DÜNÝÄ YKRARLY MILLI MERTEBE

Türkmençilikde at-abraýly ynsana mahsus bolan esasy sypatlaryň içinde hökmany suratda köpçülikde sözi geçginlilik hem bar. Munuň özi şol abraýly kişiniň öz şahsy aladalarynyň çäginden çykyp, il bähbidini aramaga ýaraýandygyny...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 31
 • 06/12/2017 05:35
 • 6 minutda oka

BAGŞYLAR JEM BOLUP AÝDYM AÝDANDA...

Golaýda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda bagşyçylyk sungatyna bagyşlanyp «Halypalaryň mekdebi halkyň ruhy mirasydyr» atly festiwal geçirildi. Iki günläp...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 27
 • 06/12/2017 05:34
 • 3 minutda oka

Prezident Berdimuhamedowa orsýetlileriň 7%-i ynanýar (Jemgyýetçilik pikiri)

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa orsýetlileriň diňe 7 prosenti ynanýar. Bu netije 5-nji dekabrda ТАСС habar gullugynyň metbugat ýygnagynda, Jemgyýetçilik pikirlerini öwrenmek boýunça Bütinrussiýa merkezi...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 65
 • 06/12/2017 12:28
 • 1 minutda oka

Prezident Türkmenistanyň ýyladyş ulgamlaryny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 4-nji dekabrda käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň we Aşgabadyň häkimleriniň gatnaşmaklarynda göni wodeoşekilli aragatnaşykda iş maslahatyny geçirdi.Prezident...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 47
 • 06/12/2017 12:27
 • 2 minutda oka

Prezident polisiýanyň ýerli wekilleriniň işine gözegçiligiň gowşadylmagyndan nägilelik bildirdi

4-nji dekabrda geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda içeri işler ministri Isgender Mulikow jemgyýetçilik tertibini pugtalandyrmak, düzgün bozmalaryň hem-de ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen alnyp barylýan...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 56
 • 06/12/2017 12:25
 • 1 minutda oka

Türkmenistan we Eýran halkara arbitraž sudunda sudlaşar

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 4-nji dekabrda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi we onuň dowamynda täze bellenilen ministr – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Myrat Arçaçew (suratda) hasabat...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 87
 • 05/12/2017 02:54
 • 1 minutda oka

Türkmenistanly agyr atletikaçylar we pälwanlar halkara ýaryşlarynda medal gazandy

28-nji noýabrdan 5-nji dekabr aralygynda Anahaýmde (ABŞ) agyr atletika boýunça dünýäniň 83-nji çemponaty geçirilýär. 4-nji debardaky maglumatlara görä, Türkmenistanyň ýygyndy komandasy dört kümüş we iki bürünç medal...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 69
 • 04/12/2017 04:16
 • 1 minutda oka

Täze ýyldan Türkmenistanyň býujet edaralarynyň işgärleri 30% kemeldiler we käbir çagalar baglary ýapylar

“Türkmenistanyň Hronikasynyň” habarçylarynyň maglumatyna görä, ýurduň döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän guramalarynyň we edaralarynyň ählisine, şol sanda nebit-gaz pudagyna ýokarky edaralardan iş orunlaryny şu...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 88
 • 04/12/2017 02:01
 • 1 minutda oka

Türkmenistanda parlament saýlawlary kampaniýasy başlandy

2-nji dekabrda Türkmenistanyň Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparynyň Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň dördünji çagyrylyşynyň agzalarynyň,...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 3
 • 71
 • 04/12/2017 01:59
 • 1 minutda oka

Prezident Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda “azyk bolçulygyny” döretmegi tabşyrdy

Wise-premýer Orazmyrat Gurbannazarow Ministrler kabinetiniň 1-nji dekabrda geçirilen mejlisinde prezidnet Gurbanguly Berdimuhamedowa öz gözegçilik edýän pudagy bolan söwda ulgamy, içerki bazaryň ýokary hilli, dürli görnüşli...

DOWAMYNY OKA
Ahally99
 • 1
 • 76
 • 03/12/2017 12:46
 • 1 minutda oka