salam talyp komçylar ýazgyň adyndan belli bolşy ýaly talyplarda tema açmak hakynda. bu günler biler bolsak eura-2012-iň oýunlary gidip ýör, agzalaryň köpüsi bu oýnuň prognoz ýaryşyna gatnaşýar diýsem ýalňyşmasam gerek. temany açmak bilen aýtjak bolýan zadym, käbir agzalar gelip ýönekeý zatlar hakda tema açýalar, şu ýaryş azalýança, eger mümkin boldugyndan temalary azyrak açaýsak oňat boljak. meselem talyplar.com-y açanymyzda eura-2012-ä degişli progoz temalar ýa-da futbola degişli temalar açylsa has oňat boljak.iň soňam bu günler iň köp okalyp, iň köp jogap ýazylýan temalar futbol hakda. bu meniň pikirim, men siziň açýan temalaryňyza erbet diýip, ýa-da kiçeltmek maksadym ýok, ýöne käbir agzalar yzly-yzyna tema baryny açýalar şolary 1 tema edip hem açsa boljaga. umuman maňa ýaman düşünmersiňiz diýip umyt etýän!

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir