vpn gerek

#Ishleyan vpn gerekdi, bilyan bolsanyz
LIDERRR
 • 1
 • 133
 • 18/07/2017 03:09
 • 1 minutda oka

EL HÜNÄRLI IL GEZER

Güneşe baý tomus paslynyň häzirki günlerinde bagtyýar çagalaryň şatlykly sesleri abadan ýurdumyza gaýtalanmajak gözellik goşýar, öçmejek öwüşgin çaýýar. Ýurdumyzyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesinde...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 56
 • 17/07/2017 10:54
 • 2 minutda oka

Türkmenistanda ykdysadyýeti dolandyrmak we maliýe ulgamyny özgertmek hakynda

Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň täze tapgyry, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda giň gerimli özgertmeleriň geçirilmegi döwlet dolandyryş düzümlerini kämilleşdirmegiň hasabyna döwlet wezipelerini (funksiýalaryny) amatly...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 70
 • 17/07/2017 10:53
 • 1 minutda oka

Täze jaý toýlary

Ýurdumuzyň baş şäheri болан пайтагтымыз Ашгабадыň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 98
 • 15/07/2017 08:29
 • 1 minutda oka

Okanyña degýän goşgy.

Söýme meni, eger oduñ,

Doñumy çözmejek bolsa.

Söýme meni, seniñ gämiñ,

Deñzimde ýüzmejek bolsa.Söýme meni, pikirleriñ,

Pikrimi bilmejek bolsa.

Seni görüp didelerim,

Begenip, gülmejek bolsañ.Söýme...

DOWAMYNY OKA
wahwahwah
 • 1
 • 160
 • 14/07/2017 08:49
 • 1 minutda oka

HALKYŇ SAGLYGY - ÝURDUŇ BAÝLYGY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ugurlarynda gazanylýan üstünlikler, oňyn özgertmeler hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlarynyň aýdyň netijeleridir. Bu beýik işleriň özeninde bolsa, milli...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 68
 • 14/07/2017 09:23
 • 8 minutda oka

Hakykatdanam sheyle bolarmy

Salam

name diyip yazjagymam bilemok. Ay bolya sorag berayerin
Talyplar.com hem bloklanarmy????.
wahwahwah
 • 0
 • 102
 • 14/07/2017 06:32
 • 1 minutda oka

kömek

Russiýaň ilçihanasynyň wiza oçurda goýýan bölüminiň nomeri gerek
mekank
 • 3
 • 161
 • 13/07/2017 03:58
 • 1 minutda oka
 • 3
 • 134
 • 13/07/2017 02:43
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyň Saglygy goraýşy bagtyýarlyk döwründe

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işlenilip düzülen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşi strategiýasynda döwletimizi dünýäniň ykdysady ösüşi we ilatyň hal-ýagdaýy babatynda iň ýokary görkezijili...

DOWAMYNY OKA
BegaLukman
 • 0
 • 64
 • 13/07/2017 10:43
 • 8 minutda oka