ýylyň täzelenmegi bilen biziň ömrümizden 1 ýyl kemelýär, bu gynansagam şeýleräk. Tebigatyň kanuny esasynda dünýäde ömürlik galýan zat ýok. görýän welin meniňem arzuwlarymyň bary, gyşda galan ýaly. ol günler gör nähili bagtly ekenim. saglaygymam oňatdy, ähli zat gülala-güllükdi. indi welin, şu kesel menden hiç ara açyp baranok. otyryp hat-da Hudaýdan nägilelik hem bildirdim, 2 aýyň içinde 2 gezek bolnitsa düşmegime onuň günäsi bar ýaly. şeýle bir özümi ýeke ýalňyz hasaplaýan. bu gün yzymdan kompýuterimi getiripdirler welin, şeýle bir begendim, onsaň talyplara siziň araňyza geldim. temalaryň käbirleri maňa teselli beren ýaly. agzalar menden geň görmäň sadaja derdimi paýlaşmak isledim siz bilen.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
  Agent007 7 years ago
 • Sonky dowur gornenok diydimle.turnir gutarandan son dine shu gun goraydim oytyan.alla shypa bersin
  Ayyuzli 7 years ago
 • Akylym, alla shypa bersin. Sag-aman gutul. Emgek bolup gecsin. Ruhdan dushme , olumden bashga derdin dermany bar. "ya shafi" cek koprak. Dileglerim sen bn......
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Derdini beren alla dermanynam berer, akyl sabyrly bol
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Yöne diyseñ diymeseñ menem gyshda bu wagtkydan gowy yalydym. Gyshy has gowy göryanligim üchinmi bilemokda...
  1merdan 7 years ago
 • gyş bilen düzelýän bolsa işi haýyrla, hä diýmän geler, welin.....
  1merdan 7 years ago
 • Alla şypa bersin Akylym , geçerle gaýgy etme şu saýt hem "müň derdiň dermanydyr" bilseň!
  makgush 7 years ago
 • Dogry, ýarawsuz wagtyñ hiç zada isleg ýok, bar keýpiñ gaçýar:-(
  akyl giñ bol, buda geçer, nesip bolsa gowlasharsyñ;)
  makgush 7 years ago
 • Dogry, ýarawsuz wagtyñ hiç zada isleg ýok, bar keýpiñ gaçýar:-(
  akyl giñ bol, buda geçer, nesip bolsa gowlasharsyñ;)
  makgush 7 years ago
 • Dogry, ýarawsuz wagtyñ hiç zada isleg ýok, bar keýpiñ gaçýar:-(
  akyl giñ bol, buda geçer, nesip bolsa gowlasharsyñ;)
  makgush 7 years ago
 • Eeeeeeý onow 3 gezek dagy gidipdir:-)
  idealman92 7 years ago
 • akylym,beýle zatlar her adamda bolýar.durmuş gara we ak zolaklardan durýandyr.olar gezekleşip durýarlar.ýöne olaryň ikisinde-de özüňi mynasyp alyp barmaly.hem-de hemme zadyň wagtlaýyndygyny unutma!
  gaýgylanmajak bol,hemme zat geçer!
  Koneurgenchli 7 years ago
 • akylym1989 sag aman gowlashyp gidin hich wagt ruhdan dushman
  Multyk 7 years ago
 • Akylym1989. Emgek bolup geçsin,onsoñom giñ boluñ gy$am-ýazam geler $oloryñ gel$i ýaly saglygam geler,sagalmagyñyzy isleýän.
  Yegen 7 years ago
 • Akyl, halema zat aytmadynla manada, shu temany okap bildim. ALLA shypa bersin, emgek bolup geçsin. Sakasy saglyk bolsa tut yaly bolarsyn. Kesellemeyan adam yokdur, gin bolsan saglygyn in gowy dermany shodur
  akylym1989 7 years ago
 • ýegen sag bol smaýligiňi görüp aýaga galjaga men hehehehe. agzalar sizede sag boluň köp-köp
  hakykygyz 7 years ago
 • Salam akylym gaýgy etme enshalla gowylasharsyn.allatagala "söýenime dert bererin" diýipdir ahyry giñ bol,dogry dushunyan saglygyn ugry bolmasa mudamada keypsiz gorunyansin welin onda-da "derdini beren mowlam,dermanynam berýandir" diýen sozi unutma.
  Menin sana maslahatym:
  arada menem gaty syrkawlapdyr (indi geçdigi bolsynda) bilýanmi men shonda gaty umytsyzdym,hatda hich kim bilende,öýmuzdakiler bilende gepleshmeýardim chunki menin syrkawlamagyma olar sebap ýaly.menem bolnisada bolup ukol hem alyp hem gordum yone men ukoldan peyda tapanymam bilemok yenede onki yagdaýymdy.hatda menin onumde gelejegim hem bar oytmeyardim,dine umytsyzdym...
  Emma umytsyzlygym meni hassaladan eken.
  "bendam bendame sebap" diýilshi yaly dogrymy aytsam mana gelejekde umytly yashamaga sebap bolan hem shu sayt.aslynda pikir edip otursam dermanymy hem shu saytdan tapan ekenim.men bu saytdaky admine,kabir agza doganlamyza nache alkysh aytsam hem men u.n azmyka diyan.
  Akylym senden-de haýysh etyan sabyrly bol,gin bol gorersin enshalla senem yagdayyn gul yaly bolar gider.
  akylym1989 7 years ago
 • sag boluň hakykygyz minnetdar. enşalasa ýene azajyk sabyr etsem öýe gitýän hudaýa şükir.
  Turkmenhanymy 7 years ago
 • akylym1989 alla shypa bersin.gaygy etman gutularsynyz enshallah,sabyrly bolun.
  menem gysh paslyny diysen gowy goryan.
  Bravo 7 years ago
 • Allah (j.j.) şypa bersin hanym
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri