Türkmenistan ajaýyp seýilgähleriñ hem-de ösüşi, täzelenişi alamatlandyrýan tokay zolaklarynyñ mekanyna öwrülýär

Milli bahar baýramy - Halkara Nowruz güni Türkmenistanda ýokary guramaçylyk derejesinde giñ möçberli bag ekmek möwsüminiñ nobatdaky tapgyryna badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyñ Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyñ ministrliklerine, pudak edaralaryna we häkimliklerine 2018-nji ýylda paýtagtymyzda we onuñ töwereklerinde hem-de welaýa...

Dowamy »

93 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 2 weeks ago

Sport saglygyň alamatydyr

Bedenterbiýe ýaşlykdan başlap her bir adamyň durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülmelidir. Häzirki ösüp gelýän sagdyn nesil – ertirki özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň girewidir
“Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda her günümiz her hepdämiz her aýymyz baý - baý wakalara beslenip sagdyn durmuş ýörelgeleri biziň durmu...

Dowamy »

69 0
Sport, TDUmaksat tarapyndan 2 weeks ago

“Ỷalаn gürrüň hiҫ bir dоnа bürеnmеz”

“Аşgаbаtdа sаtylẏan unuň, şеkеriň ҫägi hаsаm ҫäklеndirildi” аtly mаkаlа ҫykаrlаn. Ỷagny, mаkаlаdа hеr аdаm üҫin unuň 5-dеn 1 kilоgrаmmа, şеkеriň 1 kilоgrаmdаn 500 grаmа ҫеnli ҫäklеndirilеndigi, оlаry sаtyn аlmаk üҫin 80-100 аdаmdаn ybаrаt bоlаn nоbаtlаryň dörеẏändigi, nоbаtа durаn rаẏatlаryň 18 ẏaşа ẏеtmеdik bоlsа оlаry nоbаtdаn ҫykаrẏandyklаry, оl...

Dowamy »

148 0
Täzelikler, Ishli tarapyndan 2 weeks ago

Döwletiñ ösüşi eşretli durmuşyñ kepili

Berkаrаr döwletimiziñ Bаgtyӱarlyk döwründe Hоrmаtly Prezidentimiziñ bаştutаnlygyndа ӱurdumyzyñ ähli pudаklаryndа ösüşler gаzаnylӱar we dаşаry ӱurtlаrdа ӱurdumyzyñ hаlkаrа аbrаӱy hаs belende göterilӱär. Оbа-şäherlerimizi gözelleşdirmekde, ägirt hem аjаӱyp desgаlаry gurmаkdа аlnyp bаrylӱan uly tutumlаr hаlkyñ ӱaşаӱyş-durmuşyny gоwulаndyrmаklygа, eziz...

Dowamy »

122 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 weeks ago

Doga hakynda wagyz

Durmuş şatlyk we gaýgylaryň baky duralgasydyr. Ynsanyň şatlykly günleriniň bolşy ýaly, ajy we gaýgyly günleri hem bardyr. Gowy günlerimizde şatlanýarys, ýaşaýyşdan, durmuşdan zowky – sapa alýarys. Diňe bir zowk, keýp almak bilen hem çäklenmeýäris, gelejege degişli arzuw – umytlar edýäris. Umyt bizi has gowy işlemäge ugrukdyrýar we üstünliklere ýetm...

Dowamy »

116 1
Edebiýat, Ashykaydynpir tarapyndan 2 weeks ago

Aydymm

Saylap-sechip gozellerin gozelin
Toyun-toylap gechirdigi torune
Niyetin bashgalap charhlap gozlerin
Eyyam ashykdyr ol bashga birine

Gujagyna dolanymda gul bolup
Gyzgyn mahir dolap aldy ozune
Ozumi ay seni chogly gun sayyp
Ozge bagyt gorunmedi gozume

Achylshmady oykeleshen yurek...

Dowamy »

98 0
Sorag-jogap, davikk tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen-Eýran gatnaşyklarynyň belent sepgitleri

Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän çäreler we “Açyk gapylar”syýasaty Watanymyzyň at-abraýyny has-da belende göterýär. Munuň şeýledigini golaýda Hormatly Prezidentimiziň hem-de türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň arasynda geçirilen gepleşikler...

Dowamy »

90 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Halallygy ýörelge edinen adam

Horasanyň Merw şäherinde Miladyň 700-nji ýyllarynda bir häkim yaşapdyr. Bu hakimiň maly-mülki ýerinde, sylanýan bir adam bolupdyr. Ol häkimiň şäheriň daşynda hem bir üzüm bagy bar ekeni. Bir gün häkim şol üzüm bagynda işlär ýaly ekin-tikinden başy çykýan Mübärek atly bir guly satyn alypdyr. Oňa etmeli işlerini düşündiripdir. Onsaň Mübärek şol üzüm...

Dowamy »

103 0
Edebiýat, Barbary tarapyndan 3 weeks ago

DYNÇ GÜNÜŇDE DURMUŞYŇA GÖZELLIK GOŞ

Dünýäniň köp ýurtlarynda Şenbe-Ýekşenbe günleri, ýagny bizdäki altynjy we bazar günlerinde halka resmi jogap berýärler. Biz muňa “dynç günleri” diýsek ýalňyşmarys. Hawa, dynç günlerinde näme edilmeli, näme goýulmalydygy bu adamyň özüne bagly. Ynsanyň gözel göwni näme isleýän bolsa edibermeli. Bu ýazgymda dynç günlerinde edilip bilinjek gyzyklyja za...

Dowamy »

119 2
Sorag-jogap, Acelya tarapyndan 3 weeks ago

GÖRЕN KIM, GÖRÜNЕN KIM" (dowamy)

6-njy mart 198... ý.
“Gündеligimi dоwam etmеlimi, etmеli dälmi?” diýip, iki gün pikir edip gеzdim. Ýok, ýaltalygym ýa-da üýtgеşik bir zadyň bоlmandygy üçin däl. Gaýta, tеrsinе, şu iki gündäki ýaly ýazmak islеgi hiç wagt bоlmandy.
Gündеligimdеn başga içimi dökеrе, syrymy aýdara hiç kim galmady. Ýekеligi söýе-söýе taşlanyp gidilеn ýur...

Dowamy »

89 0
Edebiýat, Acelya tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen-Eýran dostlugy

Türkmenistan öz Garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinde, goňşy dostlukly döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Ýyllaryň dowamynda hem hyzmatdaşlyk ösdi, berkedi we Türkmen-Eýran hyzmatdaşlygy netijesinde taslamalaryň birnäçesi amala-aşyryldy. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijesinde Tejen-Sarahs-Maşa...

Dowamy »

91 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Günäli Messi bolaýýa!?

Öten agşam Dünýa Çempionatynyň öň ýanyndaky taýýarlyk oýunlarynda, Madridde, Ispaniýanyň futbol ýygyndysy Argentinanyň futbol ýygyndysyny kabul etdi. Messi, Aguera, Di Mariýa ýaly ýyldyzlary şikesli bolup oýnap bilmedi. Şonda-da ýygyndyň ady ARGENTINA.
Ispaniýaň ýygyndysy bolsa bulary derbi-dagyn etdi, 6-1.

Günä Messide däl...

Dowamy »

138 0
Sport, messibet tarapyndan 3 weeks ago

Barha ilerleýän hoşniýetli goňşyçylyk gatnaşyklary

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiz gün-günden ösüşlere tarap öňe gidýär we goňşy döwletler bilen parahatçylykly, özara düşünişmek iki taraplaýyn bähbitli gatnaşyklary ösdürmek işleri barha ilerleýär.
EYR-nyň baştutanynyň Türkmenistana boljak iş sapary, iki döwletiň gatnaşyklarynyň berkemegine, syýasy, ykdysady...

Dowamy »

95 0
Täzelikler, TDUgulya tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen - eýran gatnaşygy

Türkmen we eýran halklarynyň arasyndaky gatnaşyk özüniň gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Halkymyz eýran halky bilen elmydama medeni we ykdysady gatnaşykda bolupdyr. Bu gatnaşyklar häzirki döwürde has hem giňeýär. Türkmenistanyň we Eýranyň söwda-gatnaşyklary hemme taraplaýyn ösdürilýär.Bu bolsa iki goňşy halkyň arasynda dostluk-doganlyk gatn...

Dowamy »

94 0
Täzelikler, TDUgulya tarapyndan 3 weeks ago

BIGÛNÄ YIGIDIÑ NALASY 3 nji bõlimi(öňi blogymda,haýyş boýunça goýyldy)

-Jeren aytjak sõzlerini aydyp bolduñmy, onda menem diñle! Menin päkize arassaja masgalamda seniñ yaly binamyslara yer yokdyr, bolmazam. Men õlýän bolsamam, señ şertiñi kabul etmern senem su sozimi yadynda berk belle!
-Haha sen düşûnmänsiñ oytyan, Bayram! Men señ bilen deñ bolup, durjak dal, men sana bir gûn wagt berjek. Ejeñ bilen maslahatl...

Dowamy »

106 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 weeks ago

Demokratik ýörelgelere beslenen dabara

Bahar paslynyň ajaýyp güni – 25-nji mart. Bu gün türkmen halkynyň durmuşynda ýatdan çykmajak şanly sene, syýasy waka body. Türkmenistanda giň bäsleşik esasynda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar geçirildi. Ol halkymyzyň bagtyýar geljegine, Watanymyzyň asudalygyna bolan ynamyny...

Dowamy »

109 0
Täzelikler, TDUayka tarapyndan 3 weeks ago

Aýanlykda geçirilen saýlawlar

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Şol mynasybetli bu möhüm ähmiýetli çärä biziň döwletimizde giňden taýýarlyk görüldi. Şol gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän ýurtlardan we beýleki döwletlerden bolan synç...

Dowamy »

100 0
Täzelikler, TDUayka tarapyndan 3 weeks ago

Aşgabat şäheri boýunça geçirilen saýlaw barada

2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçrildi. Bu geçirilen saýlawlar giň bäsdeşlik esasynda, demokratik we aýdyňlyk ýagdaýynda geçdi. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparynyň berýän maglumatlar...

Dowamy »

110 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Saýlaw geçirildi

2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçrildi. Bu geçirilen saýlawlar ozalkylar ýaly, giň bäsdeşlik esasynda, demokratik we aýdyňlyk ýagdaýynda geçdi.
Bu gezekki saýlawlara ägirt uly taýýarlyk işleri geçirilip, oňa welaýat hal...

Dowamy »

107 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Saýlawlar guramaçylykly geçirildi

Men Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň Parahat 2 ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjysy Enebaý Mämmedowa şu gün ir bilen teleýaýlymlar arkaly göni ýaýlyma berilen saýlawlaryň gidişine tomaşa etdim. Geçirilýän saýlawlar guramaçylykly alnyp barylýandygyny. Saýlawçylar üçin saýlaw uçastoklarda medeni çäreleriň geçirilýändigine tomaşa edip, Türkmenistanyň Horm...

Dowamy »

131 0
Täzelikler, abatturkmen tarapyndan 3 weeks ago