.
  ayjagash | 2011-01-23 12:49:33
  kepderin namedigini bilyaniz hemem govy guş onunüçin goyaydym menem
  kepder | 2011-01-23 12:57:16
  menem turkmen yigidi
  ependi | 2011-01-23 12:57:41
  men nowcha ady gowy goremson goydum.
  novcha | 2011-01-23 13:01:00
  menem xxi asyryn repchi goroglusy
  zumerchi | 2011-01-23 13:02:05
  haha
  ependi | 2011-01-23 13:03:22
  salam agzalar menem adymyń 1nji 2i harpyny aldym enka boldy joralarymam enka, en, eneş we şm atlar. enka6868 san meń gowy gôrýân sifirlarym.!
  enka6868 | 2011-01-23 13:05:53
  kritik bagyšla dostjan menem anyk bilemok,menem šeý diýip ešitdim okan ýerimä ýok.
  eldarado | 2011-01-23 13:12:01
  saka dymma dıymek köp gürlemanı halamayan onun üçın bu ady sayladym özümem oglan
  saka | 2011-01-23 14:38:07
  asket-celovek kotoryy ogranicivaet sebya ot udovolstviy i roskoshi.
  asket | 2011-01-23 14:45:50
  turkmence aydanda devush bolyarda.men oglan.
  asket | 2011-01-23 14:46:33
  mañada oglanlykdan galdy gapyrjak at, kiçijikkäm mamamlara kän gezmäge giderdim, ýapda suwa düsherdik tomus wagty. shonda bir däli adam gelerdi eli toraly ýabyñ boýuna, gelibem torbasyndaky ähli gapyrjaklary üýshürip seter goýup ýygnak ederdi. birine sögerdi ýene birinem ishden aýyrardy, bashga birinem öwüp ulurak wezipä bellärdi esli ýygnak edip bolandan soñ aýyrjagny aýryp goýjagny goýandan soñ ýenede gapyrjaklaryny ýygnap ugrardy! bizem ony geñ görerdik, oba gelip dostlamma gürrüñ berdim welin göwnünlerine ýaradymy nämemi soñ gapyrjak bolup galaýdym, köp ýerde gapyrjak diýip tutýarlar adymy aý gatam görjek bolammoklaý menä öwrenishibem gitdim!
  gapyrjak | 2011-01-23 15:05:37
  menem turkmen gyzy!
  akwa | 2011-01-23 15:22:06
  skofilt pobeg serialdan maykyl skofilt
  skofilt | 2011-01-23 16:22:10
  hemma salam! men interneti yazda achdym, ozumem lale ady gowy goryan. shon uchin "yazlale" diydim. menem turkmen gyzy.
  yazlale | 2011-01-23 20:20:57
  ependi aga meni oglana menzetdinizmi name ucin?
  yaya | 2011-01-23 21:11:21
  dogurdanam kimin oglan kimin gyzdygyny bildigay, xaxa

  enka gyz eken, a men enwerin gysgaldylan adydyr oytdum
  akwa oglanmyka diyyadim

  gapyrjaga gyzmyka diyyadim, sagbolun indi bilip galdym
  menem oglan
  escada | 2011-01-23 21:35:11
  ay adynyz birhilirakda yaya indi bildim sagbolun
  ependi | 2011-01-24 00:05:45
  escada nätdiñaý muny men oglanhow! bashga bir dostumyz bardy, kiçikäk bizi "atamyñ sandykda urushdan getiren topy bar" diýip aldardy. bizem güp ynanardyk, soñ azajyk ulalamyzsoñ oglanlañ biri shony ýatladyp ugrady, heý top diýilýän zadam bir sandyga sygarmy diýsene bizem çagalaý sho wagt. soñra shoñ adam "myrat topçy" bolup galdy, aý her bir lakamyñam özbolushlyja taryhy bar, gaçyp gitjek ýeriñ ýok ýelmäýýärler!
  gapyrjak | 2011-01-24 01:33:10
  escada nätdiñaý muny men oglanhow! bashga bir dostumyz bardy, kiçikäk bizi "atamyñ sandykda urushdan getiren topy bar" diýip aldardy. bizem güp ynanardyk, soñ azajyk ulalamyzsoñ oglanlañ biri shony ýatladyp ugrady, heý top diýilýän zadam bir sandyga sygarmy diýsene bizem çagalaý sho wagt. soñra shoñ adam "myrat topçy" bolup galdy, aý her bir lakamyñam özbolushlyja taryhy bar, gaçyp gitjek ýeriñ ýok ýelmäýýärler!
  gapyrjak | 2011-01-24 01:33:43
  Eldarado 7 years ago
 • zyýany ýok escada men ýöne oýun edip diýäýdim!
  gapyrjak | 2011-01-24 06:11:01
  zyýany ýok escada men ýöne oýun edip diýäýdim!
  gapyrjak | 2011-01-24 06:11:06
  mena name goyjagym bilman shohlejik diyaydim,gyzmy oglanmy lakamjygym aydyp durandyryn )
  shohlejik | 2011-01-24 09:02:55
  men yapon dili ugryny okamsong mugallym oz yurdungyzdaky adyng name diydi : menem kemal diysem olam : gel onda kemaru diyeli diydi, yapon dilinide l harpy ya dine r harpy yok shonung uchin kemaru bolup galdy !!!
  kemaru | 2011-01-24 10:55:39
  mena afrikaly bir gyz kursdesim bar ady zaga. sona ogsasym gelen wagty zagajkis diyyan welin gulup ogsadyada sol yadyma dusup goyaydym su ady belki turkmen saydyna oda girer diyen umyt bilen.
  zagajkis | 2011-01-24 21:54:39
  hahaha
  ependi | 2011-01-25 01:55:52
  zajigalka sen gyzmyn?
  zumerchi | 2011-01-25 03:19:29
  haha
  ependi | 2011-01-25 03:48:34
  kimiñ oglan,kimiñ gyzdygny indi tanap ba$ladym.meniñ oglan diyip yörenlem gyz ekenä
  dg | 2011-01-30 18:53:25
  hemmelere salam! meñä lakamym öz ýashaýan etrabymyz.sizem ýazsañyz gyzykla bolardy
  ruhabat | 2011-07-02 22:09:00
  menem yazan bolayyn.menem ruhbatdan,yerbent sowhoz,mammetyar obasyndan.lakamym,nurmuhammet halypanyn aydynlaryny gowy goryan, shonun ucin goyaydym.
  kasoy21 | 2011-07-04 04:24:29
  menina adym enesh, yylymam 91, ozumem balkanly, ilki ayym goyjak boldum yenede adymy goyaydym... sebabi mana meni eziz goryan kop adam(nanem dadem agalam) ayym diyale
  enesh91 | 2011-07-04 10:31:19
  menina adym enesh, yylymam 91, ozumem balkanly, ilki ayym goyjak boldum yenede adymy goyaydym... sebabi mana meni eziz goryan kop adam(nanem dadem agalam) ayym diyale
  enesh91 | 2011-07-04 10:33:13
  student adamyn gözi arzan hem gowy zatda bolya)) golaymyzda >magnit< diyip uly gipermarket bar, shona kan gatnalanson ...
  magnit | 2011-07-04 10:35:45
  men lakamymyn bashyndaky aga adymyn bashy, 593 mekdepdaki nomerimdi on
  aga593 | 2011-07-04 10:36:24
  nanem dadem

  eje, kaka bolyamyka?
  magnit | 2011-07-04 10:38:17
  mena name goyjagymy bilman,oz adymy goyup goyberdim.kop saytlarada shu lakam bn giryan.
  aynash | 2011-07-04 10:48:05
  5 klasda turkmen turke tabsyramda adymyn yerine samat yazylypdyr.name bolsa telefonumy berayipdirin.yogsa 2 gun gecip bilmedim diyip ozumi iyipdim
  samat | 2011-07-04 12:20:10
  nanem dadem
  eje, kaka bolyamyka?
  magnit | 2011-07-04 10:38:17

  balkanda sheylerakda. her agac oz topragyna gora boy alar.....
  enesh91 | 2011-07-04 20:46:14
  arhiwden gowja mowzuklar cykaryanyzow, sagbolun
  menin lakamyma bilmeyan yokduramlay, adyndan belli.
  sazanda2 | 2011-07-04 21:27:57
  meñem lakamym nfs (need for speed) oynyny añlatya kiçiräkkäm ol oyny gowy gorip oynardym. nfs4001.
  4001 gowy goryän sanym, söýgili sanym.
  nfs4001 | 2011-07-14 20:30:24
  jankaka diyip gozledip goraymeli shu yerde
  jankaka | 2011-07-15 05:09:59
  menina adymy turkmen diline gechirsen oz adym bolya. .87men yylym.
  vesna87 | 2011-07-15 05:49:12
  men nejep.türkmentug hemme yerde lakamym
  turkmenntug | 2011-07-15 18:53:16
  men hemme ýerde 1merdan bolamsoň goýaýdym
  1merdan | 2011-12-16 10:55:55
  mena adym we familiamy garyshdyryp goydum.asyl adym döwlet.shu lakamy köp ulanyan.men ärsary yagny tm.oglan
  maddow | 2011-12-16 11:40:33
  dogry
  magnit | 2011-12-16 11:55:46
  lakamyma name goyjagymy bilmedim,meni tanayan,tanysyan adamlam sen govyja,eyjejik, diyale,mitismi sen diyalerem ba)) umuman aydamda halayala shoň ucinem sweet goydym,yzynada bala goshdym.ozimem yomut gyzy
  sweetbala | 2011-12-16 13:00:46
  mena adym yengish oglanlaram pobeda diyyäler onson pobeda diýip goýaýdym
  pobeda | 2011-12-16 13:56:15
  men aytjakdal)))
  vipboy | 2011-12-16 16:18:33
  sweet goydym,yzynada bala goshdym.ozimem yomut gyzy sweetbala |

  suratyñam goýmaly ekenin bolanyna görä
  magnit | 2011-12-16 23:44:34
  magnit name diydigin bu dushunmedim
  sweetbala | 2011-12-17 01:30:31
  proehali
  magnit | 2011-12-17 01:43:55
  panturkist: türki milletleriň medeni we syýasy birligini (doganlygyny) gollaýan düşünjedäki adam.
  panturkist | 2011-12-17 01:58:53
  moya twoya ne ponimat diyip goyaysanay
  garajaoglantm | 2011-12-17 01:59:40
  meñ adym köplenc jemka dp tutulýar91 sanam gowy görýän
  je
  Makintos 7 years ago
 • menem hakyky adyma serdar yone kinodaky makintosa menzeyan diyip manada makintos diyip lakam galdy
  Kemaru 7 years ago
 • Menem 2011 yylyng Yanwar ayynyng 23den bari talyplar.comung agzasy bu tema ongem achylypdy yone achylanyna gora yene bir gezek gaytalap yazayayyn
  men yapon dili ugryny okamsong mugallym oz yurdungyzdaky adyng name diydi : menem kemal diysem olam : gel onda kemaru diyeli diydi, yapon dilinide l harpy ya dine r harpy yok shonung uchin kemaru bolup galdy !!!
  ongki achylan temany okayyn diysengiz
  http://www.talyplar.com/10555-lakamymyz.html#jogap-227047
  virmenaard 7 years ago
 • Macintosh diymek isledin oytyan
  Parahatchylyk 7 years ago
 • Men agza bolan wagtym talyplar.comda agza yokdy, asuda bolup durdy son parahatchylyk diyip achdym
  Parahatchylyk 7 years ago
 • Men agza bolan wagtym talyplar.comda agza yokdy, asuda bolup durdy son parahatchylyk diyip achdym
  Agent007 7 years ago
 • Agent007 kinon ady
  Agent007 7 years ago
 • Agent007 kinon ady
  Bahbit 7 years ago
 • bahbit bu menin hakyky adym. Men agza bolan dowurlem talypdym. Ozumem turkmen yigidi.
  m 7 years ago
 • men realnyy durmusdaky lakamym danny. barde hickim adymy aydyp bilenok. menem danny diysenem bor diydim.
  virmenaard |
  test
  Bahbit 7 years ago
 • bahbit hakynda
  gysgaca maglumat
  bahbit, 2010-12-09 13:04:42 senesinden bäri
  agzamyz.
  78 ýazgy, 747 jogap ýazypdyr.
  ady familiýasy :
  bahbitgeldi annamedow
  girýän ýeri : ahal welayat yashlyk shahercesi
  agzalyk derejesi : agza
  soňky giren senesi : 2012-07-10 11:35:46
  bahbit bu menin hakyky adym. Men agza bolan dowurlem talypdym. Ozumem turkmen yigidi.
  Bahbit 7 years ago
 • bahbit hakynda
  gysgaca maglumat
  bahbit, 2010-12-09 13:04:42 senesinden bäri
  agzamyz.
  78 ýazgy, 747 jogap ýazypdyr.
  ady familiýasy :
  bahbitgeldi annamedow
  girýän ýeri : ahal welayat yashlyk shahercesi
  agzalyk derejesi : agza
  soňky giren senesi : 2012-07-10 11:35:46
  bahbit bu menin hakyky adym. Men agza bolan dowurlem talypdym. Ozumem turkmen yigidi.
  Turkmenhanymy 7 years ago
 • menem turkmenhanymy.turkmencilik bn bagly bolan milli zatlary gowy goryarin,shonun ucinem lakamym turkmenhanymy.
  Bravo 7 years ago
 • maňa köp berekella diýsnler dp bravo goýdm. bravo-international söz. berekella diýmekdr.

  gow lakamlaňz bar tüweleme
  virmenaard 7 years ago
 • men realnyy durmusdaky lakamym danny. barde hickim adymy aydyp bilenok. menem danny diysenem bor diydim.
  virmenaard |
  test
  m | 2012-07-10 12:23:18

  naman testi?
  handsome1 7 years ago
 • men lakamyym inlisceden terjime edilende "owadan" diymek))) handsome bar eken, mirasymyz handsome1 bolsun diyip sheyle goyupdyr)))
  Bahbit 7 years ago
 • tekegyzytatyana oz lakamyn barada aydaysan.
  Bahbit 7 years ago
 • tekegyzytatyana oz lakamyn barada aydaysan.
  Ayyuzli 7 years ago
 • Virmenaard, jigime kopiyalamagy owret diydim welin, sening yazgyn gabat gelaydi. Bez obid :)))))))
  Burkaz 7 years ago
 • Burkaz, 2010-11-19 22:35:53 senesinden bäri agzamyz.
  5 ýazgy, 23 jogap ýazypdyr.
  Menin Burkaz diymegim menin tiram meni hemme kisi burkaz ady bilen tanamaklaryny isleyan
  Makestm 7 years ago
 • Makestm meñ adym bagtyyar bu lakam özüm haladym
  Dirol 7 years ago
 • Menem näme lakam açynjagymy bilmän birdenem elimi jübime sokup görsem dirol sakgyjym bardy, ine sheýdibem lakam döredi:-)
  virmenaard 7 years ago
 • virmenaard, jigime kopiyalamagy owret diydim welin, sening yazgyn gabat gelaydi. bez obid ))))
  ayyuzli | 2012-07-10 14:30:14

  haa ay bolya.
  Yegen 7 years ago
 • Menkina dushundirmek gerek dalmika diyan. Yone bu ady goymagymynam bir sebabi bar, gowy goryan bir yegenim awariya bolup aradan çykypdy, shon adyny goydum. Ertircomda Yegenjan barde Yegen
  missindependent 7 years ago
 • miss independent- hanym garashsyz diyip arada biri dogry terjime edipdi... Bu lakamy saylamagyn sebabi hem- yakynda okuwy gutardym, indi oz durmush yolumy, kärimi saylamaly, ene-atamdan garashsyz bolmaly(shol sanda maddy taydan hem), yagny ahli edyan zatlaryma ozum jogapkarchilik chekmeli wagt geldi.menem independent bolmana 'starayus'.
  idealman92 7 years ago
 • mbah.gaty gyzykly gurrunleri edipsiniz lakamlar barada.
  on dereksiz diyip agza bardy,shonam taryhyny dinlasim gelyardi
  idealman92 7 years ago
 • hanymgaraşsyzlyk,good luck!
  Ayyuzli 7 years ago
 • Men-a "nirede sen, ay yuzlim?" diyen aydymy beter gowy goryan.onsonam, shol gun goshgy okap otyrdym, "ay problemasy" shonda sheyle setirler bardy : " ay yuzli ....... cykyp seyrana..." kop nokadyn deregine oz hakyky adym bardy. Yagny, lakamymyng ozume asha gownum yetmegi bilen baglanyshygy yok :)))))
  Ayyuzli 7 years ago
 • Yokarky goshgy setirini yalnysh yazypdyryn. " ay yuzli .....geyip keteni" eken :))))
  Aristokrat 7 years ago
 • akylym gyzykly tema acypsynyz! Men talyp komda lakam saylamda men barada doly maglumat berjek lakam goymaly diyen netija geldim. Son ucin hem aristokrat, onden hem tutulyan lakamymy yazdym.
  Aristokrat 7 years ago
 • akylym gyzykly tema acypsynyz! Men talyp komda lakam saylamda men barada doly maglumat berjek lakam goymaly diyen netija geldim. Son ucin hem aristokrat, onden hem tutulyan lakamymy yazdym.
  akylym1989 7 years ago
 • agzalar sylap lakamyňyzyň döreýşi hakynda ýazanyňyza minnetdar. hany bagtlybol,multyk we beýleki ýene ýazmadyk agzalar sizem ýazyňa käbir agzalaň lakam döreýşi hem özleri ýaly täsin hehehehehe
  Ayyuzli 7 years ago
 • Aristokrat, men aslynda "aristokratka" diyen nigi aljakdym.song namucindir goybolsun etdim :)))
  missindependent 7 years ago
 • aristokrat diysene? beh...tuweleme yaman skromnyi ekenin...
  Aristokrat 7 years ago
 • name ucin goymadyn ayyuzli,aristokratlar kopelse kema bolmazdy :-))
  Missindependent sizden mail adresinizi soramagy rugsat edin!
  missindependent 7 years ago
 • sen adresini yazay...halasam awtorizaciya soraryn
  missindependent 7 years ago
 • yagny, SIZ diyjek boldum...bagyshlarsynyz, jenap aristokrat
  Aristokrat 7 years ago
 • men sizi nadip tanamaly missindependent!
  Aristokrat 7 years ago
 • ya ne perejiwayu miss! Hosh-niyetli@mail.ru ovtarizasyanyza garasyan!
  heartbreaker 7 years ago
 • agzalar sylap lakamyňyzyň döreýşi hakynda ýazanyňyza minnetdar. hany bagtlybol,multyk we beýleki ýene ýazmadyk agzalar sizem ýazyňa käbir agzalaň lakam döreýşi hem özleri ýaly täsin hehehehehe
  akylym1989 | 2012-07-11 02:51:45
  Dogrudanam kop agzalar yazmayarlar, sizem yazayyn name sebapden beyle at dakyndynyz, gyzykly yada tasin lakamlarynyz bar
  Multyk 7 years ago

 • men kiçikam bul multyk lakamy üçin kän kösenipdim,multyk ba$lady meni tapjak gümanyñ ýokdy dogonymdan köp taýak iýipdimaý,häzir-häzirem multyk ba$lasa seredip doñup galýanaý, hahhaha,

  hertbreaker-akylym 1989sizede ýatlanyñyza minnetdar...
  heartbreaker 7 years ago
 • multyk dogan senem yatlanyna sag bol!!!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri