Esselämualeýkim dostlar we doganlar sagamanja otyrsyñyzmy? Maña siziñ biraz maslahatyñyz gerekdi kyn görmeseñiz? Men kiçiräkdim bir gyzy gowy görýädim ady jemaldy ulaldygymçada hasam gowy görip ba$ladym soñ oturup pikirlendim welinim men ony söýýänmikämäý diýdim wagt geçýärdi men ony dogurdanam söýipdirin ýöne söýýänimi oña hiç haçan bildirmändim olam meni $eýle gowy görýädi gürle$ýädik (sen meñ iñ gowy dostym) diýerdi. Karoçi men ony söýdim. Wagtyñ geçmegi bilen söýgimi bildirmänim üçin jemal ba$ga birine göwün beripdir diýip e$itdim men muña ynanmadym 2-3 gün geçdi ýene e$itdim soñ derrew e$iden badyma $o göwin beren oglanyñ ýanyna bardym oñ adam myratdy! Myrat sen jemal bilen söýi$ýäñmi? diýdim myrat howwa! diýdi subut et diýdim olam jañ edip kankretni men seni söýýän diýi$ip otyrlar. Gaharyma jemala nädip jañ edenimem bilmändirin soñam dilimden sypdyryp sen indi meni söýmän myrady söýýäñmi diýäýipdirin jemal bolsa aglady. Soñam jemal "Men seni gowy görýädim senem meni gowy görýäniñi söýýäniñi añýadym ýöne näme üçin maña aýtmadyñ men señ söýýän söziñe 3 ýyl gara$dym aýtmadyñ men senden erbet gaty gördim we myrada-da göwin berdim" diýdi. Ömrimde aglap görmändim welinim möññürüp agladym $o wagt. Özim $eýlebir utanjañdym diñe $o jemala göni seredip gûrle$ip bilýädim ba$ga hiç gyza göni seredibem bilemokdym utanyp. (Yzy bar)

Köneler, Yzganttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir