Oýunlar diýseň çekeleşikli gidýär. Medallar(suratly)

Häzirki wagt Türkmenistan birinjiligi saklamagy başarýar. 22.09.2017-nji ýylda, ýaryşda Türkmenistan döwleti sportuň ähli görnüşi boýunça 59 sany altyn, 43 sany kümüş, 46 sany bürünç medallaryň eýeleri boldy. Galan...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 29
 • 22/09/2017 10:52
 • 1 minutda oka

Aşgabat 2017 oýunlarynyň bäşinji güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabatÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň dowam edýän bäşinji gününde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary tolgundyryjy duýgulary başdan geçirmeklerini dowam edýär. Çünki, bu...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 1
 • 28
 • 22/09/2017 10:50
 • 2 minutda oka

Şägirt halypadan ozdurdy ýa-da Bekdurdyýew tälimçisinden ökde çykdyTürkmenistanly Ibabekir Bekdurdyýew özüniň bilýard sporty boýunça rus piramidasy boýunça erkin usulyň şahsy final ýaryşynda garşydaşyndan üstün çykmagynyň sebäbini ökde tälimçisiniň geçen türgenleşikleriniň...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 19
 • 22/09/2017 10:47
 • 1 minutda oka

Guşakly göreş boýunça tälimçi Garajaýew ýaryşlaryň üçünji gününde gazak göreşi hem-de pahlawani tapgyrlarynda güýçli garşydaşlaryň bolmagyna garaşýarAşgabat 2017 ady bilen dünýä dolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde görlen göreşlerden gazak göreşi hem-de pahlawani guşakly göreş sport ugrunyň beýleki görnüşlerinden has-da...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 9
 • 22/09/2017 10:46
 • 1 minutda oka

Gündelik hasabat: 21-nji sentýabr, hepdäniň penşenbe güniÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary döwründe iň gyzgalaňly hem-de oýunlaryň tertipnamasyna laýyklykda iň köp ýaryşlaryň geçiriljek güni hepdäniň penşenbe güni, ýagny 21-nji sentýabrdyr.

Penşenbe...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 12
 • 22/09/2017 10:45
 • 3 minutda oka

Filippinli garyşyk söweş sungatynyň türgeni guşakly göreş boýunça kämilleşmek isleýär

Durmuş her kim üçin bir ýerden başlanýar, emma Kristof Hofman üçin ähli zat telewizoryň başynda başlady.

Filippinli türgen Kristof Hofman Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda geçirilýän...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 12
 • 22/09/2017 10:44
 • 1 minutda oka

Bosgunlar topary Aşgabat 2017-ä minnetdarlyk bildirýärler. Indiki maksat, Tokio 2020-niň medallaryÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan bosgunlar toparynyň agzalary dünýä derejesinde geçiriljek geljekki ýaryşlarda hem bosgunlara gatnaşmaga mümkinçilik döredilmegine uly umyt bildirýärler.

Bäş...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 15
 • 22/09/2017 10:43
 • 2 minutda oka

Basketbolçy Paşkow öz oýnaýan türkmen toparyny ýeňşe ruhlandyrýar

Türkmenistanyň 3x3 basketbol toparynyň oýunçysy Aleksandr Paşkow B toparyň final ýaryşynda Yragyň ýygyndy topary bilen duşuşjak ýygyndysyny ýeňşe höweslendirýär.

Iki tarap 22-nji sentýabrda, anna güni 3x3 basketbol...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 11
 • 22/09/2017 10:42
 • 2 minutda oka

Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ozalky Ilçisi Wahdat Sultan-zade sport baýramyndan galan täsirler barada gürrüň berýär

„Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň açylyş dabarasyna çagyrylan myhmanlaryň arasynda öz wekilçilik eden döwletleri bilen Türkmenistanyň arasynda ynanşykly gatnaşyklary ýola goýmaga we köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 23
 • 21/09/2017 12:01
 • 3 minutda oka

Pygy Baýramdurdyýew: Oýunlar ýurdumyzyň beýik gazananlaryny alamatlandyrýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny ýakmak ynanylan , Türkmenistanyň at gazanan atşynasy, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Pygy Baýramdurdyýew interwýu...

DOWAMYNY OKA
Akademik
 • 0
 • 24
 • 21/09/2017 12:00
 • 2 minutda oka