"Maşgala mekdebi" diýip saýt bar eken.

Çaga terbiýesi hakynda peýdasy degjek saýt bar eken, MAŞGALA MEKDEBI diýip. Özüm-ä gowy gördüm. Size-de peýdasy deger diýip adresini goýjak, girip görseňiz.

https://masgalamekdebi.com

Dowamy »

15 0
Täzelikler, messibet tarapyndan 13 hours ago

Okuw barada

Salawmaleykum hormatly agzalar aranyzda SAT TOEFL IELTS halkara synaglara tabsyryp goreniniz barmy eger bar bolsa sorajak maglumatlarym bardy gylyjov99@list.ru suna yazayyn

Dowamy »

17 1
Bilim, .... tarapyndan 14 hours ago

Ogluna Gargan Ene...

Ogluna gargan ene Bu hakykat bolmasady... Ähli kişi, tutuş millet ýalan-ýalan diýip gygyrsady... Onuň ady Enedi. Näme üçin Allah oňa beýle ady beripdir bilemok. Adamsy ýogalyp bir ogul bir gyz bilen ýalňyz galjakdygy üçinmi? Ýa-da dünýede iň ajy ykbalyň ýene enäniň paýyna düşýäni üçinmi? Ýa-da ýöne dünýä inmezinden sähelçe gün öň ýanynda ýogalan en...

Dowamy »

48 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

KER ADAMYŇ HASSA GOŇŞUSYNA HAL-AHWAL SORAMGA BARMAGY

Köp zady gören, tejribeli bir adam, bir gün ker birine gońşusynyń hassadygyny düşündirýär. Onuń gońşusynyń hökmany suratda ýagdaýyny soramaga gitmelidigini hem berk belleýär. Ker: - Birinjiden-ä gulagym hiç zady eşidenok ahyryn, onuń ýanyna gidip näme gürläyin? İkinjiden hem ol adam hassa bolsa sesi hem ýuwaş çykar, muny men ýaly ker adam asla hem...

Dowamy »

32 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Aydymlary Remix etmek hyzmaty

Aydymlary remix edyaris
Habarlasyn perhatsabirow6@gmail.com

Dowamy »

23 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

ELIŇDÄKINIŇ GADYRYNY BIL

Paltolary ýyrtyk-myrtyk bolan iki sany çaga gapymy kakdy:
– Köne gazetiňiz barmy, hanym?- Işim kändi. Ilki ýok diýmek isledim, ýöne aýaklaryna gözüm düşen badyna dymdym. Ikisiniň hem aýagynda köne köwüş bardy we aýaklary öldi.
– Öýe giriň, size çaý taýýarlap bereýin.- diýdim. Hiç geplemeýärdiler. Öl köwüşleri halyda yz galdyrypdy. Ola...

Dowamy »

51 1
Edebiýat, Rowana tarapyndan 1 day ago

Owadan gelniň syry (Rowaýat)

Köpüň üşen ýerinde her hili gyzykly gürrüňler, rowaýatlar eşdýärsiň. Bu gezekki gürüňçilik ýylanlar barada boldy. Biri: “Hazyna nirede gömülen bolsa, ýylan şony saklaýarmyş” diýse, beýlekisi: “Ýetişen ýylan her hili zada öwrülip bilýärmişin” diýdi. Şonda Akmyrat baba ýylanlar barada eşdenlerinden gürrüň bermäge başlady.

Gadym wagtla...

Dowamy »

76 5
Edebiýat, Rowana tarapyndan 1 day ago

Gijeki Çat

Gijeki çat açalyñla

Dowamy »

50 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

TMCELL-DE Taze Nyrh Meyilnama

Salam Talyplar.comyñ gadyrly agzalary

Size Tmcelde taze nyrh meyilnamanyñ açylanlygy barada habar beryaris.

Sowgat-1000+

Içinde

1000minut
300Sms
500Mb

Musderi tolegi 25manat
Nyrh meyilnama gecmegin bahasy 1 manat
"Sowgat-1000+" nyrh meýilnamasyn...

Dowamy »

99 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

GIJELER

Aýly gije otyrn, gaýygyň üstünde,
Seniň kimin, OWADAN aýyň astynda.
Geçmişimiz ýatlap otyrn, aslynda,
Söýgimizi duýmadylar wagtynda.

Aý şöhlesi, deňziň ýüzüne düşende,
Seň keşbiňi görýän onuň ýüzünde.
Sen ajy ýylgyryp, maňa bakypdyň,
Şol gün meni, ýeke goyup gidipdiň.

Diňe men...

Dowamy »

26 1
Edebiýat, Oylanmalar Ummany tarapyndan 1 day ago

Dilime gelen sozler goşgy boldy.

Salam mähriban ildeşler. Ýadyňyza düşýän bolsa arada goşgy düzüp çykardym, ýöne goşgy düzmekde has ussat agzalarymyz kemçilik tapdylar we öwretdiler. Örän minnetdar! Indi ýene bir goşgyny paýlaşasym geldi. Bu goşgyny bir gyz "maňa ýazma"diýenden soň düzdüm. Baha beriň.

Senä maňa ýazma diýdiň,
Menem saňa ýazjak diýdim.
...

Dowamy »

79 4
Edebiýat, Yaş Şahyr tarapyndan 2 days ago

Gowaçanyň bol hasyly ýygnaldy

Gowaçadan hasyl almagyň köp zähmeti talap edýän işdigine garamazdan eziz ýurdumyzda her ýyl pagtanyň 1 million 50 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Öndürilen pagta hasyly Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalaryny, azyk senagatyna degişli zawodlary çig mal bilen üpjün edýär. Pagta arassalaýjy zawodlarynda işlenen pagtanyň özümizden a...

Dowamy »

38 1
Täzelikler, kitaphanachy tarapyndan 2 days ago

Söz bermek dramasy

Haysysy ynandyryjy? 1-nji:Oglan gulluga gidýä, gullukdan täzesini tapýa, öýlenip çagaly bolup gelýä, poyuzda üýşüp gelýäler! 2-nji: Gyz oglan gulluga gidende başgasyny tapýa, oglan gelinçä eýýäm çagaly bolýa.
Gyzlar iki topara bölünýäler. 1-njisi: Öz peýdasy/baýlyga bolan höwesi sebapli sozini pozyar. Kicirak bir bahanajyk tapyada davai...

Dowamy »

101 4
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 3 days ago

Amalia Gulmyradowa - ''Seredäýdä'' aýdymynyñ sözleri

Seredäý-dä, seredäý-dä,
Eredäý-dä, eredäý-dä meni,
Gara gözüm seredäý-dä.

Seredäý gözlerime,
Köp zada düşünersiñ,
Mendäki bu ýüregimi
Ýaralama gel...
Deñeme meni, öñki soñkularyña,
Gyzykly däl aýtmak geçmişiñ hakda,
Geçen geçdi biz täze durmuşda,
Gel unudaly hemme zady......

Dowamy »

71 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Hemra Rejepow-Gülşadym aýdymynyñ sözleri

Gülşadym tans etsene,
Gülşadym ''ýok'' diýme,
Gülşadym ýakma beýtme,
Söýmeýändir öýtme.
(gaýtalamak)

Gara gözler bakýar,
Meni yşk oda ýakýar,
Akja dişleriñ ýaldyrar,
Goşa narlaryñ öllürdä.

Men diýdim: ''ezizim söýşeli'',
Sen diýdiñ: ''Ondan öñ gürleşeli'',
...

Dowamy »

29 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Azat Dönmezow we Amalia - ýadymdan çykanok aýdymynyñ sözleri

Ýadymdan çykanok seniñ gözleriñ,
Ýadymdan çykanok seniñ sözleriñ.
Gel ýene el-ele goýsana janym,
Ýadymdan çykanok geçen günlerim.
(gaýtalamak)

Günler geçip dur, ýeller öwsüp dur,
Sensiz ömrüm geçip dur, gussaly janym.
Sen ýar nirede, gel men bu ýerde,
Sensiz galdym bu derde, halas et ý...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 days ago

Clash Of Clans

Salam doslar ullakan komeginiz gerek mana

Onda basladyk

Menin bazamy alyp bilemok name ucindir aljak bolyan hemme parollary zatlary dogry gelya welin ahyrynda supercell id diyip cykarya 6sany san yazmaly diyyar sol sanlary nirden almalyka hayys komeginiz gerek

Soñ sol bazany supercell idden çykaryp bolar...

Dowamy »

68 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

Dostluk.ru — Dostlaryň bilen bile bol

Essalawmaleýkum, Hormatly Türkmen internet ulanyjylary!! Ine bugün Size täze Türkmen web saýty barada habar berýäs. Elbetde, köp funksiýalar ýok bolup biler. Emma, dama-dama köl bolar diýlişi ýaly, hemme zat assa ýuwaş bolar. Indi bolsa Size, saýtyň käbir mümkinçiliklerini tanyş etsem. Ýagny:

1. Forum - bu bölüm saýtymyzyň esasy böl...

Dowamy »

92 0
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 5 days ago

Mertlik mekdebi (Aýdogdy Tahyrowyñ mertlerçe wepat bolmagy)

Salam mähribanlar! Sowet Soýuzynyň gahrymany diýen belent ada mynasyp bolan türkmen ildeşimiz Aýdogdy Tahyrowyň Watançylyk urşunda görkezen edermenliklerinden bir parçasyny siziň dykgatyňyza ýetirýärin.
- Gijä galypdyrys. Leýtenant Turgaýew çyny bilen ah tartdy:
- Bäh, laýyk 47 jeset. Eger Sawuşkinyň we onuň esgerleriniň ýaralanyny h...

Dowamy »

73 1
Bilim, Gurban93 tarapyndan 5 days ago

Lark.ru-da sayt açmany owredayiñ

Salam doslar lark.ru nahili sayt açmalyny owredayiñ men naçe gezek synanşyp gordum yone şowly bolup cykmady gayrat ediñ

Dowamy »

38 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago