Elmydam durmuşyň şadyýan bolup, Bagtyň daş ýaryp ýaýrasyn ile, Goý,talyplar öz gutlagyn ýetirip, Gutlasyn Merdany doglan gün bile! Hormatly talyplaryň iň hormatly, köne we aktiw agzalarymyzyň biri bolan 1merdan sizi bu günki 25 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.1 merdan müňlerçe gül bar her güliň öz ysy,reňki başga. Milliýonlarça ynsan bar emma dost başga. Miliýartlarça gün bar, doglan gün başga. Dogalan güniň gutly bolsun, uzak ýaşa! Elmydama güler ýüzüňiz şu günki ýaly solmasyn. Şu pursat beygeldi ömrüň 1 gadam. shol gadam mydama bagtly bolsun! Du$sun sana seni bagtly etjek adam! shadyyan yylgyrshyn äleme dolsun! Sen aglama gül ömrum geçdi diyip, Gechsin mydam gul Ömruň şatlykda. Agzybir durmu$da,parahatlykda, 0l gunler gecsede g0zun ya$lykda, 0l ya$ begenjinden sil deyin aksyn. $atlykly pursadyn zemine doksun! Ya$yn uzabersin asyrlar boýy. Bu gün belle ya$ toyy, gecir sanly yyldap ençeme bolup .Saglykda,beglikde,$atlanyp gülip!!! prognoz oýunlarynda hem uly üstünlikler ýar bolsun!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
  Bayramsoltan 7 years ago
 • Uzak yasha 1merdan! Akylym aydanlaryna goshulyan, gutlayan.
  Multyk 7 years ago


 • dossum uzok ýasha gowy günleñ shayady bol.
  wulkan 7 years ago
 • Men mahriban dostum! Uzak uasha super durmushun bolsun G.j bilenem bagtyn bolsun!
  Multyk 7 years ago
 • açarynam bereli bellärsiñä.
  Koneurgenchli 7 years ago
 • agzalan aydanyna gosushulyan dost uzak we manyly omur surmegini hem-de oz gownine,yuregine beslan ahli,ahli yagshy niyetli arzuwlaryna yetmegin arzuw etyan!
  idealman92 7 years ago
 • merdan dost,gutlayan.uzak yasha,gorjegin dine gowulyk bolsun!

  ichmage zat yok diyen gunun sheyle bolsun


  chekmage zat yok diyen gunun sheyle bolsun

  iymage zat yok diyen gunun sheyle bolsun

  munmage mashyn yok diyen gunun sheyle bolsun

  yashamaga oy yok diyen gunun sheyle bolsun!
  sőwer ýaryn suratyny goyup oturmadym)))bagtly bol,agam!
  Grizli 7 years ago
 • Agzalaryn aydanlaryna menem goshulyan
  guler yuzun solmasyn sana in gowy gunler yar bolsun janyn sagbolsun rysgalyn bereketin hic wagt egsilmesin yenede bir gezek UZAK YASHA dost
  Bravo 7 years ago
 • gutlysh agam! =)


  ýeňiji boluň mydamada

  bulam sowgat =)


  hapa gum, ýa suw, urgy täsir etmeýän notebuk
  ependi 7 years ago
 • uzak ýaşa
  nlo 7 years ago
 • doglan günü gutly bolsun.allajandan dileg edyan sana yene 100 yaş bersin
  menbet 7 years ago
 • merdan agam yashyn uzak bolsun! Goroglyn yashyny bersin! Durmush toyundada sheydip gutlamak bize nesip etsin:-)
  virmenaard 7 years ago
 • doglan gunun bilen. yokardakylara menem gosulyan
  Kamilligetarap 7 years ago
 • (men sho yokarky aydylanlara goshulyan)(käte'ler koplering aydanlaryna goshulmak yalngysh hem bolmayar bilseng) hawva.janyng sag,yashyng uzyn bolsun (we gazanjagyng pul bolsun) ahli hayyrly ishleringde rowaclyk, gijeleringe asudalyk dileyan !
  ahmetjan18 7 years ago
 • Gutlaýaryn Merdan uzak ýa$a
  Agent007 7 years ago
 • Doglan gunin bn uzak yasha
  mirasymyz 7 years ago
 • 1merdan aga, haýyrly ömürler nesip etsin.
  arslangurt 7 years ago
 • uzak yasha dost gorjegin dine gowulyk bolsun
  garypjan 7 years ago
 • Merdan dost uzak yasha. Janyñ sag bolsun. Futbol diyip jañ edýadiñ käwagtlar ýitip gitdiñ. Uzaaak ýasha dost.
  Orhideya12 7 years ago
 • 1Merdan menem öz gezegimde senin doglan gununi gutlayan. Allan beren yashyny saglykly,bagtly,awyrayly yasha.
  magnit 7 years ago
 • merdan aga aydanogamay drug, uzak hem manyly yaha agam !!!!!!!!
  gutlayan, durmushda uly ustunlikler yar bolsun!!!!! ;) galanynam mara gelende ustuni yetireris :P
  Shajy 7 years ago
 • yashyn uzyn bolsyn gorjegin gowylyk tapjagyn rysgal bagyt bolsyn merdan dost
  Yzganttm 7 years ago
 • Merdan agamjan doglan günüñ gutly bolsun! Allahdan dileýän janyñ sag ba$yñ dik i$iñde-de rowaçlyk bolmagyny arzuw edýän!
  Ýene ýene talyplar.com-ada öz bilýän zadlaryñam biz ýaly zehinsizlerede ýetirip dur agam janyñ bolsun!!!
  Jemka91 7 years ago
 • Gutlaýan Uzak we manyly ýa$añ
  metehangokdepe 7 years ago
 • 1 merdan doglan gunin gutly bolsyn yaman yssyda bolupsunay :D oyun edyandirin
  Jemka91 7 years ago
 • Gutlaýan Uzak we manyly ýa$añ
  Karat 7 years ago
 • uzak hem manyly yasha!!!
  flame 7 years ago
 • doglan gunun bilen.
  yokardakylara menem gosulyan
  vipboy 7 years ago
 • Kursdash aka doglan gununiz bilen :)
  sukomoto 7 years ago
 • gutlaýan. g.j. bilen bagtly bol.
  Merw92 7 years ago
 • allajan  size gűnűńi ¥agtyljak arzuw,arzuwlaryńy gűclendirjek kuwwat,kuwwaty döreder ¥aly pul,puly gazanar ¥aly pursat,pursaty ulanar ¥aly akyl,akyly gorajak saglyk,saglygy ulaltjak $atlyk,$atlygy getirjek bagt,bagty du¥mak űcin uzak-uzak ¥a$ bersin!
  (ogurlyk gutlag :P)
  Doglan gununiz bn...
  messibet 7 years ago
 • Prognoz ligada chempion bolmak nesip etsin. Doglan gunun gutly bolsun.
  makgush 7 years ago
 • Oo gullukdaş:-) gutlaýan merdan beg, uzak hem manyly ýaşa. Saña jan-saglyk bagtly durmuş, işlerde üstünlik arzuw edýän;) Oo gullukdaş:-) gutlaýan merdan beg, uzak hem manyly ýaşa. Saña jan-saglyk bagtly durmuş, işlerde üstünlik arzuw edýän;) Oo gullukdaş:-) gutlaýan merdan beg, uzak hem manyly ýaşa. Saña jan-saglyk bagtly durmuş, işlerde üstünlik arzuw edýän;)
  makgush 7 years ago
 • Çota birhili gidipdirmaý ýokarda:D
  Broker 7 years ago
 • salam, in gowy arzuwlar
  Yegen 7 years ago
 • Gutlayan dost, arzuwlaryn hasyl bolsun! Janyn saglygyny, mashgala abadançylygyny dileyan dost
  1merdan 7 years ago
 • salam hemmňize, sylap gutlag ýazanyňyz üçin başym göge diredi, ýagşy durmuş-ýagşy günler hemmämizede ýar bolsun, şeýle günde siz bilen şatlyk paýlaşýanyma begenýän elbetde,Akylym1989 agza sylap açan mowzugyň üçin köp-köp sag bol
  Milashka92 7 years ago
 • salam hemmelere menem gijiragem bolsa gutlayyn " yatyp galandan, atyp gal " diyipdirler . Menem sizi doglan gununiz bilen gutlayan! Durmusda saglyk, abray , ustunlik, bagt, pak soygi arzuw edyan.uzak hem manyly omur surmek miyesser etsin. Doglan gununizi yeneki yyllar hem talyplar.comyn agzybir agzalarynyn arasynda bellemek miyesser etsin.
  turkmenntug 7 years ago
 • ömrüň uzak bolsun agam.gutlaýan
  chigitchi 7 years ago

 • gutlayaryn.yeneki yyllara gutlamak nesip etdim.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri