Esselämualeýkim doganlar, dostlar ýagdaýlaryñyz, okuwlar, i$, güýçler gowmy? ($üküralhamdulilläh menem gowy!) $u temada käbir adamlañ meni gaty görjek, ýigrenjek temasyndan gozgandyryn!!! Her gün peri$de doga dileg etýä diýä, allatagalla $üküranalygyny bildirýä diýä, hudaýa $ükûr, allaha $ükür men peri$de bolupdyryn, gezip ýören bir haýwan bolmandyryn diýip, peri$de her gün $ükür edýä diýä... Sygyr-da $ükür edýä diýä, hudaýa $ükür men düýe bolmandyryn, uzak uzak kerwen ýol geçilip duran, agyr ýük basylyp duran düýe bolmandyryp diýip, sygyr $ükür edýä diýä... Düýe-de $ükür edýä diýä, hudaýa $ükür men gaplañ, $ir bolmandyryn, bir ejiz heýwanlary ýaryp duran gaplañ, $ir bolmandyryn diýip düýe-de $ükür edýä diýä... Gaplañ, $ir-de $ükûr edýä diýä, Hudaýa $ükür men e$ek bolmandyryn. Urulup dur, geli$igi ýok bir pes tutulýan haýwan diýip, gaplañ $ükür edýä diýä... E$ek-de $ûkür edýä diýä, hudaýa $ükür men it (güjük) bolmandyryn diýä, (itiñ nejisligi e$ekden güýçliräk) hudaýa $ükür diýip, e$ek-de $ükür edýä diýä... It-de (güjük) $ükûr edýä diýä, hudaýa $ükür men doñuz bolmandyryn, yslamda iiñ teleke iiiiñ haram zad doñuzdyr, tüýsünden tut, etinden tut, siññirinden tut, dur$une nejis aýyn, haram bolup duran zad doññuzdyr diýip, it $ükür edýä diýä... Emma doñuzuñda bir aýdýan kepi bar, doñuzda aýtýa hudaýa $ükür men muhammet pygamber (s.a.w)iñ ymmatyndan bolup bi namaz bolmandyryn, ýene men bi namaz adamdan gowy diýip doñuz-da $ükür edýä diýä... Yslamda iiiiiiiñ haram bolup duran zad doñuzdyr, doññuzda aýtýa hudaýa $ükür bi namaz bolmadygyma diýip!!!

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir