taze yyl

Täze ýylynyz bn mahriban agzalar, gelin azajyk gybat kakalyn.
gokjetm
 • 3
 • 281
 • 28/12/2017 01:47
 • 1 minutda oka

Bir goshguny tapmaga komek

Salam agzalar men Magtymguky Pyragynyn Menli atly goshgusyny gozelyan yone internetdenem kitaphanadaky kitaplardan hem tapyp bilemok.Yone shol goshgynyn ruscasy 11-nji synplaryn synag okuw kitabynda bar.Shonun turkmencesini tapyshmaga komek edin
Iskenderoff
 • 2
 • 288
 • 27/12/2017 09:31
 • 1 minutda oka

referat yazdym

Halkymyzyň parahatçylygyny gije-gündiz üpjün edýän edermen harby gullukçylarymyz bardyr. Bilmeýänler üçin ine şu aşakdakylary ýazmak isledim. Her bir ýurt özüne degişli teritoriýasyny milli bütewilik, ýurdunyň dünýäde...

DOWAMYNY OKA
garagazak
 • 0
 • 149
 • 27/12/2017 07:54
 • 1 minutda oka

Himiki elementleriň özlerini wasp edişi (goşgy)

H2-wodorod

Iň birinji wodorod

Это знает весь народ

Kawendişiň agtygy

Tablisaň öňbaşçysy.

Bilseňiz siz mollumlar

Eziz joram kislorod

Elementleň başlygyAgramym bir,özüm bir,

Padýezim bir,...

DOWAMYNY OKA
Mendeleyew
 • 3
 • 268
 • 27/12/2017 07:07
 • 2 minutda oka

H2-wodorod

Iň birinji wodorod

Это знает весь народ

Kawendişiň agtygy

Tablisaň öňbaşçysy.

Bilseňiz siz mollumlar

Eziz joram kislorod

Elementleň başlygyAgramym bir,özüm bir,

Padýezim bir,...

DOWAMYNY OKA
Mendeleyew
 • 0
 • 92
 • 27/12/2017 07:05
 • 2 minutda oka

Harsydünýâlik

Harsydünýâlik"Bismilla"bilen başlaýyn söze

Haýyr ýokdur şonsyz başlanan işde

Gaplañ kimin çala gözümüz açyk

Ýaşap ýöris alasarmyk bir düýşde"Bir başym bar müñ işim durmuşda "

Diýip gara...

DOWAMYNY OKA
Gerri
 • 0
 • 145
 • 27/12/2017 06:49
 • 1 minutda oka

Goşunymyzyň söweşjeň taýýarlygynyň kämilleşdirilmegi

Häzirki günlerde biz Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň gün-günden kämilleşip uly ösüşlere eýe bolýandygynyň şaýady bolýarys. Goşunymyzyň düzüminde uly ähmiýetli reformalar amala...

DOWAMYNY OKA
idolis
 • 0
 • 85
 • 27/12/2017 06:46
 • 1 minutda oka

JSScript name

window.alert(“test”)
gorers
 • 2
 • 199
 • 27/12/2017 02:09
 • 1 minutda oka

Bagt getirsin Täze ýyl

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halky täze ýyl baýramçylygyna zähmet üstünlikleri bilen tutanýerli we ruhubelent barýarlar. Bu baýramçylyk dünýä ýüzünde...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 183
 • 26/12/2017 02:33
 • 2 minutda oka

Salam Täze ýyl

Salam , Täze 2018-nji ýyl! Bu gün seni bagtyýarlyk döwrümizde şatlyk-şowhun bilen garşylamak, gör, nähili ýakymly. Biz seniň ýetip gelýän günleriňde ýakynlarymyzy Täze ýyl baýramy bilen gutlap, birek-birege iň gowy...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 137
 • 26/12/2017 02:31
 • 1 minutda oka