Aziadanyň uly möçberli açylyş dabarasynyň bir parçasy Parfiýa Nusaýyna bagyşlandy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy hakydamyzda uzak wagt saklanar. Ol üç ýarym sagada golaý dowam edip, jadyly pursatlar deýin geçip gitdi. Döwlet Baştutanlary, resmi wekiliýetleriň...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 19
 • 21/09/2017 11:56
 • 14 minutda oka

Awtobuslardaky gatnaw üçin nagt däl tölege geçmäge girişildi

Türkmenistan ilata hyzmat etmek ulgamyna täze tehnologiýalary işjeň ornaşdyrýar. Sentýabrda Aşgabadyň jemgyýetçilik ulag ulgamyna tölegiň elektron görnüşiniň girizilip başlanmagy bu ugurdaky nobatdaky ädim boldy....

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 33
 • 21/09/2017 11:49
 • 2 minutda oka

Awtobuslardaky gatnaw üçin nagt däl tölege geçmäge girişildi

Türkmenistan ilata hyzmat etmek ulgamyna täze tehnologiýalary işjeň ornaşdyrýar. Sentýabrda Aşgabadyň jemgyýetçilik ulag ulgamyna tölegiň elektron görnüşiniň girizilip başlanmagy bu ugurdaky nobatdaky ädim boldy....

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 20
 • 21/09/2017 11:49
 • 2 minutda oka

Petekleriň bahalary

Bu blogda size petekleriň bahalary barada tanyşdyrmakçy. Aýratyn bellemeli gowy zadymyz, petekler 14 ýaşa ýetmedik çagalara we ýarawsyz(enwalidlere) degişli petek satylýan nokatlarda ýörite ýarawsyzlygy ýa-da 14 ýaşa ýetmedikligi...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 4
 • 68
 • 21/09/2017 10:23
 • 1 minutda oka

Ýeňil atletika boýunça ýaryşyň soňky güni dokuz medal gowşurylar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ýaryşy 20-nji sentýabr çarşenbe güni geçirilip, onda sebitleýin möçberde täze ýedi sany şahsy çempion...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 26
 • 21/09/2017 10:06
 • 2 minutda oka

Ahalteke kubogy ugrundaky özbaşdak we toparlaýyn geçiriljek ýaryş Aşgabat 2017-niň atly sportuna badalga bererPenşenbe güni Ahalteke kubogy ugrunda utulan çykdy usulynda iki tapgyrda geçiriljek özbaşdak we toparlaýyn ýaryş Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň atly sporty (konkur) boýunça geçiriljek...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 19
 • 21/09/2017 10:05
 • 1 minutda oka

Ahalteke kubogy ugrundaky özbaşdak we toparlaýyn geçiriljek ýaryş Aşgabat 2017-niň atly sportuna badalga bererPenşenbe güni Ahalteke kubogy ugrunda utulan çykdy usulynda iki tapgyrda geçiriljek özbaşdak we toparlaýyn ýaryş Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň atly sporty (konkur) boýunça geçiriljek...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 19
 • 21/09/2017 10:05
 • 1 minutda oka

Guşakly göreşde aglaba altyn medaly türkmen türgenleri eýelediTürkmenistanly türgenler Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde hepdäniň sişenbe güni geçirilen guşakly göreş sporty boýunça jemi 13 sany altyn medaly gazanmagyň hötdesinden geldiler!

Başa-baş...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 24
 • 21/09/2017 10:04
 • 3 minutda oka

Aşgabat 2017-ä buýsanjymyz ulyArkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallasy halkymyzyň baş saglygy, olaryň rahat asuda ýaşamagy , daşary ýurtlylar bilen dostluk gatnaşyklary ýola goýmagy – bularyň ählisi Aziada-2017-niň baş maksadydyr. Ýurdumyzda sporty...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 22
 • 20/09/2017 06:17
 • 1 minutda oka

Aşgabat-2017-ä buýsanjymyz ulyArkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallasy halkymyzyň baş saglygy , olaryň rahat asuda ýaşamagy , daşary ýurtlar bilen dosdana gatnaşyklary ýola goýmagy –bularyň ählisi Aziýada-2017-niň baş maksady. Ýurdumyzda sporty...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 23
 • 20/09/2017 05:48
 • 1 minutda oka