KOMEK

Salawmaleykim.Mana ertir.comdaky @morrison agzanyn habarlashar yaly salgysy gerekdi,in bolmanda at familyasy,gayrat edip bilseniz aydyn
mekank
 • 9
 • 217
 • 27/10/2017 09:54
 • 1 minutda oka

JENNET ŞEÝLE UZAKDAMY?

Ulular näme üçin beýle köp ýatýarlar - bilip bilemok?! Aslynda, bilmeýän zadym köp, emma, bugün oturyp pikirlenjek bu zatlar barada.Düyn Berdi täzeje kompýuter alypdyr, ýöne kompýuterini meň bilen oýnamak islemedi....

DOWAMYNY OKA
ata
 • 3
 • 107
 • 27/10/2017 06:28
 • 2 minutda oka

Eşiden zatlaryňy anyklaman başgalaryna gürrüň bermek dogrumy?

Salam agza we myhmanlar!Ilki bu ýyl üýtgedilmedik bolsa, hemmäňizi Garaşsyzlyk Baýramymyzyň 26-njy ýyly bn gutlaýan!Asyl mowzuga gelsem, bir ýagdaýy ähmiýetlilik bn belläsim gelýär. Bir hadysda:"Kişä eşiden zatlaryny aýtmak günä hökmünde ýeter."...

DOWAMYNY OKA
ata
 • 6
 • 142
 • 27/10/2017 05:42
 • 2 minutda oka

Setirlem ezilse duýgylamdandyr....

Owadan, päkize arzuw-hyýala

Meň ýüregim üýtgemejek watandy.

Bu gün şol paşmadyk arzuwlam üçin,

Öz çagalyk ýyllarymdan utandym.Uzak menzilleriň külpeti hakda,

Dek bäş ýyl owalam etmändim pikir.

Ýöne...

DOWAMYNY OKA
OrazM
 • 4
 • 99
 • 26/10/2017 01:56
 • 1 minutda oka

Men seni şeýle bir söýesim gelýär...

Men seni şeýle bir söýesim gelýär,

Ýylydasym gelýär sowukly gyşda.

Ýalňyz wagtyň, bolup men seniň hemraň,

Saýawan bolasym gelýär ýagyşda.Men seni şeýle bir söýesim gelýär,

Bagş edesim gelýär tutuş...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 11
 • 222
 • 26/10/2017 01:28
 • 1 minutda oka

Öwrensin

Ýyldyzlar ýaldyrap, ýanyp-öçmäni,

Guwlar tans oýnaýyp, täsin uçmany,

Ýeller emaý bilen öwsüp geçmäni,

Seniň näzli ýöreýşiňden öwrensin.Agaçlar, ýapraklar reňkin almany,

Şybyrdaşyp, şirin owaz çalmany,

Asmanda...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 2
 • 83
 • 26/10/2017 01:26
 • 1 minutda oka

Men goşgy ýazaryn, ýazaryn aýdym...

Men goşgy ýazaryn, ýazaryn aýdym,

Daglaryň başyna ýetirip waspyň.

Megerem tapmaryn sen deý gözeli,

Söksem-de zeminiň üstüni-astyn.Men goşgy ýazaryn, ýazaryn aýdym,

Säherler şemala tutup ýüzümi.

Eger...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 1
 • 75
 • 26/10/2017 01:24
 • 1 minutda oka

Nahili düşündiriş berersiñiz?

Tàk baýlygym senli günleñ lezzeti,
Tàk baýlygym senli günleñ ezýeti.
OrazM
 • 5
 • 107
 • 25/10/2017 10:42
 • 1 minutda oka

Dine Soygi Hakda ♥

Soygi hacanda ikitaraplayyn bolonda mana eye bolyar.

♥∞♥

Dunyade soygulin yuzunden owodan gornus soygulin sesinden yakymly owaz yok.

♥∞♥

Ayralyk edil yel yaly ol gowsak soygini...

DOWAMYNY OKA
Gowjam
 • 16
 • 196
 • 25/10/2017 07:11
 • 1 minutda oka

Zalymmydyň sen?!Sebäpsiz söýgüniň oduna ýakyp,

Agladyp öldüren, zalymmydyň sen?!

Ýa adyňy ykbalyma ýazdyryp,

Söýgüden okadan, alymmydyň sen?!Ykbal bilen, ýaryşdyryp ozduryp,

Erkim alyp, hem janymy syzdyryp,

Duýman durkam,...

DOWAMYNY OKA
Nazaryyett
 • 1
 • 86
 • 25/10/2017 11:35
 • 1 minutda oka