Sallahlygyma sagbolsun diyyan.

Salam oglanlar we gyzlar.

Menem in ansat bolan öz durmuşym bilen baglanşykly birzatlar yazmany makul bildim. Yakyn wagtda nesip edenden menem 4 ayaklılar sürisinin bir agzasy bolmakçy. Şu süra agza bolmak barada gapyma direyança...

DOWAMYNY OKA
guych
 • 18
 • 1511
 • 22/10/2007 05:59
 • 2 minutda oka

2007 Formula One season

Düýn Formula1-da sezonyň soňky ýaryşyny görüp bilmedim, gaty gyzykly bolupdyr ýöne meň üçin netije gyýnançly boldy. Hamilton qualifying rounda ikinji bolupdy, bazar gün arkaýyn birinji bolar diýip begenýädim. Hamiltonda...

DOWAMYNY OKA
mc_merw
 • 8
 • 1055
 • 22/10/2007 04:51
 • 1 minutda oka

Bashymdan gecen bir waka ;)

Men bashymdan gecen bir wakany aydyp bereyin. Waka mamamlaryn, yagny ejemin ejelerinin howlusynyn dash yuzunde bolup gecyar. Olaryn gonshularynyn howlusynyn agzynda ejem, mamam we bashga-da bir gyz bardy, birem onun ejesi bardy....

DOWAMYNY OKA
diwana
 • 25
 • 5166
 • 22/10/2007 10:16
 • 4 minutda oka

Eger orus matematikler Ashgabatda galan bolsalardylar (1941-1945)

Eger orus matematikler galan bolsadylar urush wagtynda (1941-1945) onda Turkmenistanyn hazir belki in bilimde onde duryan dowletlerin arasynda bolardy.Urush wagtynda, alymlary Ashgabada gechiren ekenler, kopusini. (evakuatsiya edipdirler)...

DOWAMYNY OKA
Batyrgyz
 • 4
 • 1074
 • 22/10/2007 07:43
 • 1 minutda oka

Bu name?

Bu name sizin pikirinizche?

Batyrgyz
 • 45
 • 1683
 • 22/10/2007 07:24
 • 1 minutda oka

talyplar.com - iň tiz açylýan türkmençe saýt

hormatly talyplar,gijämizi gündiz edip siziň şu saýty arkaýyn ulanmagyňyzyň aladasy bilen birnäçe günden bäri. edil häzir saýtyň tizligi üçin käbir işleri edip gutardyk. şu wagt saýt sahypalary RFC 2616-de bar...

DOWAMYNY OKA
Farabi
 • 46
 • 2434
 • 22/10/2007 03:18
 • 1 minutda oka

Şemal barada videoŞemal şemal name? ol janly zat my? ine bu videoda şemalyn obrazyny görkezipdirler....

DOWAMYNY OKA
MuhaciR
 • 6
 • 1296
 • 22/10/2007 02:11
 • 1 minutda oka

Surat reňkleme ýaryşy - I Tapgyr

Salam talyplar!

Ähliňizi ýaryşa gatnaşmaga çagyrýaryn! Bu ýaryşda ähli kişä bir surat berilýär. Ol surat reňksiz. Indi biz şol suraty kompýuterdaky programmalaryň kömegi bilen (meselem: Paint, Photoshop...) özümiz...

DOWAMYNY OKA
agajanh
 • 22
 • 2104
 • 21/10/2007 11:32
 • 1 minutda oka

chagalykdan yatlamalar...

chagalygym turkmenistanyn SSSR-in ichindaki vagta gabat gelya.sssr dargan dovrunde 11 yashymdadym,son ekonomiki krizis bolup,mashgalamyzda finans kynchylyklar sebaplimi,bilmedim,tiz ulaldym;chagalyk dovrumin zatlary:3 kopuklik gazly...

DOWAMYNY OKA
cendrillon
 • 45
 • 1844
 • 21/10/2007 10:51
 • 1 minutda oka

Muňa näme diýersiňiz?

Bu maşyna näme diýersiňiz? Maşynyň özüne? Nomerna? Sypatyna? Eýesine? Tekerlerine aýtjak goýjak zadyňyz barmy? Aýdyber mikrafon seň eliňde...

agajanh
 • 36
 • 2163
 • 21/10/2007 09:04
 • 1 minutda oka