Ine

Aýallary gürletmäň müň dürli usuly bar, emma olary dymdyrmagyň welin, ýekeje usulam ýok diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 31
 • 209
 • 22/10/2017 07:22
 • 1 minutda oka

:)

diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda duşsa, bolmanda,ýarym sagatlap gürleşerler welin, emma birem beýlekisini diňleýän däldir,...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 3
 • 52
 • 22/10/2017 07:18
 • 1 minutda oka

Dàliñ Akyl bilen duşuşygy ýene-de gaytalanan mowzuk

Arada bazarda geň birini gördüm. Öz-ä bir horja, egninde-de köneje eşigi. Ol her geçeniňem alkymyna dykylyp barýar, mümkin hyzmatyny hödürleýändir-dä. Her kim oňa: "Özümkini nätjegimi bilemok" diýýär-de deňinden...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 12
 • 149
 • 22/10/2017 07:14
 • 4 minutda oka

“Umytlar adasy” merkezi - haýwanat dünýäsini goraýjylaryň hereketine goldaw berýän resmi merkezdirÖýsüz, idegsiz haýwanlara ýardam berýän merkezi döretmek hakynda jemgyýetçilik başlangyjy şeýle mysallaryň biri bolup, ol dessine döwlet goldawyna eýe boldy. Söhbet şeýle meýletinçileriň ozal bolup-bolmandygy hakynda...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 2
 • 81
 • 22/10/2017 04:08
 • 3 minutda oka

Gijäň rahat bolsun!

Gijäň rahat bolsun. Gowuja düýşler,

Öpüp maňlaýyňdan arzuwlap saňa.

Seni bela-beter, her hili güýçden,

Tä ýetýänçäm, ajap säherli daňa,

Oturaýyn, başujyňda goraglap,

Emaý bilen saçjagazlaryň darap.

Oturaýyn,...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 10
 • 126
 • 22/10/2017 03:35
 • 1 minutda oka

Saňa bolan söýgimdir...

Ertir saba-säher sag-aman örseň,

Bu-da meniň saňa bolan söýgimdir.

Gijeler süýjüje düýşleri görseň,

Bu-da meniň saňa bolan söýgimdir.Maňa beren, şol bäş mintlik rugsadyň,

Oturyp, ýada salan pursadyň,

Sanjylaýsa,...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 1
 • 61
 • 22/10/2017 03:31
 • 1 minutda oka

Aşyk men

Ýylgyranda, müñ gözele taý gelýän,

Güleninde, çyn ýüreginden gülýän,

Seredende, ýürejigimi dilýän,

Şol bakanja gözleriñe aşyk men.Edep-terbiýesine haýran men, haýran,

Seni wasp etmäge bilbilem saýrar,

Bolsagam...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 11
 • 104
 • 22/10/2017 03:26
 • 1 minutda oka

Kakamjan!

Ýolda yzda gabat gelsem kä ýarym,

Ýüzi nurly, çuň nazarly, saçam çal.

Digläp gidýär bütin süňňüm şol wagt,

Saňa meňzeş adamlara, kakamjan!Olar göýä tanaýan dek ogluňy,

Geçer-gider ýylgyrypjyk çalaja.

Görse...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 10
 • 154
 • 22/10/2017 03:24
 • 1 minutda oka

Ýene ýagyş ýagdy...

Ýene ýagyş ýagdy şäherimizde,

Ezlip ýörün sen hakda aýdym aýdyp.

Bir wagtky tutaşan aprel o:duny,

Belki, şu damjalar söndürer öýdüp.Hawa, aýdym aýdýan, göýä şahalar,

Yraň atýar, maňa düşünýän...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 11
 • 136
 • 22/10/2017 03:22
 • 1 minutda oka

Wagt... gaytalanan mowzuk

Soňky ýyllarda, belkide, soňky on ýyllar içinde, käbir adamlar uka doýmazlyk we o bilen bagly kynçylyklar hakynda köp şikaýat edýän bolup galypdyr. Muňa dürli sebäpleri getirýärler, meselem, häzirki zaman durmuşynyň...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 5
 • 121
 • 22/10/2017 09:40
 • 4 minutda oka