Meşhurlyga tarap iň gysga ýol (Deýl Karnegi)

Geçen ýylyň ýanwarynyň sowuk agşamlarynyň birinde iki ýarym müň adam Nýu-ýork «Pensilwaniýa» myhmanhanasynyň uly tans zalyna ýygnandy sekiziň ýarynda hemme ýerler eýelendi. Zala girmek isleýänler sekizde-de topar-topar bolup gelip durdular. Birsalymdan uly eýwan hyryn-dykyn boldy. Indi zala alma atsaň ýere gaçjak däldi. Uzyn gün işden aryp gelen ad...

Dowamy »

48 2
Bilim, Yeser tarapyndan 14 hours ago

Aýrylşma kim günäkär?

Iki sanysy toý tutýar, maşgala gurýar. Soňam aýrylşýanlaryda köp bolýa. Şol maşgala bozulmalara kim günäkär? Bozulýan maşgalaryň 70-80%-i erkekler sebäpli dagaýar. Aýallaryňam günäli ýeri ýok diýemok, ýöne hut aýrylşmaly diýen derejä çenli baryp ýeten bolsa diýmek erkekjan günäkärdir.
Köplenç maşgala b...

Dowamy »

146 4
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 17 hours ago

TÜRKMEN AÝNASY DÜNÝÄ ÇYKÝAR

Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän önümçilik kärhanalary özboluşly senagat ojagyny ýatladýar. Ösüşlere beslenýän şu şanly ýylymyzda ol ýerde açylyp, ulanylmaga berlen “Türkmen aýna önümleri” kärhanasy ýurdumyzyň senagat pudagynyň üstüni ýetirdi. Gürrüňi edilýän kärhanada bolanymyzda, önümçilik tehniki bölüminiň baş hünärmen...

Dowamy »

47 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 19 hours ago

HÄSIÝETIMIZI ÜÝTGETMEK

Kiçiligimden bäri kellämde jogabyny tapmakda kynçylyk çeken soraglarymyň käbirleri “Adam häsiýetini nireden alýar? Nädip erbet ýa-da gowy häsiýetli bolýarlar? Erbet adamlar ol häsiýetleri öz islegleri bilen saýlaýarlarmy? Ony üýgetmek islemeýärlermi?” ýaly soraglardy. Bugün bu soraglary şuwagta çenli eden synlarymyň netijesinde; edinen tejribelerim...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, ETIKA tarapyndan 20 hours ago

Içi gara

-Ilki bilen hemmä salowmäleküm!!! Men siziň araňyza şu gün Daşoguz welaýatyndan goşuldym. Egerde şu mawzugymda kemçilik ya-da ýaňlyşlyk bolsa göz ýumup geçäýiň we bu meniň birinji mawzugym!!!
Içi gara diymek näme? Bu zat haçanda adam ozi eden ishlerden rahatlanman iliň eden ishlerini görip onuň eden/etjek işine päsgel berjek bolanda ya-da on...

Dowamy »

328 9
Sorag-jogap, Yaash tarapyndan 1 day ago

Şeyle boljakmyş

Ýene 10 ýyldan şeýle boljakmyş:
Gyz tarap oglana sawcy barjakmyş,
Hindileň şol däbi bize geljekmiş.
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

Gyzlaryň yzyndan barmaly dälmiş,
Näzlerini çekip ýörmeli dälmiş,
Galyň diýlen zadam bermeli dälmiş,
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

...

Dowamy »

168 6
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 2 days ago

Döwletjan Ýagšimyradow-the real champions ACA

Duyn Tutkmenabatly turgen Dowletjan ACA ilkinji cempiony boldy.
4minutda tehniki nokaut bilen polšaly K.Selinskini yendi.
Respect Dowletjan!!!

Dowamy »

191 4
Sport, Saparguly tarapyndan 3 days ago

NEBIS

Göwnüm Nýu Ýorkda uçýar,
Özüm bolsa obada.
Göwnüm BMW-de uçýar,
Emma özüm wolgada.
Göwnüm ýyldyzy islär,
Emma aýagym ýerde.
Göwnüm alymlyk islär,
ýöne zat ýok bu serde.

Göwnüm Ýewropa islär,
Emma göwräm Azýada.
Göwnüm dem almak islär,
Krymda,Antalýada.

Dowamy »

203 3
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 3 days ago

Moncler Herren Jacken : Amts Moncler Outlet Online Store - 2012 Neu Moncler Heißer Verkauf

[b][url=http://de.jackemoncleroutlet.org/]moncler Jacken[/url][/b]
[b][url=http://www.jackemoncleroutlet.org/de/]moncler Jacken[/url][/b]
Rabatt MonclerGünstige MonclerGünstige Moncler

Moncler Herren Jacken : Amts Moncler Outlet Online Store - 2012 Neu Moncler Heißer Verkauf

<...

Dowamy »

66 3
Bilim, madomayad tarapyndan 3 days ago

BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[/url][/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika | Uhren | Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika

BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 3 days ago

Beste Verkaufs-Hochzeits -Kleider 2013 , Günstige Best verkaufen Brautkleider, Best Buy Sell Online- Hochzeitskleider

[b]Kaufen Brautkleider[/b]
[b][url=http://www.classicwedding.net/de/]Kaufen Brautkleider[/url][/b]
Wedding Dress Factory Outlet
Wedding Dress Factory Outlet
Wedding Dress Factory Outlet


Beste Verkaufs-Hochzeits -Kleider 2013 , Günstige Best verkaufen Brautkleider, Best Buy Sell Online- Hochzeitskleider

Dowamy »

19 0
Bilim, madomayad tarapyndan 3 days ago

Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

[b][url=http://www.swisstagwatch.top/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b]Replik Schweizer Uhren[/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika
Uhren
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika


Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

Dowamy »

18 0
Sport, madomayad tarapyndan 3 days ago

Uhren

[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b]Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika[/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 3 days ago

Luxuriöse Rolex Replica Watches , beste Qualität Swiss Replica Watches zum Verkauf Online !

[b][url=http://www.swisswatcheslove.com/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.swisswatcheslove.com/de/]Replik Schweizer Uhren[/url][/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren ReplikaUhrenMechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika

Luxuriöse Rolex Replica Watches , beste Qualität Swiss Replica Watches...

Dowamy »

23 0
Bilim, madomayad tarapyndan 3 days ago

Dosduma...

Gaty gen sozlem "Onki in gowy dost"
Eger sizde yok bolsa,gowy
Meselem mende ha bar
Has dogrusy bolupdy
Hazirler bizler asla indi dusamyzogam

Arada aylandym ZaMosta
Sag tarapymda tanys dworlar,yadyma dusdi Satlyk
So bada ayladym oy telefonyna,allo salam Maral gelneje
Men Sapar,Satlyk...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, Saparguly tarapyndan 4 days ago

Söýermiň şonda!?

Söýermiň şonda!?

Şo-ol aýlanyp ýörşüm daşyňdan synlap,
Diýjek sözlerimi kalbymda jemläp,
Aşyk gözlem bilen gözlerňe gözläp,
"Söýýän" diýsem, senem söýermiň şonda?!

Ykbal ýollaryny geçsem seň bile,
Söýsem gözüm, sözüm, janym - dem bile,
Meň ýüregme düşünýärkä hemmeler,
"Söýýän"...

Dowamy »

124 5
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 5 days ago

Hekaya

Hemmäňize salam.Ertiriñiz hayyr
Gadym zamanlarda bir patşa bar eken. bu patşa aragy gowy görýän eken. günlerde bir gün patşa hemme wezirlerini ýanyna çagyryp, "kim meniň aragymy taşladyp bilse ýarty baýlygymy şoňa berýän" diýipdir. bir wezir nädip taşlatmaly diýip pikirlenip barýarka derwezesi açyk jaýa gözi düşýä. bu howlyň içinde bir owada...

Dowamy »

194 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

Geliñey oyun oynaly

Gelin gowusy uy$üp oýun oýnalyñ, hormatly talyplar "$äherler" oýnuny köpüñiz bilýänsiñiz, men häzir gysgajyk dü$ündireýin, bir oýunçy bir $äheriñ adyny aýtýar, beýleki oýunçy bolsa birinji oýunçynyñ aýdan $äherindäki sözüñ soñky harpy bilen ba$laýan $äher adyny aýtmaly! MESELEM: Berlin- Nebitdag- Gomel.... Oyuny $eýle tertipde dowam edibermeli, oýu...

Dowamy »

191 27
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago

Söýdim, söýülmedim...😢

Kitap okap otyrkam, gözimi bir nokada dikip galypdyrn...
Şol nokatda seň mylaýym, gülüp duran ýüžüňi, oýunçylja gözleriňi görmek isledim... Ýöne ňäme üçindir bu gezek görip bilmedim... Hemişekiler töweregimden gitmeýän, oýalykda, ukyda hemram bolan " Unudylmajak" keşbiň hany nirlere gaýyp boldy? Ojar odunyň alawlap ýanyşy deý alawlan şol yş...

Dowamy »

100 2
Edebiýat, Cxase tarapyndan 5 days ago

Ertir.com agzalarnyn doredijiligi

gosgylar yygyndysy

-indirmek ucin
https://cloud.mail.ru/public/BbK1/QawKfXvJj

Dowamy »

161 6
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 5 days ago