Asyl biz kimi üýtgetmeli???

Kä halatlarda durmuşy, daş-töweregindäki adamlary özgertmek, üýtgetmek isleýän adamlara gabat gelýän, ýöne ilki bilen özüni üýtgetmek barada pikir edýän adamlara heniz gabat gelmedim. Biz ilki bilen özümizi üýtgetmeli, gowy tarapa üýtgetmeli. Häsiýeti üýtgetmek mümkin däl diýjeklerem tapylar, elbetde, ýöne pikirlerimizi, düşünjelerimizi üýtgedip bi...

Dowamy »

36 0
Bilim, Talypbashy tarapyndan 1 day ago

Magistral Nebitgazgeçirijileri barada maglumat

Maňa nebitgaz pudagynyň magistral geçirijileri barada gazetda ýa-da žurnalda çykarylan ýa bolmasa çykarmaga niýetlenen giň göwrümdäki makala gerek. kimde maglumat bar bolsa teswir galdyrsa minnetdar bolardym..

Dowamy »

30 0
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 days ago

Arassalanan pagta ýagy: azyk bolçulygyna mynasyp goşant

Häzirki wagtda ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpjün etmek maksady bilen giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Önüm öndürmäge degişli bolan önümçilik kärhanalarynyň ählisinde ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek, ilaty arassa hem ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge degişli alnyp barylýan işlere mynasyp goşant goşmak maksadynda iş depgini artdyryly...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, Merd@n@ tarapyndan 4 days ago

Kitapcy.ml saýtynda täze bölümler

Kitapcy.ml saýty ýazyjy-şahyrlarymyzdan başga-da döredijilik intelligensiýasynyñ giñ gatlagyny ~ aýdymçylary, kompozitorlary, suratkeşleri, aktýorlary, režissýorlary, sport türgenlerini we başga-da dürli kärdäki watandaşlarymyzy öz sahypasynda görmek üçin bölümlerini köpeltdi. Türkmen medeniýetini dünýä tanatmagyñ ýeke-täk salgysyna öwrülen www.kit...

Dowamy »

76 0
Täzelikler, wagt tarapyndan 4 days ago

Edep hakynda

Edep hakda

Ynjalykly bolmaly ýöne, duýmaýan däl. Açyk sözli bolmaly ýöne, edepsiz däl.

Ynsan ilki başda ahlak taýdan okamagy gerek, diplomlar hünärler üçindir.

Bizi edepsizler däl-de edebimiz gürleden däldir.

Ýa-ha sözläp biljek sözi bolmaly ynsanyň, ýa-da dymyp otyryp biljek edebi.
...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 4 days ago

Beýniňizdäki ähli mümkinçiligi ýerlikli peýdalanyň!

Adamlary beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan esasy görkezijileriň biri olaryň beýnisiniň artykmaç mümkinçilikleri peýdalanyp bilmegidir. Ýagny adam beýnisi dogry we paýhasly ulanylanda birnäçe artykmaç ukyba eýedir. Soňky döwürlerde ynsanlaryň durmuşynda duş gelýän rowaçlyklar akylly-başly pikirlenmegiň netijesidir.
Pikir ýöretmek,...

Dowamy »

96 1
Bilim, Gurban93 tarapyndan 6 days ago

Gyzlar nädip göwreli bolýar. Tegelek stolyň başynda aç-açan söhbetdeşlik

Mowzugy ýazmagyma sebäp bolan gyz 1999-njy ýylyň gyzy ýagny 10 - njy synpyň okuwçysy .

Bu gyz bir ýigit bilen internetdiň üsti bilen tapyşyp, bazara gitjek bahanasy bilen öýden birnäçe gezek gidip bazarda görşüp, tanşyp we 3 aý töweregi söýşüpdir.

Oglan hem 10-njy synpyň okuwçysy

Ýaşlaryň arasyndaky s...

Dowamy »

254 3
Sorag-jogap, Gurban93 tarapyndan 6 days ago

Zäherli çörek

Her näme dograsaň aşyňa, ol hem çykar garşyňa (nakyl)

Gaýta-gaýta öýüniň gapysyny kakyp bir zatlar dileýän aýaldan ýadap, mazaly birahat bolan öýüň hanymy, bir gün ýene şol dilegçi gapysyny kakanda şondan halas bolmaly diýen karara gelýär. Dilegçä biraz garaşmagyny aýdyp aşhanadan bir çörek alyp arasyny açyp içine peýnir, zeýtun sal...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 6 days ago

Öýlenen ýigit we täze gelin

Iner ogul, tumar gelin! Eger az salymlyk ünsüňizi berip, ulyňyzy diňlemegi özüňize müwessa bilseňiz, size diýjek kelam agyz sözüm bar.

Ogul, saňa diýjek sargytlarym.

Sen indi öýlendiň, öýli-işikli bolduň. Bir bendäniň göz guwanjy, dünýäsine deňäp oturan gyzy bolsa seniň duluňy bezäp otyr. Ol indiki galan ömrüni seniň...

Dowamy »

134 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Gudaçylyk gatnaşyklary

Gudaçylyk gatnaşyklary babatda gürrüň edilende şol gudaçylyk gatnaşyklaryny açmakdan başlansa gowy bolar.

1. Ogul öýermekçi bolnanda bilip goýaýmaly ýörelgeler.

2. Ozaly bilen niýet-päliňi düzüwle. Şöhratdan peýdalanmak, ar almak kemsitmek, onuň şöhratyndan ýa-da onuň ejizlän wagtyndan peýdalanjak bolmak ýagşy däl. Ed...

Dowamy »

80 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Täze hyzmat - Elyeter.com

Hormatly adamlar bir zat paylasmakcy, peydaly programma cykdy - Elyeter.com, play marketda gozledin.

Bu yerde marketlardaky azyk onumlerrini, suyji tagamlary, suwlary we s.m harytlary amatly bahadan sargap, getirdip bolyar. Bu haty dostlarynyza paylasmagynyzyn hem hayys edyas, gowy hyzmat peydaly we elyeterlidir

Dowamy »

102 0
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 week ago

Güýz, 10.10.2018.ý. 09:03

Ýere düşdi şagyrdaşyp ýapraklar,
Alnym öpdi güýziň sowuk şemaly.
Damjasyn sepýardi zemin ýüzüne,
Kül reňkli bulutlar örtüp asmany....

Dowamy »

81 0
Edebiýat, Talypbashy tarapyndan 1 week ago

Gurbannepes Ata ogly barada

Kerim Gurbannepesow şo döwüriň çen bilen hasaplamaklaryna görä, resmi dokumentlere esaslanyp aýdanymyzda 1929-njy ýylda şol wagtky Gökdepe etrabynyň Ýylgynly obasynda, häzirki Türkmenistan daýhan birleşiginde eneden doglan. Onuň kakasyna Gurbannepes Ata ogly diýer ekenler. Ýeri gelende aýtsak Gurbannepes aga hem degişli äheňde tankytly goşgy düzýän...

Dowamy »

107 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Swetoforyň reňkleri näme üçin gyzyl, sary we ýaşyl?

Ilkibada swetoforlar ulanylmaga başlananda, demirýollardaky otlynyň gözegçiligi üçin bar bo­lan yşaratlar ulanylypdyr. Şol wagtlar gyzyl reňki “dur” diýmegi aňladýardy.

1830-njy ýyllarda demirýollaryň adam durmuşyna aralaşanda “duýduryş” yşygynyň reňki ýa­şyl, “geç” yşygynyň reňki bolsa ak bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen ak reňkiň yş...

Dowamy »

118 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Durmuş toýuň

Bu gün seniň durmuş toýyň
Rowan bolýaň durmuş ýola
Giň töre düşsin aýagyň
Bagtyňyz meňzesin güle.

Ýaryň gelýär eli gülli
Bolsun mydam şirin dilli
Baran öýüň agzalarna
Bolgun mydam güler ýüzli.

Öýe ätläp sag aýakdan
Ojagyňa bolgun söýe
Gaýynlarňa bolup höwür
...

Dowamy »

97 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Irki döwür arap poeziýasyndan nusgalar

Irki döwür arap poeziýasyndan nusgalar

Ykbalym dürli-dürli synaglardan geçirdi,
Synagdan geçdim welin, ýyllar ara açardy.
Döwür meni üýtgetdi, oýnady ýumak kimin,
Özi hiç üytgemedi, aldady tapsa çemin.
Döwür tanaplary bile berk dañdy meni,
Loly oýunlaryn etdi, bilmedi çeni.

Ahmet ibn...

Dowamy »

68 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Gökdepe galasy basylyp alynandan Türkmenleriñ täze düzgündäki hal-ýagdaýy

Täze ýola goýulýan mekdeplerde esasy mesele, rus medeniýetiniñ, däp-dessurynyñ bir söz bilen aýdylanda «beýik halkdygyny» görkezmek we olary, ýaş Türkmenleriñ añyna guýmakdy. Aýry tarapdan beýik döwlet şaunizimini ýöretmek üçin, Türkmenlere öz däp-dessurlaryny unutdyrmakdy.

Britan ofiseri H.Moser bilen duşuşan «Bäş serdar» oña Gökdep...

Dowamy »

96 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

Dini Şiri Aýna gyz

(1962-2016)

Durabilbez seni gören adamzat,
Akyl-huşum haýran eden Aýna gyz.
Toý güni synladym seni, perizat,
Ýüregimi weýran eden Aýna gyz.

Boýdaşlaryň bilen dursuň jem bolup,
Arasynda saýlanýarsyň Aý bolup,
Ak ýüzüňde gara gaşyň ýaý bolup,
Akyl-huşum haýran eden Aýna gyz.

Dowamy »

125 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 week ago

♡♡♡♡

......................

Dowamy »

89 1
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 week ago

В Дашогузе вручены паспорта новым гражданам страны

В торжественной обстановке паспорта гражданина Туркменистана получили 333 человека

На состоявшемся в меджлис зале хякимлика города Дашогуз торжественном мероприятии при участии представителей миграционной службой, общественных организаций, почетных старейшин и деятелей культуры велаята 333 новым гражданам страны были вручены паспорта...

Dowamy »

113 1
Täzelikler, Merd@n@ tarapyndan 2 weeks ago