Gowuşmadyk arzuw,başa barmadyk söýgi, şeýle ahwallar hakda ozalam birnäçe wakalar eşiden bolsaňyz gerek. Aşyk,öz magşugy üçin ähli zada kaýyl, sebäbi aşyk ýigidiň kalbynda söwer ýaryna bolan päk söýgi möwç urýar. Oň bar arzuwy öz magşugyny bagtly edip,oň bilen eşretli durmuşda ýaşamak. Ol öz geljekki ykbalyny söwer ýarsyz göz öňüne getirip bilenok.Emma birdenkä ajy aýralygyň hoşlaşyk pursday gelip ýetýär. Magşugynyň ,öz ene-atasynyň ýüzüne gelip bilmeýänligi sebäpli,söýen gülünden aýrylan aşyk neýlesin.... Ýürek ýanýar jiger bagry daglanýar...Aşyk ýürek bolsa şol bir sözi gaýtalap dur: " NESIBÄMIZ ÝOK EKENI..."

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir