Marynyň merw Futbol topary türkmenistanyň çempiýony uguryndaky oýunlarda jemi şu wagt 11 oýun oýnap, 8-oýunda ýeňip 3 0ýunda deňe-deň boldy. talyp sport-merw 1:1 şu günki bolan oýun bula, talyp sportuň ýerinde bolan. umuman bu ýyl Merw örän oňat oýnaýar. bu hakda 2-nji iýunda bolan oýun ýagny Merw-ahal oýun hem şaýady 2:0 hasapda Merwiň utmagy. gelen janköýerler, bu oýunda Rubiniň öňki oýunçusy wladimr Baýramowy hem gödüler. edil oýuna men gitmedim, jigim gelip gürrüň berdi. Uman bu ýyl Merwiň gidişi erbet däl.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir