salam

salamchik,talyplar!!))
ruqaya
 • 3
 • 136
 • 12/07/2017 11:05
 • 1 minutda oka

Tabyt hekaýa- Gurbannazar Ezizow

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy....

DOWAMYNY OKA
talyby
 • 2
 • 186
 • 12/07/2017 07:47
 • 4 minutda oka

Dushundir

Namedigine dushunemok
Atajan0404
 • 3
 • 160
 • 12/07/2017 02:14
 • 1 minutda oka

Aziada-2017

“Sagdynlyk we ruhubelentlik” ýylynyň iri taryhy wakalarynyň biri boljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ᴠ Aziýa oýunlarynyň ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilmegine görülýän taýýarlyk işleri...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 2
 • 265
 • 11/07/2017 04:10
 • 1 minutda oka
 • 7
 • 256
 • 11/07/2017 01:07
 • 1 minutda oka

Tämiz tebigatGolaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap Geňeşi, Bagtyýarlyk etrap häkimligi, Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň 4-nji bölimi, Bagtyýarlyk etrap prokuraturasy...

DOWAMYNY OKA
Amantalyp
 • 3
 • 163
 • 11/07/2017 11:29
 • 1 minutda oka

Garaşsyz Watanmyzyň bagtyýar körpeleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesillermiziň her bir güni şadyýan, gyzykly pursatlara baý. Ýurdumyzda ençeme mekdepler, çagalar baglary ulanylmaga berilýär.Ynha şolaryň biri hem paýtagtymyzyň çäginde...

DOWAMYNY OKA
Amantalyp
 • 0
 • 30
 • 11/07/2017 11:28
 • 1 minutda oka

“Edepli-ekramly türkmen gyzlary”

Türkmenbaşy dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 4
 • 144
 • 10/07/2017 09:51
 • 1 minutda oka

“Berkarar döwletiň, bagtly gününde”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň gurnamagynda “Älem” medeni dynç alyş merkezinde “Nesil” çagalar sagaldyş dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň gatnaşmaklarynda...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 51
 • 10/07/2017 09:50
 • 1 minutda oka

“Arkadagyň saýasynda bagtyýardyr sagdyn nesil”

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglar ministrliginiň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Gökdere jülgesinde ýerleşýän “Demirýolçy” çagalar sagaldyş dynç alyş merkeziniň sport meýdançasynda Türkmenistanda...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 2
 • 115
 • 10/07/2017 09:49
 • 1 minutda oka