salam hormatly admin size ýüzlenmäm bar, nirede bolsaňyzam kyn görmän işiňizi taşlap talyplara geläýiň. bu ýeri başyna ýumurlyp barýara, azajygam bolsa seredäýiňdä hä,käbir açylýan boş temalara seredäýiň, ýa-da hapa sögünýän agzalary banlaýyň. normalny tema açyp bilmegi başarmaýan bolsa banlaýyň bu siziň çep eliňizden gelýärä. gaýrat ediň sizden uly haýyşt edýän!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir