Azym Işan

@messibet: Aşgabatda Griboýedow koçesi bilen Günbatara barýakaň Gogol köcä ýetmäkäň çep tarabyňdaky gabrystanlyga Azym işan öwülýäsi diýýäler. Ýöne işan agaň jesedi aslynda ol ýerde dälmikä, soň öz ata-babasynyň mekanyna alyp gidipdirler diýdiňiz welin?

Menem öz bilenlermi ýazaýyn diýdim. Edil şu wagtam şol öwlüýä gözüme dü...

Dowamy »

11 0
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 hour ago

Uzak gurrunler dowamy 3

Göz öňüne getiriň.1990-nji ýyllarda ady birnäçe gezek tutulan Gurbansoltan eje etrabynyň Agzybirlik daýhan birleşiginiň müňdende geçýän gara maly, üç müňe golaý goýun-geçisi,5 müň towugy,50 aty we düýesi bardy.Häzirki döwzrde bu daýhan birleşigiň jandarynyň sany 50 başdan geçýänine ynam ýok.Onsoň özüňiz oýlanyp görüň, biz halkyň aladasyny edýäs diý...

Dowamy »

73 1
Täzelikler, beyik yazyjy tarapyndan 1 day ago

Turkmen milli oyunlar

Salam dostlar,

Turkmenin milli chagalar oyunlary bar. Gaty gyzykly oyunlar. Meselem: ashyk, para, ayterek-günterek w.sh.m.

Hazir chagalar uchin yorute oyun meydanchalar gurulyar. Onki dowurde beyle meydanchalar bolmasa-da chagalar yanky milli oyunlar bn wagtlaryny gyzykly gechiripdirler.

Indiki tm chaga...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 1 day ago

Azym Işanyň keç ykbaly

Baýram Meläýew

Aşgabat türmesiniň ýanyndaky rus öwlüýäsiniň bir çetinde ýeke-täk musulman adamsynyň mazary ýatyr. Onuň daş-töweregi syrylyp-süpürilen, daşyndan köp aýlanylýany bildirip dur. Bu kimiň mazaryka? Ony Aşgabatda ýaşaýanlardan sorasaň: “Ol gurbany boldugym Azym işanyň mazarydyr” diýerler.
– Ol bu ýere – rus öwlüýäsin...

Dowamy »

63 2
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 day ago

5 ýaşly çaga dogany üçin ölüme razy bolupdyr

Bir lukmanyň başdan geçirenleri :
Birnäçe ýyl öň Stanford Hassahanasynda höwes bilen işleýärdim. Şol wagtlar, örän az duş gelýän bir kesele duçar bolan Liza atly bir gyzy agyr ýagdaýda tanadym. Gowulaşmasy üçin diňe bir ýol bardy, bäş ýaşyndaky oglan jigisinden gan almalydy. Oglan jigisi hem şol keseliň hötdesinden gelipdi we bedeninde...

Dowamy »

44 0
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 day ago

...

....
....
.....
......
.......
...

Dowamy »

41 1
Täzelikler, !!!...тигр...!!! tarapyndan 1 day ago

Ýaryma çenli

Nazarlar kaknyşyp, büdürän gözel,
Ýetdi sabrym ýigrimi birime çenli.
Agşam gursagyma sygmady gazal,
Orta goýdum ýog-u baryma çenli.

Ýeser alartsaň-da humaý gözüňi,
Göreçleriň aldamady gözümi.
Düýnki saňa diýen “A gyz” sözümi,
Kem-kem üýtgederin “ýaryma” çenli.

Iki ädim aramyzyň...

Dowamy »

26 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 day ago

Ata sözleri 4

1)Söýgi 7 sekunt, höwes 7minut, puşmanlyk bolsa bir ömür boýy dowam eder(Arap atasözleri)

2)Bagtlylyk herkimiň durmuşundan bir gezek geçer.(Awustraliýa ata sözleri)

3)Ýalançynyň öýi ýandy hiçkim ynanmady.(Azerbeýjan ata sözleri )

4)Ýakyn goňşi daş(uzak) garyndaşdan gowydyr.(Azerbeýjan ata sözleri )
...

Dowamy »

47 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 2 days ago

Uzak gurrunler dowamy 2

-1Türkmenistanyň oba hojalygynda birjikde öňe gidişlik ýok,eger bir zady öňe gidişlik diýseňiz bu görkezjek zadyňyz daşary ýurtdan göz üçin kopiýa edilip alynan 2.Türkmenistanda ýeri medenileşdirmegiň özbaşdak ylymy usuly işlenip düzülmedi 3.Türkmenistanyň daýhanlary sowatsyz, olar ýerde işlänlerinde çem gelen eşitmiş bilimleri ulanýarlar.4.Türkmen...

Dowamy »

99 2
Täzelikler, beyik yazyjy tarapyndan 2 days ago

Dünýädäki iň uly kebelek

Tizaniýa Agrippina kebelegi

Bu kebelekler Günorta Amerika yklymyndaky Breziliýada we Peruda ýaşaýar. Ol dünýäde bar bolan kebelekleriň içinde iň ulusy hasaplanýar.
Tizaniýalar ganatyny ýaýanlarynda kompýuter monitoryny ýapyp bilýär.

Dowamy »

57 4
Bilim, Gurban93 tarapyndan 2 days ago

Yokarda biri bar...

Ýokarda biri bar, ol meni gowy tanaýar. Durmuş ýollarynda, ähli
ýagdaýlarda aljyran pursatym, kömege mätäç pursatlarym, men ony ýa-
dyma salmasam‐da, ol meni unutmaýar. Arkamy tutýar, derrew kömek
edýär.
Ol meniň ýolumy açýar.
Ol maňa garaşmaýan ýerlerimden rysgal eçilýär.
Ol meni çagasyna mährini berip,...

Dowamy »

74 6
Edebiýat, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 3 days ago

Ýarym Aldylar

ÝARYM ALDYLAR
Meniň saýlap söýen bir gülüm bardy
Ol ýarymy bu gün menden aldylar
Aýa güne deňäp gezenim bardy
Ol ýarymy bu gün menden aldylar

Ýakyn ýerlerden sawçy gelipdir
Hossarlaryň, olaň sözün alypdyr
Şeýdip toýyň sähedini beripdir
Söýen ýarym bu gün menden aldylar

...

Dowamy »

38 1
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 3 days ago

Naçar ýüregiň owazy

Günler geçip durlar, azary ýetik,
Bar dertleri çekip ýörün bir özüm.
Aýdym aýdýan: Ykbalyň için ýakyp,
Wah-h...bagtly bolasym gelýär ezizim.

Maňa senden başga hiç zat gerek däl,
Seňem diňe barlygyňy bilsem bes.
Saňa ýetsem hiç bir zada seretmän,
Indi ýüregimde öçdi o höwes.

Seb...

Dowamy »

26 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 days ago

Ish atiyachlsndyryshy

Salam dostlar,

Sheyle sorag: eger ish yerinde ishcha ishini edip durka zeper yetse onun bejergi chykdajysyny ish beriji toleyami yagny ish beriji ishgari strahowka edyami?

Dowamy »

60 2
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 3 days ago

Öňki ertir.com häzir nirede?

alemjahan.net
Öňki ertirçileriň aglaba agzalary şu ýerde.
Köp funksiýalary bar bu saýtyň. Girip görmegi maslahat berýän.

Dowamy »

119 4
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 4 days ago

Täze Forum saýt

SALAM sizi lark.ru daky ilkinji forum saytyna cagyryaryn http://x-forum.lark.ru

Dowamy »

91 0
Tehnologiýa, Ashyk yigit tarapyndan 4 days ago

Gadymy/köne sözler

Salam agzalar. Mana sizden bir yerlikli maslahat gerek. Köynek tikilyan atelyeni atlandyrmak üçin gadymy/köne , yone , elbetde owadan manyly bir soz gerek? Tekliplerinize garashyaryn!

Dowamy »

84 4
Sorag-jogap, Aytokga tarapyndan 4 days ago

Taryhda yz galdyran türkmen zenanlary

Mährimelek hatyn

Beýik Seljuklar imperiýasynyň soltany Mälik şanyň gyzy, ýigrimi sekizinji halyf al-Mukted Biýemrillahyň aýaly. “Ummul Weled” (“Birinji zenan”) adyny alan. Seljuklaryň Halyflar neberesi bilen garyndaşlyk gatnaşygy Çagry begiň gyzy Hatyjanyň Kaýum Betullaha durmuşa çykarylmagyndan, soňundan Togrul begiň Kaýum Betullah...

Dowamy »

49 2
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 4 days ago

Salam bermek hakynda

Salam dostlar,

Salam bermek sünnet. Berilen salamy yöne almak hökmany yagny parzdyr.

Sebabi berlen salamy almazlyk adamlar arasynda dushmanchylyga yol achyar. Bu bolsa dogry dal. Salam adamlar arasynda soygi doredyar.

Pygamberimiz saw aydan eken:

Bir ish öwredeyinmi aranyzda soygi-muhabbet...

Dowamy »

44 0
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 4 days ago

Kömek gerek - Men kesel

Men dünýä inenimden zrenýam pes.Daşdan görmeklik kyn düşýär, 5-6ýyl Linza,aýnek çalşyp dakynýan elbetde şu zyýanlymy?Maslahat berip biljegiñ barmy?

P.S:Linza dakynyp çep gözimi zaýaladym.

Dowamy »

99 5
Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 4 days ago